Hoppa till huvudinnehåll

Lönerna och premieringen på Yle

Pengar
Pengar Bild: YLE/Chanette Härus pengar,euro,mynt,slantar

Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen. Lönen för en redaktör bestäms exempelvis utifrån det lönesystem som Rundradion Ab och programarbetarna enats om i det gällande kollektivavtalet.

Yle belönar utmärkta arbetsprestationer. Belöningen har som mål att främja att Yles strategiska mål uppfylls och uppmuntra till utomordentliga resultat. I sin premiering följer Yle direktiven för statsägda bolag och det är bolagets styrelse som fattar beslut om premieringen.

Yle förnyade sitt premieringssystem från och med januari 2018. Fler Yleanställda än tidigare fick styrkort och istället för teamkort infördes ett nytt premieringssystem för goda insatser. Bolaget frångick också specialpremier. Framöver används lika mycket pengar som tidigare för belöningar.

Direktörer, chefer med ett stort ansvarsområde, chefer som rapporterar till direktörerna och medarbetare som arbetar inom speciellt betydelsefulla och breda områden har ett personligt styrkort. 184 personer hade styrkort år 2017. Från och med början av år 2018 steg antalet till 450 personer.

Den personal som inte omfattas av styrkort belönas genom premier. Premierna ges till medarbetare som arbetat för att förverkliga centrala strategiska mål.

Principerna för premiering

När det gäller belöningar följer Yle direktiven för statsägda bolag.

Verkställande direktören och de övriga medlemmarna i ledningsgruppen omfattas av ett styrkortsbaserat system med prestationsbelöningar till ledningen. Den högsta belöningen som kan betalas för styrkortet är 15 procent av årslönen. Styrelsen godkänner målen för styrkorten och arvodesmodellen utifrån utnämnings- och premieringsutskottets beredning. Styrelsen beslutar också om resultatutfallet och den därtill hörande premieringen utifrån utnämnings- och premieringsutskottets beredning.

Direktörer och chefer med stort ansvarsområde har ett personligt styrkort med två krävande mål. De är kopplade till de strategiska målen och handlar om kundrelationer, bolagets förändringsmål och att utveckla personalens välmående och trivsel på jobbet. Premien är högst 8 procent av årslönen. Målen och utfallet godkänns enligt ”farfarsprincipen”, dvs. principen ”en över en”.

Premien för de de nya chefsgrupper som från och med 2018 omfattas av styrkortssystemet är högst 4 procent av årslönen.

Den övriga personalen omfattas av ett system med premier. Premierna betalas ut tre gånger per år. Storleken på premien är från 500 euro och uppåt, högst en halv månadslön. Målen och utfallet godkänns enligt ”farfarsprincipen”, dvs. principen ”en över en”.

År 2017 uppgick styrkorts- och teamkortspremierna enligt målen för 2016 till 2 583 094 euro, av vilket 94 497 euro betalades till verkställande direktören och den övriga ledningsgruppen, 731 449 euro betalades till andra som omfattas av styrkort och 1 757 149 euro betalades som teamkortspremier. De utbetalda premierna för styr- och teamkort motsvarade 68 procent av det beräknade totalbeloppet och uppgick till 1,4 procent av bolagets hela lönesumma.

Sammanlagt belönades cirka 2 050 Yleanställda år 2017.

Personalkostnader 2017
Personalkostnader 2017 personal,löner,grafer,2017

Förmånerna på Yle

De anställda på Yle äter sin lunch på personalrestaurangerna i Böle, Vasa och Tammerfors för normalt personallunchpris. I regionerna finns det möjlighet till lunchsedelförmån. I Böle finns tre personalrestauranger och caféer.

Företagshälsovården är klart mer omfattande på Yle än på många andra finska företag. Den omfattar specialsjukvård, företagsfysioterapi samt tandvård. I Böle har Yle en egen hälsostation. Yles personal betalade år 2017 en självrisk på 40 euro/år för tandvård.

Yle stöder personalens föreningsverksamhet. År 2017 understöddes bolagets olika föreningar med totalt 77 600 euro. Det finns tiotals olika klubbar på Yle. På området i Böle finns dessutom en liten simbassäng samt ett gym.

Verkställande direktörens lön och övriga förmåner

Styrelsen tillsätter bolagets verkställande direktör och beslutar om dennes lön och övriga anställningsförmåner. Verkställande direktörens anställningsvillkor fastställs i anställningsavtalet för en verkställande direktör (vd-avtalet) som styrelsen har godkänt. Verkställande direktören omfattas av lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och åtnjuter ett pensionsskydd som baseras på anställningstid och arbetsinkomster enligt lagen. Verkställande direktören har inga tilläggspensionsförmåner.

Uppsägningstiden för verkställande direktörens anställning är tre månader. Enligt vd-avtalet ska bolaget utöver lön för uppsägningstiden betala verkställande direktören ett avgångsvederlag som motsvarar lön för sex månader, om bolaget säger upp verkställande direktören eller bägge parterna kommer överens om att häva avtalet på Rundradions initiativ.

År 2017 uppgick verkställande direktörens löner och arvoden till 357 833 euro, inklusive 12 218 euro i styrkortspremie för 2016 samt telefonförmån. Verkställande direktören har också rätt till bilförmån, som denne inte utnyttjade.

Ledningsgruppens löner och övriga förmåner

Styrelsens utnämnings- och premieringsutskott bereder ärenden som gäller arbetsvillkoren och belöningen av ledningsgruppens medlemmar och styrelsen beslutar om dem.

De sammanlagda lönerna 2017 för ledningsgruppens medlemmar, exklusive verkställande direktörens lön, uppgick till 1 616 417 euro. I beloppet ingår ledningsgruppsmedlemmarnas styrkortspremier för 2016 om 82 279 euro som utbetalades 2017.

Förutom lönen har ledningsgruppens medlemmar telefonförmån samt rätt till tjänstebil enligt de bilförmånsprinciper som styrelsen har godkänt; dessa förmåner ingår i helhetslönen. Ledningsgruppens medlemmar har inga tilläggspensionsförmåner.

I artiklarna om Yles styrelse och Yles förvaltningsråd finns mera information om deras arvoden.

Yles ansvar 2017

 • Yles ansvar

  Digital rapport över Yles samhällsansvar.

  Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och vår värdegrund. I följande artiklar berättar vi i enlighet med ramverket GRI mera om vår verksamhet år 2017.

 • Hur bär Yle sitt ansvar?

  Yle tar ansvar genom att följa etiska regler och direktiv.

  Ansvar ingår som ett oskiljbart element i alla val och beslut som vi gör som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi uppmärksammar det ekonomiska, sociala, kulturella och det samhälleliga ansvaret i vår verksamhet.

 • Medierevolutionens utmaningar

  Yle anpassar sig efter medievärldens förändringar.

  Vi följer ständigt med omvärlden så att vi kan reagera på förändringar och på samma gång betjäna alla.

 • Så använder Yle sina medel

  De viktigaste nyckeltalen gällande Yles ekonomi.

  Vi använder 90 procent av våra programkostnader till inhemskt innehåll, och vi erbjuder arbete för den kreativa branschen.

 • Yles verksamhetsprinciper

  Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

  Yles verksamhet stadgas i Lagen om Rundradion Ab. Därtill styrs vår verksamhet av olika förordningar, verksamhetsprinciper och riktlinjer.

 • Vi följer etiska regler

  Yle följer etiska regler i alla sina program och innehåll.

  I vår innehållsproduktion, journalistik och utgivning följer vi etiska regler som är gemensamma för hela mediebranschen, Journalistreglerna samt Yles egna etiska regler.

 • Intressenter – öppen interaktion

  Yle för en öppen dialog med sin publik.

  All den respons vi får från medborgarna, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är en värdefull del av Yles utvecklingsarbete.

 • Mångsidigt samarbete

  Yle samarbetade med flera olika aktörer.

  Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

 • Yle som arbetsgivare

  Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

  Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Hur förverkligas jämställdheten, hur belönar vi arbete, hur ser karriärsutsikterna ut?

 • Lönerna och premieringen på Yle

  Lönen bestäms utifrån uppgift och individuell prestation.

  Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen.

 • Vi tar hand om miljön

  Yle bär etiskt ansvar genom att värna om miljön.

  Vi fäster särskild uppmärksamhet vid elförbrukningen och att förbättra energieffektiviteten. Vi beaktar miljön också ifråga om resor, inköp, avfallssortering och återvinning.