Hoppa till huvudinnehåll

Historiskt avtal för bättre politiskt klimat på Kimitoön

Flera personer samlade för att skriva under ett papper.
Veijo Lücke (FS) undertecknar partiernas programförklaring. Till vänster om honom Lea Räisänen (G). Från vänster: Tomy Wass (VF), Eva-Stina Hellbom (SDP), Kalevi Kallonen (C), Ghita Edmark (SFP), Janina Kaita (Saml) och Bo Vilander (SDP). Flera personer samlade för att skriva under ett papper. Bild: Yle/Monica Forssell avtal,Kimitoön,programförklaring

Kimitoöns nyvalda politiker har kommit överens om en rad viktiga frågor samt hur platserna platserna i de olika politiska organen fördelas mellan partierna. Politikerna lovar försonligare tongångar än tidigare i fullmäktigesalen.

Det var Svenska folkpartiets Jan-Erik Enestam som tog initiativet till att öns partier skulle försöka enas om ett gemensamt program.

Glad man med restaurangbesökare i bakgrunden.
Jan-Erik Enestam kommer att leda Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp. I övrigt är det inte ännu klart vem som får vilka poster i de olika politiska organen. Glad man med restaurangbesökare i bakgrunden. Bild: Yle/Monica Forssell jan-erik enestam

Efter veckors förhandlingar är programmet nu klart och på torsdag skrev partiernas representanter under det i Kimito.

- Kimitoöns kommun och Kimitoöns invånare behöver det här. Vi ser fram emot ett mycket bättre samarbete och ett bra diskussionsklimat där alla partier får vara med och diskutera och säga sitt, komprimerar Ghita Edmark från Svenska folkpartiet.

Vid bordet i mötesrummet i Villa Lande, passade alla representanter på att lovorda det nyfunna samarbetet.

Fri samverkan ska leda fullmäktige

Fullmäktigeprogrammet sträcker sig från 2017 till 2020 och ska revideras om två år.

Förutom ett fullmäktigeprogram har partierna också enats om hur platserna i de olika politiska organen fördelas.

Fri samverkan får ordförandeposten i fullmäktige medan Svenska folkpartiet får ordförandeposten i kommunstyrelsen.

Svenska folkpartiet får ordförandeposten i tekniska nämnden, omsorgsnämnden, bildningsnämnden, skärgårdsnämnden, vattenverkets direktion och revisionsnämnden medan Fri samverkan kommer att leda bygg- och miljötillsynsnämnden samt kultur – och fritidsnämnden.

Vänsterförbundet får ordförandeposten i svenska skolsektionen, Centern i finska skolsektionen och näringslivsnämnden.

Inga valförbund har ingåtts och också Samlingspartiet som inte lyckades få något mandat i fullmäktige får en plats i revisionsnämnden samt finska skolsektionen.

- Vi är glada och tacksamma, konstaterar Janina Kaita (Saml.)

Det totala antalet platser i presidium, styrelse, nämnder och sektioner är 97.

Lätt att komma överens

Några större svårigheter att komma överens om en gemensam programförklaring har det inte funnits intygar Svenska folkpartiets representant Ghita Edmark och Fri samverkans representant Veijo Lücke.

- Jag tycker det har varit väldigt lätt att komma överens, säger Edmark.

- Ärligt talat var det lite av en överraskning att det går att komma överens om saker och ting så här från början. Det har varit ganska lätt att gå igenom saker och ting, konstaterar Lücke.

Kimitoöns fullmäktigeprogram 2017-2020

Politisk organisation

 • Fullmäktigegruppernas ordförande sammankommer regelbundet och i god tid inför varje fullmäktigemöte för en gemensam genomgång av fullmäktiges agenda.
 • Aftonskolor och informella gruppmöten sammankallas regelbundet så att fullmäktigegrupperna i ett så tidigt skede som möjligt får information och ges möjlighet att under informella förhållanden diskutera frågor som dyker upp.
 • Fullmäktigemötena bör i högre grad vara tvåspråkiga.
 • Kultur- och fritidsnämndens verksamhet utvecklas och ges ett större ansvar för att utveckla kommunens hälsofrämjande verksamhet.
 • Vi tillsätter en näringslivsnämnd och ser vid behov över övriga nämnder.
 • Viktiga mål under perioden

  • Kommunen ska fortsätta som en självständig kommun med stabil ekonomi och en levande tvåspråkighet.
  • Kommunen strävar efter att upprätthålla ett mångsidigt serviceutbud i hela kommunen. Dock så att redan fattade beslut gäller.
  • Kommunen bör göra upp en plan över hur den organisatoriska och ekonomiska verksamheten i kommunen ska se ut i det fall att landskaps- och vårdreformen genomförs.
  • Kommunens byggnadsordning ses över och ändras så att deltidsboendes behov av att ändra fritidshus till fast boende görs flexiblare.
  • Kulturlivet på öarna behöver lokaler för verksamhet och utställningar. Kommunen bör i samarbete med kulturaktiva utreda möjligheterna att kunna anvisa lämpliga lokaler för skapandet av ett kulturkluster.
  • Ungdomsgården i Dalsbruk måste under hösten 2017 få utrymmen där verksamheten kan utvecklas och fungera en längre tid.
  • Fastigheter där kommunen erbjuder service och aktiviteter ska vara anpassade för personer med funktionshinder.
  • Möjligheten att på sikt bygga ut en gång- och cykelled mellan Strömma och Dalsbruk utreds.
  • Vård- och omsorg

   • Kommunen måste rusta sig för vårdreformen så att alla invånare ska få vård och omsorg på sitt modersmål, i kommunen, också efter att vårdreformen trätt i kraft. Kommunen ska kunna erbjuda landskapet fungerande och kostnadseffektiva vård- och omsorgslokaler.
   • Hälsocentralens läkarmottagningar i kommunen fortsätter så länge kommunen själv bestämmer.
   • Kommunen ska säkerställa en kostnadseffektiv vård som ger de enskilda klienterna vård- och omsorg av hög kvalitet. Ingen ska behöva vänta oskäligt länge på en vårdplats, eller vårdas på en överplats, eller på fel vårdnivå.
   • En lokal plan med klara mål för vilka frågor Kimitoöns kommun ska driva i landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen uppgörs.
   • Miljö och hållbar utveckling

   • Kommunen uppdaterar miljöprogrammet.
   • Möjligheterna att utveckla kommunens verksamheter på ett hållbart sätt genom att utveckla en cirkulär ekonomi utreds. Bland annat inom avfallshanteringen kan återvinningen öka avsevärt.
   • Likaså utreds behovet av ett tredje biokraftverk i kommunen samt möjligheten att använda solenergi i kommunens fastigheter.
   • Kommunens upphandlingar ses över med målet är att öka upphandlingen av lokalt producerade varor och tjänster.
   • Kommunen utreder i enlighet med Vasa förvaltningsdomstols beslut om vattenverkets utsläppsplats. Pågående analys och utvärdering bör ligga som grund för den fortsatta bedömningen av utsläppsplats.
   • Kommunens Vattenverk ges i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda anslutningar med en längre betalningstid.
   • Vindkraftsplaner förs till beslut.

    • Vindparksdelgeneralplanen för Nordanå-Lövböle är remitterad till ny beredning för uppgörande av en bullerutredning som uppfyller kraven. Planen förs därefter till beslut utan fördröjning.
    • Vindparksplanena i Gräsböle, och Olofsgård avslutas. Nya planläggningsavtal för industriell vindkraft ingås inte.
    • Skola och utbildning

     • Verksamheten i kommunens gymnasium måste säkerställas. Kommunen ska arbeta aktivt för att andra stadiets utbildningar vid Axell fortsätter.
     • Behovet av och möjligheterna att grunda ett tvåspråkigt gymnasium utreds.
     • De svenska och finska skolorna ges i uppdrag att tillsammans planera hur man kan arbeta för att främja gemenskapen mellan språkgrupperna.
     • Läroavtalsutbildningarnas möjlighet att utvecklas utreds.

      Kontakten till invånarna

      • Ett försök med öppna frågestunder före fullmäktigemöten införs. Invånarna ges möjlighet att ställa frågor till förtroendevald eller tjänsteman. Frågorna lämnas in två veckor före mötet.
      • Programmet utvärderas och omförhandlas efter två år. Programmet har undertecknats av SDP, De gröna, Centern, Vänstern, Samlingspartiet, Sfp och Fri samverkan.

Tvåspråkigare fullmäktige

Hela programmet går på nästan två A4:or och innehåller flera punkter (i faktarutan ovan hittar du hela programmet) men bland annat har man kommit överens om att fullmäktigegruppernas ordförande möts regelbundet för att diskutera igenom fullmäktiges agenda.

Fullmäktigemötena ska också i högre grad än tidigare föras på båda språken.

Kimitoöns fullmäktigeklubba
Kimitoöns fullmäktigeklubba Bild: Yle/Monica Forssell fullmäktigeklubba

Bland viktiga mål nämns att upprätthålla ett mångsidigt serviceutbud i hela kommunen. Dock så att redan fattade beslut gäller, skriver man.

- Det betyder i klartext till exempel att beslutet om att stänga Dalsbruks bäddavdelning inte rivs upp, förklarar Lücke och Edmark med en mun.

Beslutet om Dalsbruks bäddavdelning rivs inte upp. Bild: Yle/Monica Forssell ytterdörr

Bland vårdfrågorna som politikerna kommit överens om kan nämnas bland annat följande punkt:

Kommunen måste rusta sig för vårdreformen så att alla invånare ska få vård och omsorg på sitt modersmål, i kommunen, också efter att vårdreformen trätt i kraft. Kommunen ska kunna erbjuda landskapet fungerande och kostnadseffektiva vård- och omsorgslokaler.

Vad det betyder för till exempel renoveringen av Almahemmet finns det ändå inget svar på ännu.

- Vi hade just aftonskola om Almahemmet och de olika alternativen. Jag tror att vi nu är i början av den diskussionen, säger Lücke.

Det är möjligt att nuvarande fullmäktige hinner fatta beslut om en eventuell renovering på sitt sista möte den 29 maj.

Nej till fler vindkraftsparker

Hur man förhåller sig till det Åboländska vårdbolaget har man inte heller kommit överens om men åtminstone inom Fri samverkan och Svenska folkpartiet är inställningen positiv intygar Edmark och Lücke.

Gällande de vindkraftsplaner som är aktuella i kommunen har man nu kommit överens om att ett beslut om Nordanå-Lövböle vindkraftspark ska fattas utan dröjsmål. Delgeneralplanen har remitterats för att nya bullermodelleringar enligt Miljöministeriets krav ska göras. När planen är klar ska den tas till fullmäktige för beslut.

Vidare har man kommit överens om att vindkraftsplanerna i Gräsböle och Olofsgård skrotas och att kommunen inte vill veta av fler industriella vindparker på ön.

- Alla andra vindkraftsparker sopar vi bort. Vi är inte intresserade av att diskutera några nya industriella vindparker, säger Edmark.

Förpliktigar till försonligare ton

Hurivida partiernas överenskommelse håller och vad som händer när nya frågor dyker upp återstår att se.

Tomy Wass från Vänsterförbundet konstaterar att de frågor man tidigare varit oense om inte har försvunnit någonstans men att man kanske efter det här har ett lite försonligare sätt att närma sig frågorna på.

Motsättningarna mellan söder och norr finns fortfarande kvar, menar Wass.

- Och kanske inte vindkraftsfrågan heller är helt ur världen. Trots att man i gruppen varit enig så kan det finnas de som har andra åsikter, säger Wass.

Ny nämnd införs

Till de riktigt konkreta överenskommelserna hör att man skapar en ny nämnd, nämligen en näringslivsnämnd.

På frågan vad den nya näringslivsnämnden ska syssla med svarar Centerns Kalevi Kallonen att den kommer att fokusera på frågor som företagsamhet, turism, inflyttning och marknadsföring.

Utvecklingsavdelningen, som näringslivsnämnden ska styra över, har tidigare inte haft en egen nämnd utan frågorna har behandlats i kommunstyrelsen.

Stridsyxorna nu begravda

Från Svenska folkpartiets sida har man tidigare antytt att samarbetssvårigheterna i fullmäktige berott på Rune Friman, ordförande för Fri Samverkan.

Nu är eventuella stridsyxor ändå begravda och istället för att blicka bakåt vill man nu blicka framåt.

Att Fri samverkans representant i förhandlingarna varit Veijo Lücke och inte Rune Friman har handlat mest om praktiska orsaker, säger Lücke. Edmark och Friman har också fört flera samtal per telefon.

Edmark betonar också att alla partirepresentanter haft ansvar för att se till att programförklaringen är förankrad i de egna grupperna.

Läs också