Hoppa till huvudinnehåll

Olli Mäenpääs utredning: Yle är oberoende – en starkare brandmur behövs

Olli Mäenpää sitter och läser
Olli Mäenpää sitter och läser Olli Mäenpää

Professor Olli Mäenpää anser att Yles oberoende i förhållande till omvärlden bör stärkas. Yle behöver en stark och synlig brandmur. Statsmakten, organisationer eller ekonomiska instanser får inte blanda sig i Yles journalistik och Yle får inte underkasta sig journalistisk styrning från någon som helst instans.

Mäenpää efterlyser en förändring i den samhälleliga och politiska praxisen. “Yle är oberoende, men enskilda påtryckningsförsök ter sig problematiska. Det neutrala förhållningssätt gentemot påtryckningsförsök som varit brukligt i Finland kan rubba förtroendet för Yles oberoende. Kontakter till beslutsfattarna är nödvändiga, oberoende kräver inte att man lever i ett vakuum. Öppen respons och kritik är också nödvändiga inom journalistiken”, konstaterar Mäenpää.

Mäenpää rekommenderar att Yles oberoende följs upp och utvärderas till exempel årligen. Direkta påtryckningsförsök bör också nå över Yles nyhetströskel.

Mäenpää efterlyser en tydlig definition för oberoende till exempel i Ylelagen. Mäenpää anser också att förvaltningsrådets roll i Yles strategiprocess bör utvärderas.

Ännu bättre journalistiskt ledarskap

Enligt rapporten är det journalistiska ledarskapet och beslutsprocessen i skick. Yle satsar på en arbetskultur som är analyserande och utvecklande. Mellan redaktionerna finns det skillnader i sättet att leda. En kritisk observation är att de specifika kvalitetskrav som ställs på journalistiskt ledarskap inte identifierats till fullo.

Mäenpää konstaterar att ansvariga redaktörens starka och självständiga ledar- och beslutanderätt grundar sig på lagen. I det journalistiska ledarskapet inom den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten framhävs, enligt rapporten, de juridiska aspekterna av arbetsledningen och frågor om straffrättsligt ansvar.

Yttrandefriheten är det primära ansvaret. Ansvarsfull och trovärdig journalistik är Yles styrka, även om Mäenpää understryker ett modigare journalistiskt grepp. En förbättring av personalledningen betonas också. Arbetet med de journalistiska principerna inom den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten får beröm.

“Rapporten behandlar noggrant och på ett mångsidigt sätt Yles oberoende och det journalistiska ledarskapets olika delområden. Den påminner om att ett gott journalistiskt ledarskap inte enbart är tydliga normer och regler utan också skyldigheter som kommer av Yles uppdrag och roll. Dessa principer bör ständigt framhållas i det journalistiska ledarskapet”, säger Yles utgivningsdirektör Ismo Silvo, i egenskap av talesperson för Yles ansvariga redaktörer.

“Mäenpääs rapport ger ansvariga redaktörerna många uppslag att förbättra den journalistiska kvaliteten. Det är bra. Samhället och Yles omvärld förändras ständigt, nya situationer uppstår, fel förekommer, både våra och andras. Vi identifierar dem och förbättrar vår praxis”, fortsätter Silvo.

I utredningen understryks styrelsens roll när det gäller att förbättra förutsättningarna för ett gott journalistiskt ledarskap och personalledning. Mäenpää nämner behovet av att utvärdera den s.k. Terrafame-härvan, den utvärdering som gjorts på Yle har enligt honom inte varit tillräcklig med tanke på Yles oberoende, yttrandefriheten och public service-uppdraget.

Yles styrelse har precis behandlat professor Mäenpääs rapport och konstaterar:

“Styrelsen är nöjd med att utredningen ger vid handen att oberoendet, det journalistiska ansvaret och beslutsfattandet fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Enligt rapporten finns det brister i redaktionernas ledarskap, och därför uppmanar styrelsen Yle att fortsätta de utvecklingsåtgärder som redan inletts. Styrelsen ålägger verkställande direktören att med kort varsel bereda ett förslag på korrigerande åtgärder, som svar på de brister som framkommit i utredningen."

Styrelsen har tidigare behandlat frågor om oberoende och journalistik på sina möten och styrelsens bedömning baserar sig både på fakta som redan behandlats och fakta som framkommit nu.

Styrelsen understryker fortsättningsvis att trovärdig, faktabaserad och oberoende journalistik är hörnstenen i Yles verksamhet. Ansvariga redaktörerna har styrelsens förtroende när det gäller verkställandet av det här uppdraget.

Professor Olli Mäenpääs rapport som bilaga (på finska).

För mera information:
Ismo Silvo, utgivningsdirektör, ansvarig redaktör, 040 505 1924, ismo.silvo@yle.fi
Thomas Wilhelmsson, Yles styrelseordförande, thomas.wilhelmsson@helsinki.fi

Yles ansvariga redaktörer:
Marit af Björkesten, direktör, Svenska Yle
Atte Jääskeläinen, direktör, Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhet
Ismo Silvo, direktör, Utgivning
Ville Vilén, direktör, Kreativa innehåll

Bakgrund till utredningen: Beslut om utomstående utredning fattades i februari

Yles ansvariga redaktörer fattade i samråd med bolagets styrelse 23.2.2017 beslutet att kvaliteten på beslutsfattandet gällande hela bolagets journalistik och program ska utvärderas. Bakgrunden till utredningen är diskussionen om kvaliteten på Yles journalistiska beslutsprocess.

Kvalitetsrevisionen ska i synnerhet gälla:

  • fastställandet, delegeringen och förverkligandet i praktiken av det ansvar som yttrandefrihetslagen förutsätter;
  • beslutssystemets tydlighet och förverkligandet av systemet i det journalistiska ledarskapet;
  • kommunikationen och tydliggörandet av bestämmelserna och uppföljningen av förverkligandet i det dagliga programarbetet inklusive sociala medier;
  • korrigeringen av fel;
  • bolagets journalistiska arbets- och redaktionskulturs förmåga till en verksamhetskultur som utvärderar och utvecklar sina journalistiska lösningar.

Utredningen har gjorts av Olli Mäenpää som är professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet. Mäenpää har gjort motsvarande utredningar också tidigare och är oberoende i förhållande till Yle och andra medier. För utredningen har Mäenpää intervjuat närmare 50 personer och bekantat sig med relevant skriftligt material om Yle