Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av förvaltningsrådets förhandsprövning: Yle får fortsättningsvis erbjuda en regional nyhetstjänst på webben och personifiering

Yle Österbotten
Yle Österbotten Bild: Yle/Joni Kyheröinen yle pohjanmaa

Yle kan också i fortsättningen erbjuda en regional nyhetstjänst på webben samt utveckla sina personifieringstjänster. Yles förvaltningsråds förhandsprövning är klar och förvaltningsrådet fattade beslut om frågan på sitt möte 30.5.2017.

Av förhandsprövningen framgår att Yles regionala nyhetstjänst på webben inte inverkar negativt på marknaden. Det finns inte heller stadgeenliga grunder för att förbjuda ett textbaserat regionalt nyhetsutbud. Enligt förvaltningsrådet ingår det i Yles uppgifter att utnyttja olika tekniker samt bidra till att främja utvecklingen och användningen av webbtjänster.

I förhandsprövningens utlåtanden konstateras att en inskränkning eller avveckling av Yles regionala nyhetsutbud på webben sannolikt eller åtminstone möjligen skulle försvaga medborgarnas möjligheter att få regionala nyhetstjänster.

Personifieringen i sin tur ökar medborgarnas möjligheter till delaktighet och fyller specialgruppernas behov. På så sätt verkställer personifieringen demokratin och beaktandet av specialgrupper som del av rundradioverksamheten.

Enligt förvaltningsrådets framställan ska Yle sammanställa principer för länkning, och publicera dessa principer.

Förvaltningsrådet fattade 14.2 beslut om att inleda förhandsprövning. Förhandsprövningen har beretts av sakkunniga som förvaltningsrådet utsett, advokat Ilkka Aalto-Setälä vid Advokatbyrån Borenius Ab och professor Hannu Nieminen. I samband med förhandsprövningen begärs utlåtanden från konkurrenter på marknaden för regionala nyheter, kunder, intresseorganisationer inom branschen samt Konkurrens- och konsumentverket och Kommunikationsverket.

Förhandsprövning är förvaltningsrådets i Ylelagen stadgade skyldighet att utvärdera väsentliga förändringar i Yles public service. I förhandsprövningen ingår också en öppen förfrågan till marknadsparter och intressegrupper. Beslut och offentliga utlåtanden publiceras på Yles webbplats.

Mera information om denna förhandsprövning.


För mera information:

Kimmo Kivelä, Yles förvaltningsråds ordförande, tfn 050 512 0061