Hoppa till huvudinnehåll

WP: USA ser inte FN:s årliga sammankomst som viktig för diplomatin i världen

Jordklotet upprätthålls
Jordklotet upprätthålls Bild: Mostphotos Världen,mänskliga relationer,fredsförhandlingar,jorden,samarbete,jordglob,samverkningar

Den årliga toppsammankomsten i FN gör det möjligt för diplomater och statsledare att träffas, och i kulisserna hålls det många viktiga möten.

FN:s öppningssession inför generalförsamlingens möte samlar diplomater och statsöverhuvuden från 193 nationer.

Varje år i september kan hundratals specialister på olika områden träffa kolleger från hela världen utan att behöva bege sig till de olika länderna enskilt.

Så icke i år, skriver The Washington Post.

Utrikesminister Rex W. Tillerson ser USA:s närvaro som onödig och har skurit ner de amerikanska delegationerna radikalt.

Den amerikanska delegationen krymper kraftigt

Utrikesminister Rex W. Tillerson leder USA:s diplomatiska delegation inför mötena som inleds på tisdag.

 Rex Tillerson
Rex Tillerson ser effektivitet som sin viktigaste uppgift. Rex Tillerson Bild: AFP / Lehtikuva USA,Rex Tillerson

Den amerikanska delegationen väntas bestå av 140 personer - vilket är hälften av antalet i fjol.

För två veckor sedan sänktes siffran till 80 - vilket gav upphov till skarpa protester och ifrågasättanden vilket i sin tur ledde till att tiotals delegater ändå lades till i sista minuten.

Denna reducerade delegation innebär att en stor mängd möten som traditionellt letts av USA:s representanter nu inte alls kommer att äga rum.

Vissa byråer är helt eliminerade från deltagarlistorna

Till exempel Byrån för Afrika blev uppmanad att krympa ner sin delegation från 30 toppdiplomater till 10 - och sedan ytterligare till bara 3 enligt en lista den 23 augusti.

Byrån för Syd- och Centralasien har enligt samma lista fått se sin delegation minskas från 30 till 10 och slutligen till 7 representanter.

Vissa byråers delegater är totalt eliminerade från listan. Detta gäller bland annat byråer som hanterar ämnen som demokrati, mänskliga rättigheter, människosmuggling, oceanerna och miljön, cyberfrågor, militärfrågor och utrikesdeltagande.

Det är utrikesminister Tillersons tankar som nu konkretiseras

Förändringarna visar att utrikesminister Tillerson radikalt har omvärderat utrikesministeriets linje i diplomatiska frågor, skriver WP.

Det här nytänkandet innebär att Tillerson - en före detta direktör vid Exxon Mobil - låter många tjänster bli obesatta vid ministeriet. Han omstrukturerar arbetsstyrkan och omfördelar arbetsuppgifterna.

Vid ministeriet har man redan tidigare förhållit sig djupt skeptisk till Tillersons bristande utrikespolitiska erfarenhet och hans oförmåga att fatta beslut vid rätt tidpunkt, och hans bristande förmåga att skapa fungerande ledarskapsteam och utforma en global strategi.

The Washington Post konstaterar att diplomaterna nu ytterligare har stärkt sin uppfattning om att Tillerson saknar förståelse för utrikesministeriets uppgifter.

Diplomati handlar så mycket om att bygga upp och bibehålla relationer.

Eliot A. Cohen, tidigare toppmedarbetare vid utrikesministeriet under president George W. Bush, anser att den här sortens "korkade nedskärningar" görs helt i onödan.

- Diplomati handlar så mycket om att bygga upp och bibehålla relationer.

Också inom kongressen har det hörts liknande tongångar. Att USA retirerar anses inte vara lämpligt, och man ser inte något positivt i Tillersons nedskärningar och omstruktureringar.

Tillersons talesperson: Det finns en sak som kallas teknologi

Utrikesministeriets talesperson Heather Nauert förklarar att Tillersons nedskärningar handlar om effektivitet:

- Då det gäller det minskade fotavtrycket så handlar det om att en del stödpersonal uteblir i år eftersom vi konstaterat att det finns en sak som kallas teknologi, och att det finns det här som kallas e-post.

Nauert konstaterar att utrikesministern - som kommer från den privata sektorn - starkt tror på att alla ska vara goda förvaltare av skattebetalarnas pengar.

Tillerson ointresserad av mindre strategiskt viktiga länder

Tillerson har också kritiserats för sitt bristande intresse för samtal på lägre nivå.

Han är också oengagerad i länder som inte har stor strategisk betydelse för USA.

Dialogen med Argentina, Brasilien och Nigeria är inte lika intensiv som tidigare. Tillerson är inte lika tillgänglig i dessa sammanhang som sina föregångare - inte ens för kortare möten.

Utrikesministrar från länder som Colombia har inte fått audiens hos Tillerson.

Effektiviteten ses inte som något gott

Tillersons effektiverande av verksamheten vid utrikesministeriet ifrågasätts av många.

Beslutsfattandet vid ministeriet sägs ha blivit långsammare på grund av omstruktureringarna.

Utländska delegater har ofta mycket sent blivit informerade om huruvida ett möte alls kommer att äga rum. Förseningar av det här slaget innebär till exempel att bara en handfull representanter kan delta.

Den här sortens förseningar uppfattas som någonting oerhört och anses få fatala konsekvenser.

Förseningarna uppges nu vara rutin vilket gör att resor och hotellbokningar blir komplicerade att genomföra i sista minuten.

Effektivitet det viktigaste för Tillerson

I torsdag sade Tillerson i ett tal till sina anställda att det allra viktigaste han kan göra under sin ämbetsperiod är att få utrikesministeriet att fungera effektivare.

För Tillerson och hans toppmedarbetare är det ett tecken på gott ledarskap att spara in tusentals dollar i kostnader för onödiga hotellrum.

Men för hans diplomater visar det här att Tillerson misslyckats med att förstå vikten av rutinartade diplomatiska kontakter, konstaterar WP.

Att skarpt minska på amerikanska diplomaters närvaro vid Förenta Nationernas möte "skapar ett ledarskaps- och samarbetsvacuum som nog snabbt fylls av andra villiga", påpekar Nisha Biswal, tidigare representant för Syd- och Centralasien.

(The Washington Post)

Detta är FN

Förenta Nationerna består av självständiga stater som gått samman för att arbeta för fred och ekonomiska och sociala framsteg.

Organisationen bildades den 24 oktober 1945. Från början hade FN 51 medlemsländer. I dag har antalet ökat till 193.

Samarbetet bygger på frivillighet och ska inte inkräkta på staters rätt till självbestämmande. Dock har alla medlemmar en skyldighet att följa FN-stadgan och folkrättens principer.

Generalsekreteraren leder sekretariatet och är FN:s högste chef.

FN har sex huvudorgan:

  • Generalförsamlingen - "Världssamfundets vilja" - fattar beslut om FN:s årliga arbete och där finns alla 193 medlemsländer representerade. Det är ett unikt forum för multilaterala diskussioner och beslut. Varje land har en röst. Beslut fattas i regel med enkel majoritet och är inte juridiskt men däremot moraliskt bindande.
  • Säkerhetsrådet har som mål att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Det består av femton medlemmar av vilka fem är permanenta (Frankrike, Kina, Ryssland,Storbritannien och USA). De permanenta medlemmarna har vetorätt vilket innebär att beslut inte kan fattas om någon av dem röstar emot.
  • Sekretariatet, som leds av FN:s generalsekreterare, sköter det löpande arbetet och ser till att de beslut som FN fattar genomförs. Ett stort antal kontor och avdelningar är spridda över världen.
  • Ecosoc - det ekonomiska och sociala rådet - samordnar det ekonomiska och sociala arbete som utförs av FN:s under- och fackorgan.
  • Internationella domstolen (International Court of Justice, ICJ) har säte i Haag. Den avgör tvister mellan stater och är rådgivande instans för andra FN-organ. Den kan ta upp bara sådana fall där de inblandade parterna accepterat att tvisten ska avgöras av domstolen. Besluten är bindande.
  • Förvaltarskapsrådet inrättades för att hjälpa kolonier under deras omvandling till självständiga stater. Rådet har i dag förlorat det mesta av sin betydelse.
  • FN har också ett antal underorgan med specifika mandat och kompetens.

(Källa: fn.se)


Förenta Nationernas högkvarter i New York dagen innan toppmötet den 25 september 2015 inleddes.
Förenta Nationernas högkvarter i New York Förenta Nationernas högkvarter i New York dagen innan toppmötet den 25 september 2015 inleddes. Bild: EPA/MATT CAMPBELL fn-byggnad