Hoppa till huvudinnehåll

Finansministeriet: BNP växer med 2,9 procent i år

Meyer Turun telakka
Åbovarvet bidrar starkt till Finlands BNP-tillväxt. Meyer Turun telakka Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle Meyer Turku,Åbo,skeppsbyggnad,varvsindustri

Finlands ekonomi är inne i en fas av snabb tillväxt, konstaterar Finansministeriet i sin senaste prognos. Tillväxten fortsätter de närmaste åren, men på längre sikt finns stora och tydliga utmaningar.

Finansministeriet räknar med att Finlands ekonomi växer med 2,9 procent år 2017. De främsta orsakerna är den ökande industriproduktionen och exporten, ökad sysselsättning och ökande privat konsumtion.

Den långsamt ökande sysselsättningen innebär i sin tur ökande skatteintäkter för stat och kommun, och lägre utgifter i form av arbetslöshetsunderstöd och andra bidrag.

Också år 2018 ser gynnsamt ut, även om tillväxten väntas avta till 2,1 procent. Finländarnas köpkraft väntas då öka långsammare och inflationen börjar ta fart. År 2019 väntas tillväxten vara 1,8 procent.

Högkonjunkturen råder ändå inte bot på de strukturella problem som försvagar de offentliga finanserna, konstaterar ministeriet.

Statsskulden fortsätter växa efter 2021

Den snabba tillväxten innebär att statsskulden krymper i förhållande till BNP. Förändringen är ändå långsam, och enligt ministeriets beräkningar uppgår statsskulden fortfarande till omkring 60 procent av BNP i början av 2020-talet.

Regeringen kan inte räkna med att få ett stopp på skuldsättningen år 2021, enligt ministeriet. En växande statsskuld innebär också växande risker på sikt.

Finansministeriet påminner att 2020-talet för med sig vissa betydande förändringar och utmaningar. I takt med att befolkningen åldras ökar också pensionsutgifterna och andelen finländare som behöver åldringsvård.