Hoppa till huvudinnehåll

Åklagaren yrkar på fängelse eller böter för dödsskjutningen i Syndalen 2015

Två skyltar, den ena är karta över Syndalens övningsområde och den andra en skylt där det står - militärområde - tillträde utan tillstånd vid laga påföljd förbjuden.
Olyckan inträffade på Syndalens skjutövningsområde i Hangö. Två skyltar, den ena är karta över Syndalens övningsområde och den andra en skylt där det står - militärområde - tillträde utan tillstånd vid laga påföljd förbjuden. Bild: Petra Thilman / Yle Syndalen,Hangö,Hangö udd,Finlands försvarsmakt,försvarsmakten,militärområden,Västnyland

Västra Nylands tingsrätt börjar i dag (12.10) behandla en skjutolycka med dödlig utgång på försvarets skjutområde i Syndalen i Hangö. En beväring dog i olyckan som inträffade i december år 2015.

Åklagaren kräver straff för dödsvållande och tjänstgöringsbrott för en officerselev och tre stamanställda. Officerseleven avlossade av misstag skott mot en annan officerselev, som avled av sina skottskador.

Beväringen var böjd eller hukade sig när han sköts. Skottet träffade beväringen mellan halsen och nyckelbenet. Han dog snabbt.

Åklagaren: Fängelse eller böter för slarv

När stämningsansökan på torsdagen lästes upp i Västra Nylands tingsrätt, klarnade det vilket straff häradsåklagaren Marianna Semi yrkar på.

Åklagaren anser att de fyra åtalade ska dömas till villkorligt fängelse eller kännbara böter eftersom de slarvade med att följa gällande regler för skjutningen. De åtalade är ledarna för övningen samt en officerselev.

Åtalen för samtliga gäller dödsvållande samt tjänstgöringsbrott.

Övning i mörker

En rapport från Olycksutredningscentralen publicerades sommaren 2016. Den redogör för händelseförloppet vid övningen.

Olyckan inträffade under Sjökrigsskolans stridsskjutning i mörker. Vapnet som användes var ett stormgevär som hade försetts med ljusförstärkare.

Skytten var oerfaren och i hens ögon var målen som var märkta med reflexspray och stridsmännen som var märkta med glödljus förvillande lika i mörkret, heter det i rapporten från Olycksutredningscentralen.

Truppen hade inte hunnit få rutin i hur man använder ljusförstärkare. Det var dessutom mycket mörkt då olyckan inträffade och det minskade ljusförstärkarens effekt.

Svår vinkel

Det dödliga skottet kom från patrullen till vänster. Den patrullen hade det allra svåraste läget, slås det fast i centralens rapport.

Patrullen var tvungen att akta andra stridsmän som fanns i skottlinjen. Vinkeln var snäv och gjorde det svårt att skilja på beväringar och målen.

Vid skjutningen var målen placerade så att det till vänster framför skyttens patrull inte fanns något att skjuta. Det ledde uppmärksamheten och elden från skyttens patrull på ett farligt sätt mot höger i riktning mot offrets patrull, heter det i rapporten.

Oklart läge

Både utbildarna och beväringarna hade svårt att få en klar bild av läget under skjutningen. Dessutom hade beväringarna olika uppfattning om vilken skottriktning som var tillåten, heter det vidare i rapporten.

Den person som ledde skjutövningen hade strax innan skjutningen muntligt gått igenom säkerhetsföreskrifterna för skjutövningen. Men efteråt visade det sig alltså att beväringarna hade olika uppfattning om skottriktningen.

En del beväringar kom därför överens med varandra att de inte skjuter närmare än 30 meter från varandra.

I skjutordern hade planen för rörelseriktningen och målverksamheten presenterats i stora drag. Det i sin tur gjorde det möjligt att placera målen avsevärt till höger med tanke på färdriktningen, står det i rapporten.

Olycksutredningscentralen säger också att försvaret vid riskanalysen av skjutordern inte beaktade särdragen hos skjutningarna, den skjutande truppens kompetens och förhållandena vid skjutningarna.

Många brister

Olycksutredningscentralen pekar i sin rapport på många fel i samband med övningen.

Skjutningen var för krävande för truppen med tanke på beväringarnas tidigare utbildning. Beväringarna hade endast fått lite utbildning där man koncentrerade sig på skjutning

Övriga truppförband hade tryggare rutiner när de genomförde motsvarande skjutningsövning. Försvarsmakten har inte systematiskt utbytt information mellan olika truppförband om hur man utför skjutövningar tryggt.

Försvarsmakten och myndigheter utanför försvaret hade kommunicerat dåligt med varandra på förhand. Det ledde till att ambulansen hade vissa svårigheter att hitta fram.

Man hade inte heller någon beredskap att kommunicera via myndighetstelefoner, så kallade Virve-telefoner, trots att man hade sådana.

Bristfällig krishjälp

Krishjälpen vilade för länge på en persons axlar. Fältsjukskötaren skötte först om vården av offret och fick sedan sköta om krishjälpen för en stor grupp människor.

Personer som gav krishjälp tog sig till Sjökrigsskolan på Sveaborg istället för att ta sig till Syndalen där man behövde hjälpen.

Det skulle vara naturligt att få mera krishjälp inom försvaret samt från den lokala hälsovården eller socialvården. Men man har inte kommit överens om något samarbete på lokalplan, heter det i rapporten.

Särskilt anhöriga upplevde att de fick för lite krishjälp i samband med olyckan.

Traumatisk upplevelse

I den 50 sidor långa rapporten från Olycksutredningscentralen konstateras att händelsen var mycket traumatisk för alla inblandade.

En patrull från Västra Nylands polisinrättning grep beväringen som misstänktes ha avfyrat det dödliga skottet och började delvis förhöra hen.

Beväringarna hade inte informerats om att offret hade dött då polisen framför alla beväringar meddelade att skytten misstänktes för dråp och skulle föras till polishäkte.

Ambulanspersonal och fältsjukskötaren kom ändå överens med polisen om att skytten och två beväringar som hade deltagit i första hjälpen skulle föras till jouren vid Raseborgs sjukhus.

De kunde senare på natten återvända till Syndalen. Militärpastorn från Nylands brigad hade kommit till platsen och pratade också på tumanhand med skytten.

Först följande dag på eftermiddagen fick militärpastorn och fältsjukskötaren förstärkning i krishjälpsarbetet inom försvaret. Då kom överläkaren och en sjukskötare från Centret för militärmedicin till platsen.

Personalen på plats

Det är alltså tre stamanställda som står åtalade i tingsrätten tillsammans med beväringen som avfyrade skottet.

I Olycksutredningscentralens rapport har bakgrunden och ansvarsområdet för fyra stamanställda presenterats och man kan anta att åtminstone någon av dem som står åtalade finns bland de här fyra personerna.

Personen som var ledare för skjutövningarna var magister i militärvetenskaper. Hen hade utexaminerats från kadettskolan år 2008. Efter sin utexaminering hade hen verkat som utbildare. Hen hade rättighet att leda skjutövningar.

Till skjutövningens ledares uppgifter hör att se till att alla tillstånd är i skick och att personalen har tillräckliga kunskaper med tanke på de planerade övningarna. Hen ansvarar också för att det finns tillräckligt med personalresurser på plats.

Hen ansvarar också för att kraven i skjutövningen var på rätt nivå med tanken på utbildningsnivån.

Hen ansvarar också för hur räddningsverksamheten förverkligas.

Ledaren för skjutningen hade utexaminerats från grundkursen institutsofficerare år 2003 och från fortsättningskursen år 2013. Hen hade verkat vid Sjökrigsskolan sedan år 2008.

Hen hade rättighet att leda skjutövningar och hade erfarenhet av flera skjutövningar i Syndalen under många års tid. Hen hade också verkat i krishanteringsuppgifter utomlands under ett års tid.

Enligt hen hade hen inte fått utbildning eller introduktion i bedömande av risker.

Den som ansvarar för skjutningen har enligt regelverket många uppgifter som hen ansvarar för. Till de uppgifterna hör att ansvara för säkerheten vid skjutningen och räddningsservicen. Ledaren ansvarar också för att skjutningen utförs på en nivå som är rätt för truppens utbildningsnivå och enligt riskbedömningen.

Det är också ledaren som ska hålla ett tal till trupperna innan man börjar skjuta. Vid mörkerskjutningar ska man öva utan ammunition.

Personen som skulle övervaka eldgivningen hade avklarat den första och den andra studieperioden för underofficerare enligt utbildningsprogrammet. Hen hade börjat jobba vid försvaret år 2006. Hen hade också rätt att leda skjutningar.

Hen hade verkat sex månader utomlands i krishanteringsuppgifter. Hen hade under flera års tid övervakat skjutningar i Syndalen.

För personen som ska övervaka eldgivningen finns också många uppgifter uppräknade. Bland annat ska hen ansvara för att truppen hen ansvarar för följer de säkerhetsregler som finns kring skjutningar. Hen ger inte tillstånd för en trupp att börja skjuta med ammunition förrän truppen klarar av det.

Övervakare ska också beakta vad trupper i närheten gör.

På plats finns också en slags säkerhetsofficerare. Den som var på plats vid olyckan hade utexaminerats från kadettskolan år 2005 som magister i militärvetenskaper.

Hen hade haft många ledaruppgifter och utbildningsuppgifter inom försvaret. Hen hade verkat vid Sjökrigsskolan sedan år 2012. Hen hade tillstånd att leda skjutövningar.

Hen ansvarar för att granska att faroområdena vid skjutningar är rätt definierade med tanke på de vapen som används.

Beväringen som sköt det dödliga skottet hade fått godkända prov inom reservofficersutbildningen och hens hälsotillstånd var gott.

Rekommendationer

Olycksutredningscentralen kom med rekommendationer efter olyckan.

"Centralen anser att Försvarsmakten bör utveckla en metod för riskanalys för skjutningar, stödmaterial och introduktion för dem som leder skjutningarna så att särdragen och förhållandena för den skjutning som planeras och den skjutande truppens kompetens beaktas i riskanalysen.

Försvarsmakten fastställer de verksamheter som orsakar mest faror och utvecklar ett förfarande för informationsutbyte om den bästa och eventuellt den sämsta praxisen. På så sätt utvecklas praxisen och genom kompetensen kan säkerheten vid alla truppförband och inom alla försvarsgrenar förbättras.

Försvarsmakten utvecklar ett kontinuerligt förfarande där olika aktörers larmarrangemang och förmåga att agera i olyckssituationer granskas vid räddningsplaneringen för övningsområdena samt garnisonerna och man kommer överens om samarbetsförfaranden.

De mest centrala intressegrupperna är nödcentralen, områdets räddningsväsende, första hjälpen, annan hälsovård och i fråga om krishjälp även det lokala socialväsendet."

Försvaret har gjort förbättringar

Från försvarsmaktens sida har man redan meddelat om förbättringar. Bland annat har man försökt försäkra sig om att man inte kan blanda ihop mål och personer med varandra.

Dessutom har man gått in för att bättre försäkra sig om att skjutningsövningarna är på rätt nivå i förhållande till truppens utbildningsnivå.

Också utredningen av olyckor och nära ögat-situationer har förenhetligats.

Också krishjälpen har setts över.

Tingsrätten

Själva händelseförloppet har alltså utretts mycket grundligt redan för ett år sedan. Det som nu återstår att se är hur rätten ser på de enskilda individernas ansvar i den tragiska dödsskjutningen.

Flera dagar har reserverats för behandlingen av fallet.

Artikeln uppdaterades torsdagen den 12 oktober vid 11-tiden med stycket "Åklagaren: Fängelse eller böter för slarv".