Hoppa till huvudinnehåll

De åtalade i dödsskjutningen i Syndalen bestrider åtalet

Skylt i Syndalen, Hangö.
Tingsrätten skulle också besöka Syndalen under processens gång för att få en bild av händelseförloppet, både i mörker och i dagsljus. Skylt i Syndalen, Hangö. Bild: YLE/Malin Valtonen militärt område

Rättegången mot tre stamanställda och en officerselev vid Sjökrigsskolan inleddes på torsdagen (12.10) i Västra Nylands tingsrätt.

De fyra åtalas för deras inblandning i en dödsskjutning i Syndalens övningsområde i Hangö i december 2015.

En officerselev dog i samband med en skjutövning i mörker i Syndalen.

Det var en annan officerselev som av misstag sköt mot beväringen istället för mot måltavlan. Beväringen dog omedelbart.

Målen lyste i mörkret

Måltavlorna var målade med färg som skulle lysa i mörkret.

Beväringarna hade samma eller liknande färg på sina hjälmar.

Måltavlorna styrdes med en fjärrkontroll så att de sänktes och höjdes med hjälp av kontrollen.

Vapnet som användes var ett stormgevär som hade försetts med ljusförstärkare.

Yrkandena

Häradsåklagare Marianna Semi yrkar på villkorligt fängelse eller kännbara böter för de fyra åtalade.

Åtalen för samtliga fyra personer gäller tjänstgöringsbrott alternativt tjänstgöringsbrott av oaktsamhet samt dödsvållande.

De anhöriga till den officerselev som dog yrkar på ersättningar för begravningskostnaderna samt 7 000 euro i kompensation för själva dödsfallet per närmaste anhörig.

Så här säger lagen

Tjänstgöringsbrott

En krigsman som bryter mot eller underlåter att fullgöra en skyldighet som hör till tjänstgöringen eller bryter mot eller underlåter att iaktta en genom reglemente eller på något annat sätt utfärdad bestämmelse som gäller tjänstgöring eller militär ordning ska, om straff för gärningen inte särskilt bestäms i 11 kap. 9 a §, 40 kap. 13 eller 5 § eller i detta kapitel, för tjänstgöringsbrott dömas till disciplinstraff eller till fängelse i högst ett år.

Tjänstgöringsbrott av oaktsamhet

Om ett tjänstgöringsbrott som avses i 1 § 1 mom. har begåtts av oaktsamhet, skall gärningsmannen för tjänstgöringsbrott av oaktsamhet dömas till disciplinstraff eller till fängelse i högst tre månader.

Dödsvållande

Den som av oaktsamhet förorsakar någons död skall för dödsvållande dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Källa: Strafflagen

Bestrider åtalen

De fyra åtalade bestrider å det bestämdaste åtalen.

Det är alltså tre stamanställda och en beväring som står åtalade.

Personen som var ledare för övningen var inte närvarande vid just den här skjutövningen, men hade varit med om tidigare övningar.

Hen ansvarade för att övningen gjordes upp enligt regelverket. Det innebär olika krav på säkerheten.

Två personer övervakade på ort och ställe

På plats i Syndalen under skjutövningen var två stamanställda som också står åtalade.

Den ena personen är ledaren för själva skjutningen och den andra övervakade eldgivningen. Den som övervakade eldgivningen hjälpte också ledaren för skjutningen.

Den fjärde åtalade är beväringen som avfyrade det dödliga skottet.

Rättegången pågår i flera dagar

Argumenten i rättegången kommer att granskas i flera repriser eftersom rättegången fortsätter i flera dagar.

På torsdagen skulle rätten också göra en syneförrättning i Syndalen där man följer med skjutning. Först skulle man följa med skjutningen i dagsljus och senare på kvällen i mörker.

Från de åtalade stamanställdas sida ville man vid övningen visa att det nog finns en tydlig skillnad mellan måltavlorna och beväringarna i mörkret trots att man då använde samma färg.

Häradsåklagaren ville i ett så här tidigt skede av rättegången inte ställa upp på intervju för Yle, men konstaterade att hon inte tror att fyra dagar kommer att räcka för rättegången.

Åtalet handlar om ansvar

I stämningsansökan hänvisar häradsåklagaren flera gånger till frågan om övningen var för krävande för beväringarna med tanke på deras utbildningsnivå.

Enligt åtalet har beväringarna inte heller övat tillräckligt innan de utförde den krävande övningen i terrängen.

Fyra personer står och pratar.
Rättegången väckte inget större medieuppbåd. På plats fanns en del uniformsklädda personer som antingen var parter i målet eller som följde med rättegången. Fyra personer står och pratar. Bild: Petra Thilman / Yle åtal,rättegång,Raseborg,västra nylands tingsrätt

Ansvarspersonerna har inte heller sett till att alla säkerhetsföreskrifter följs, heter det i åtalet.

För den skjutande beväringens del sägs att hen inte har haft tillräcklig koll på var övriga beväringar befann sig under skjutövningen.

Den anhörigas advokat Heikki Uotila säger att de anhöriga håller med häradsåklagarens syn på incidenten.

- I sista hand är det ju rätten som avgör frågan. Men det handlar uppenbarligen om en summa av flera händelser som har lett till det här tragiska dödsfallet.

Svårt att förhindra

De åtalade anser att de har följt alla regler som finns. Om det är fel på reglerna är det inte deras fel.

- Man måste kunna utgå ifrån att om man följer regelverket så är övningen trygg, konstaterade advokaten Pentti Laiho som förde talan för ledaren för själva skjutningen.

En dörr och en vit vägg. Inomhus.
Det var i den här salen fallet behandlades. En dörr och en vit vägg. Inomhus. Bild: Petra Thilman / Yle tingsrätter,Raseborg,rättssal

I en intervju för Yle Västnyland efteråt konstaterade han att oberoende av alla säkerhetsföreskrifter så var det här en olycka som inte kunde förutses.

- Det var en helt oväntad händelse som inte kunde förhindras. Fast man skulle ha skrivit flera sidor om vad man ska göra vid ett vådaskott så kunde man inte ha gjort något. Det finns inte någon sådan kristallkula, säger han.

Laiho vill inte ta ställning till vems fel händelsen är.

- Jag är inte domstol och tar inte ställning, men kanske det är en ren och skär olyckshändelse, säger han.

Enligt tidigare mönster

Också de övriga åtalade konstaterade att de har följt regelverket och gjort såsom tidigare.

Det var redan den tredje skjutövningen samma kväll som utfördes enligt samma mönster, konstaterades i rättsalen.

Om det hade funnits någon som helst indikation på att något var fel så skulle man ha avbrutit övningen, ansåg de åtalade.

Övningen skulle ske stegvis

I varje övning deltog nio beväringar. De var indelade i patruller på tre personer. De skulle patrullvis enligt ett visst mönster röra sig framåt och sedan dra sig tillbaka.

Under övningen drog sig en av patrullerna ändå längre bort än de två andra patrullerna.

En av beväringarna i den patrullen avfyrade ett skott som då träffade en beväring i en av de två andra patrullerna.

Målen för långt till höger?

Patrullen som skottet kom från var den patrull som var längs till vänster av de tre.

Åklagaren lyfter fram att måltavlorna var placerade rätt långt till höger, vilket också ledde till att misstag lätt kunde ske.

I de rekonstruktioner som har gjorts av olyckan har beväringarna och stampersonalen placerats ut på en karta. Den kartan ska behandlas senare i rätten.

Bland de närvarande i salen var man dock inte helt överens om var den skjutande beväringen hade varit placerad då hen sköt det dödliga skottet.

Måltavlorna var nere

Ledaren för skjutningen lyfte fram att hen såg att en patrull var på fel plats och att måltavlorna därför sänktes så att ingen skulle skjuta. Hen beordrade dock inte att skjutningen skulle avbrytas.

Den åtalade beväringens advokat lyfte fram att beväringen inte kunde veta att ledaren för skjutningen hade sänkt måltavlorna. Och att det då var rimligt att kunna tro att det var en måltavla som syntes.

Beväringen sköt också inom den sektor och zon det var tillåtet att skjuta i. Under övningen var också elden fri, alltså beväringarna kunde själva avgöra när de skjuter.

Krävande övning

Från de stamanställdas sida medgav man att det var en krävande övning. Å andra sidan är det rimligt att i det här skedet av utbildningen när det handlar om officerselever ha krävande övningar.

Nu handlade det inte om vanliga beväringar utan personer som redan hade gallrats fram i många olika skeden av utbildning.

Man är tvungen att öva krigsföring med ammunition och i krävande lägen, konstaterades i rättsalen.

De åtalade ansåg att man hade övat tillräckligt och att man följde samma praxis som tidigare.

Olycksutredningscentralen

Händelserna i Syndalen år 2015 har benats ut grundligt i en rapport från Olycksutredningscentralen. Centralen påtalar en hel del brister i den praxis försvarsmakten har vid sina övningar.

Försvaret har också gått in för en hel del förbättringar för att göra övningar säkrare.

I rättssalen ville de stamanställdas advokater försäkra sig om att centralens rapport inte används mot de åtalade. Centralens rapport ska per definition inte användas som bevismaterial för eller mot någon.

Rapporten dömde på förhand

Advokaten som representerade ledaren för själva skjutningen ansåg att de åtalade på sätt och vis har dömts redan i och med den offentlighet fallet har fått via rapporten.

Syftet med rapporten är att blicka framåt, inte döma någon.

En del parter vill använda rapporten

Den åtalade beväringens advokat ville å andra sidan att Olycksutredningscentralens rapport skulle användas som bevis på att beväringen inte var slarvig.

Häradsåklagaren underströk att hon själv bara hade läst centralens rapport för en vecka sedan och att åtalet baserar sig på helt annan bevisförning.

De anhörigas advokat konstaterade å sin sida att han nog har tagit del av rapporten och att den har påverkat hans uttalanden i rättssalen.

Läs mera:

Åklagaren yrkar på fängelse eller böter för dödsskjutningen i Syndalen 2015

Västra Nylands tingsrätt börjar i dag (12.10) behandla en skjutolycka med dödlig utgång på försvarets skjutområde i Syndalen i Hangö. En beväring dog i olyckan som inträffade i december år 2015.

Läs också