Hoppa till huvudinnehåll

Det var flera gånger farligare att vara barn på 70-talet än i dag

Antal barn som dog 1975 och 2015
Antal barn som dog 1975 och 2015 Spädbarnsdödlighet,barndödlighet,mortalitet,barn (åldersgrupper),barn (familjemedlemmar),spädbarn,dödlighet

Var du barn eller hade du barn på 70- eller 80-talet och tycker att dagens säkerhetstänk har gått för långt?

För 40 år sedan hade man inte cykelhjälm, krockkuddar eller bilbälte i baksätet. Barnen lekte ute hela dagen och ingen tog någon skada av det, heter det ofta. Faktum är ändå att rätt många inte överlevde barndomen på 70-talet.

Antal döda barn från 1975 till 2015.
Antal döda barn från 1975 till 2015. Bild: Antal döda barn från år 1975 till 2015.

I dag dör ett barn på 2 800, under 70-talet dog en på 1 000

Sett till antalet dödsfall har barndödligheten har minskat med över 70 procent sedan 70-talet. Också när man ställer dödsfallen i proportion till antalet barn är minskningen stor.

Antal döda barn i förhållande till alla barn 1970 och 2015
Antal döda barn i förhållande till alla barn på 70-talet och 2015 Antal döda barn i förhållande till alla barn 1970 och 2015 Spädbarnsdödlighet,barndödlighet,barn (familjemedlemmar),spädbarn

Mirjam Kalland är docent i familjeforskning och har varit ordförande för en arbetsgrupp för förebyggande av olycksfall bland barn. Hon tror att minskningen av olycksfall delvis beror på vår inställning till barn.

-Vi har haft en fostranskultur i Finland som har varit ganska sträng. Den som har klarat sig själv har varit duktig och barn ska inte behöva vuxna i stor grad.

På något sätt har man glorifierat det här sättet att tänka. I dag värdesätter man barnen på ett annat sätt, konstaterar Kalland.

Den som har klarat sig själv har varit duktig― Mirjam Kalland, docent i familjeforskning

På sociala medier cirkulerar ofta påståenden vars andemening är att dagens föräldrar är överförsiktiga och att dagens barn överbeskyddas.

- För de som säger att det gick ju ingen nöd på oss så kan man ju säga att visst, du klarade dig, men det var många som blev på vägen, säger Kalland.

Jag vill påstå att skämma bort barn och att se till att de är trygga är två olika saker, menar Kalland.

Mirjam Kalland poserar framför ett halvfärdigt hus.
Mirjam Kalland är docent i familjeforskning och tidigare generalsekreterare för Mannerheims barnskyddsförbund Mirjam Kalland poserar framför ett halvfärdigt hus. Bild: Yle / Ted Urho mirjam kalland

Hälften av barnen som dör är under ett år

Antal döda spädbarn 1975-2015
Antal döda spädbarn åren 1975 och 2015 Antal döda spädbarn 1975-2015 Spädbarnsdödlighet,avlidna,barn (åldersgrupper),spädbarn,mortalitet

Bland de barn som dör innan de fyllt 19 år är hälften spädbarn. Förhållandet är nästan detsamma i dag som för 40 år sedan men antalet dödsfall är betydligt mycket färre.

Nu liksom på 70-talet är det främst olika sjukdomar och missbildningar som ligger bakom ett spädbarns död.

Under 70-talet dog i snitt nästan trettio stycken babyn per år som en följd av olika olyckor och våld. Under 2015 var den siffran noll och 2014 var den 4.

Antalet olyckor har minskat med 87 procent

Antal barn som dött i olyckor 1970-2015
Antal barn över ett som dog i olyckor i medeltal per år under tidigare årtionden Antal barn som dött i olyckor 1970-2015 olyckor,skador,trafikolyckor,barn (familjemedlemmar),dödlig utgång,mortalitet,dödsolycka

Även om man kan tänka att dagens barn blir överbeskyddade är det ett faktum att dagens barn råkar ut för betydligt färre olyckor i dag än för fyrtio år sedan.

Mirjam Kalland tror att dagens föräldrar är mer medvetna om vad som kan förorsaka olyckor.

- I dag är man bättre på att lära ut till exempel trafikvett, simkunskap och brandsäkerhet, säger hon. Ingen vill ju sitt barn illa, det är bara den här medvetenheten som har varit sämre.

Inte alla använder säkerhetsbälte.
Säkerhetsbälte i baksätet har räddat många barn Inte alla använder säkerhetsbälte. Bild: Yle/Elin Willows säkerhetsbälte

Lagar räddar liv

Samhället har också en viktig roll när det gäller barns liv och hälsa. Till exempel har lagen om säkerhetsbälte i baksätet och förbudet mot barnaga räddat livet på många barn.

Antal barn som dött i trafikolyckor 1970-2015
Antalet barn som dog i trafikolyckor i medeltal per år under tidigare årtionden och det exakta talet för 2015 Antal barn som dött i trafikolyckor 1970-2015 trafikolyckor,trafikolycka,barn (familjemedlemmar),olyckor,mortalitet,dödsolycka

1987 blev det obligatoriskt med bilbälte också i baksätet och efter det minskade antalet dödsfall i trafiken märkbart.

1984 blev aga förbjudet och efter det minskade också antalet barn som dog som en följd av våld.

Antal barn som dog som en följd av våld och andra övergrepp i medeltal per år 1970-2010 och det exakta talet för 2015
Antalet barn som dog som en följd av våld och övergrepp i medeltal per år under tidigare årtionden och det exakta talet för 2015 Antal barn som dog som en följd av våld och andra övergrepp i medeltal per år 1970-2010 och det exakta talet för 2015 våld,familjevåld,våldsbrott,mortalitet,barn (åldersgrupper),barndödlighet

- Jag förstår inte uppfattningen om att man inte ska stifta lagar som man inte kan följa. Ser man på statistiken har lagar som berör barns hälsa faktiskt haft en stor inverkan.

Det här är något man borde tänka på till exempel nu när man diskuterar om det ska vara lag på att använda cykelhälm eller inte, säger Mirjam Kalland.

cyklister
cyklister Bild: Nathalie Lindvall jakobstad

Pojkar lever farligare

Antal flcikor och pojkar som dog 1970-2015
Antal flickor och pojkar mellan ett och 19 år som dött i medeltal per år under tidigare årtionden och det exakta talet för 2015 Antal flcikor och pojkar som dog 1970-2015 sex,könsroller,flickor,pojkar,Dödsfall

Även om allt färre dör i olyckor har en siffra inte förändrats nämnvärt. Det är fortfarande mycket fler pojkar som dör än flickor.

Under 70-talet dog i snitt 500 pojkar per år och nästan 240 flickor. Av dem dog 345 pojkar och 111 flickor i olyckor. 75 procent av olycksfallen råkade alltså pojkar utför, 2015 var förhållandet 70/30.

Mirjam Kalland har svårt att säga vad det beror på.

- Man ger kanske pojkar större frihet och farligare hobbier, men det är spekulationer, säger Kalland. Man kanske kräver ett annorlunda beteende av flickor än av pojkar. Förutom olycksrisken är pojkar också mer självmordsbenägna än flickor.

Källor: Statistikcentralen, Olycksutredningscentralen, Institutet för hälsa och välfärd THL

Rättelse 2.11 12:25: Rubriken har ändrat från "Det var sju gånger farligre att vara barn på 70-talet till "Det var flera gånger farligare att vara barn på sjuttiotalet". Likaså har en av mellanrubrikerna ändrats från "Risken för olyckor har minskat med 87 procent", till "Antalet olyckor har minskat...".