Hoppa till huvudinnehåll

Livet kring Esplanaden i Hangö kunde bli livligare

Hangös järnvägs- och busstation.
Esplanaden går mellan Centralskolan i bakgrunden och Hangös järnvägs- och busstation. Hangös järnvägs- och busstation. Bild: Yle/Petra Thilman teboil i hangö

Flera invånare norr om järnvägen i Hangö skulle öka stadens dragningskraft. Området ska få tätare bosättning och bli livligare, om det går som i förslaget till miljönämnden.

Miljönämnden i Hangö börjar på tisdag (24.10) diskutera beskrivningen till detaljplaneutkast för den gamla brandstationen och närmiljön kring den.

Det är frågan om området där Centralskolan finns längs Esplanaden och två hela kvarter (kvarter 527 och 528) ungefär mitt emot skolan.

Många tycker den här korsningen i Hangö är farlig.
Centralskolan i Hangö. Många tycker den här korsningen i Hangö är farlig. Bild: YLE/Petra Thilman esplanden

Kvarteren finns mellan Esplanaden och järnvägen. Dessutom berörs en del av kvarter 529 samt park- och gatuområden. I kvarteret mellan Kadermogatan och Fredsgatan finns Tiiskas lekpark.

Landskapsplanen: Området ska förtätas

I den fastställda landskapsplanen är planeringsområdet ett område för centrumfunktioner och ett område som ska förtätas.

Just nu är bebyggelsen rätt så gles och utspridd. På planområdet bor cirka 150 fast bosatta invånare.

Esplanaden är huvudgata på det område som planeras. Bland annat frihamnens trafik körs längs Esplanaden.

Området kring Hangös livligaste korsning, Halmstadsgatan och Esplanaden, skall byggas om.
Halmstadsgatan i Hangö binder samman norra och södra sidan av staden. Området kring Hangös livligaste korsning, Halmstadsgatan och Esplanaden, skall byggas om. Bild: Yle/Henric Öhman halmstadsgatan

Halmstadsgatan som korsar Esplanaden är också livligt trafikerad.

Allaktivitetshus intill Centralskolan?

I utkastet till detaljplaneändring föreslås att kvartersområdet mellan Esplanaden och järnvägen utökas med flervåningshus, samt affärs- och kontorsbyggnader.

I utkastet står det också att det är möjligt att uppföra en byggnad för offentlig förvaltning och service på Centralskolans sandplan.

Det skulle vara möjligt att bygga till exempel ett allaktivitetshus på sandplanen.

Parkdammens sandplan på den södra sidan av järnvägen skulle vara en naturlig plats för en skridskobana

Det innebär ju kostnader för Hangö om det är staden som bygger, men det behöver inte vara staden som bygger och betalar.

Planbeteckningen gör det möjligt att bygga ett allaktivitetshus med privata medel, så länge servicen är offentlig. Då uppstår inga kostnader för Hangö stad.

Via tunnel till skridskobanan

Skridskobanan måste flyttas från området om det byggs ett allaktivitetshus på Centralskolans sandplan.

Tjänstemännen föreslår att Parkdammens sandplan på den södra sidan av järnvägen skulle vara en naturlig plats för en skridskobana.

Skridskoåkning ska inledas i unga år.
Skridskoåkning ska inledas i unga år. Bild: Yle/Linus Hoffman skridskor,skridskoåkning,Sportlov,vinterlov

Det planeras en underfartstunnel under järnvägen vilket skulle göra det säkrare att röra sig mellan den södra och norra delen av staden.

Hangö stad hoppas att arbetet med den planen kan godkännas i början av 2018.

Underfartstunneln begränsar utrymmet för trafik på Kadermogatan. Den parkering som nu finns på Kadermogatan flyttas till ett kvartersområde för bilar i korsningen mellan Kadermogatan och Esplanaden.

Lekpark kunde bli bostäder

Tanken är också att Tiiskas lekpark försvinner och att parken ändras till en våningshustomt.

I mitten av kvarteret skulle det finnas ett område för lek och utomhusvistelse.

Våningshustomten skulle hämta arrende- och försäljningsintäkter till staden. Samtidigt skulle staden bli av med de kostnader som uppstår då lekparken måste skötas.

Nalle
Det finns andra lekparker än Tiiskas lekpark, säger tjänstemännen. Nalle Bild: Nathalie Lindvall Nallebjörn,lekpark

Lekparkernas antal minskar om Tiiskas lekpark förvsinner, men det finns en motsvarande lekpark ungefär 450 meter längre bort.

Det innebär att områdets rekreationsnät inte försämras väsentligt, tycker tjänstemännen i utkastet.

Att bygga till på ett centralt område nära goda trafikförbindelser skulle stärka Hangös dragningskraft.

Varuboden-Osla vill bygga i närheten

Alldeles intill det område som nu ska detaljplaneras finns den så kallade Teboiltomten i hörnet av Esplanaden och Halmstadsgatan. Handelslaget Varuboden-Osla vill köpa tomten och parken invid.

Korsningen mellan Esplanaden och Halmstadsgatan i Hangö.
Varuboden-Osla funderar på att bygga ett affärskomplex på Teboiltomten i Hangö. Korsningen mellan Esplanaden och Halmstadsgatan i Hangö. Bild: Yle/Petra Thilman hangö

Målet är att bygga en enhetlig affärstomt med parkeringsplatser, affärslokaler och en kallmack.

Hangö stad hoppas att kunna godkänna stationstorgets detaljplan sommaren 2018.

Utkastet i miljönämnden på tisdag

Förslaget till miljönämnden på tisdagen är att nämnden tar del av utkastet till detaljplaneändring och beslutar att framlägga planutkastet till offentligt påseende under 30 dagar vid tekniska verket och miljöverket.

Utlåtanden behövs också av vissa myndigheter, bland andra Västra Nylands landskapsmuseum, Nylands närings-, trafik- och miljöcentral och räddningsverket.

Ärendet remitterades efter diskussion i miljönämnden 24.10.

På området finns värdefulla byggnader

Här berättas om de värdefullaste byggnaderna och hur de används nu.

 • Centralskolan/Keskuskoulu blev färdig på 1950-talet. Skolhuset bildar tillsammans med Halmstadsgården en helhet som representerar den efterkrigstida arkitekturen.
 • Hyllis, det före detta finskspråkiga samlyceets byggnad, fungerar som barn- och ungdomscentral. Där finns också en privat dansskola.
 • Ungdomsverkstaden finns på Esplanaden i Hangö
  Hyllis. Ungdomsverkstaden finns på Esplanaden i Hangö Bild: YLE/ Helena Rosenblad hyllis
 • Tidigare ungdomsgården, ett stockhus i jugendstil. Den var först skola 1907-1924, sedan bostad och efter det stadens ungdomsgård. Ändrades om till bostad 2011.
 • Gamla brandstationen hör till Hangös äldsta offentliga byggnader. Den flyttades 1925 från Berggatan till sin nuvarande plats. Staden sålde byggnaden 2017.
 • Gamla brandstationen i Hangö
  Gamla brandstationen. Gamla brandstationen i Hangö gamla brandstation
 • Kadermogatan 2 byggdes i början av 1900-talet som resandehem. Ändrades till bostadsvåningshus 2012 genom undantagslov.
 • Esplanaden 75. Byggnaden är affärs- och bostadsbyggnad i funkisstil byggd 1959.
 • Esplanaden 94. Bostadsbyggnaden på tomtens mittdel har 2013 fått undantagslov för lägenhetsändringar och renovering. Landskapsmuseet anser att byggnaden verkar vara en arbetarbostadsbyggnad i snickeristil som ursprungligen omfattat flera bostäder.