Hoppa till huvudinnehåll

Ge folk möjligheten att samla namn för att ställa regeringen en fråga - nu föreslås nya former för medborgarinitativ

Två ringar i regnbågens färger på vit bakgrund.
Medborgarinitiativet om könsneutrala äktenskap är det mest framgångsrika hittills. Två ringar i regnbågens färger på vit bakgrund. Bild: Mostphotos äktenskap,lesbiskhet,gay,homosexualitet,kärlek,Gay Weddings,bröllop,könsneutralt äktenskap,regnbågsflaggan,Förlovningsring

I huvudsak fungerar systemet med medborgarinitiativ bra. Initiativen borde ändå inte förfalla så snabbt och folket kunde ges rätt att fråga regeringen. Det är kontentan av utlåtandena till en färsk utredning.

Justitieministeriet skickade i september sin utredning om hur väl medborgarinitiativen fungerar på remiss.

Av utlåtandena att döma finns inget behov att införa minusröster i medborgarinitiativen eller att begränsa motinitiativ till saker som tidigare godkänts. Ett uppmärksammat fall är initiativet om lagstiftning om könsneutrala äktenskap och motinitiativet, som kom därefter.

Det finns inget entydigt upplevt behov att ändra antalet stödförklaringar som behövs för att väcka ett initiativ eller att sänka åldersgränsen för vem som får delta.

I dag är det 50 000 stödförklaringar och 18 års ålder som krävs.

Ställa spörsmål till regeringen?

En fråga som kan väcka diskussion är tanken om att ge medborgare som samlar in en mindre mängd namn rätt att ställa regeringen en fråga, ett skriftligt spörsmål, som någon minister sedan besvarar i riksdagen.

Av partierna tycker Vänsterförbundet och De gröna i sina utlåtanden att det skulle vara en bra idé.

De gröna talar om 10 000-20 000 namn och Vänsterförbundet anser att förslaget skulle sänka tröskeln för att delta.

Grönt ljus av erfaren ledamot

Grundlagsutskottets ordförande, vicehäradshövdingen och juristen, Vänsterförbundets Annika Lapintie är inte alls negativt inställd.

- Det låter ganska vettigt och skulle kanske lätta trycket på riksdagen. En del av initiativen kan tolkas som att man vill lyfta upp ärenden till diskussion, och det var meningen från början.

Initiativen förfaller för snabbt

Ett upplevt problem är att initiativen förfaller i slutet av riksdagens valperiod. En möjlighet är att ändra i grundlagen så att de inte gör det.

En annan, lättare möjlighet är att tidsfristen för övelämnandet av de färdiga initiativen till riksdagen förlängs från ett halvt till ett år. På så sätt kunde initiativtagarna taktikera med inlämnandet och försäkra sig om att initiativet behandlas och inte bara slängs.

Beslut om fortsatt beredning och eventuella ändringar i lagen om medborgarinitiativ fattas senare.