Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå intresseförening inte tillräckligt allmännyttig – domstolsbeslut belyser skattesmällen

Sjundeås nya allaktivitetshall hade taklagsfest den 25 november 2015.
I november 2015 firade Sjundeå allaktivitetshall taklagsfest. Men just nu firar inte Sjundeå intresseförening som står bakom hallen eftersom man krävs på stora summor av skattemyndigheten. Sjundeås nya allaktivitetshall hade taklagsfest den 25 november 2015. Bild: Yle/Marica Hildén taklagsfest för sjundeå allaktivitetshall

En förening måste uppfylla tre kriterier samtidigt för att kunna betraktas som allmännyttig.

Det kan vara svårt att uppfylla kraven om man bara stöder ett projekt, säger skatteexperten Anni Kinanen vid Skatteförvaltningen.

På ett rent allmänt plan konstaterar Kinanen att en aktiv allmännyttig förening ändå kan starta ett dotterbolag som idkar näringsverksamhet utan att det påverkar föreningens beskattning.

Men det förutsätter alltså att föreningens egen verksamhet är allmännyttig.

Viktigt är ändå att minnas att allmännyttig verksamhet inte är att stöda näringsverksamhet eller ge bidrag till det.

I klartext kan en allmännyttig förening alltså inte ge bidrag till ett dotterbolag som idkar näringsverksamhet, säger hon.

Varierar från fall till fall

Kinanen tar inte ställning till ett enskilt fall. Men på ett allmänt plan säger hon att många faktorer spelar in när man avgör om ett bolag som driver en idrottshall eller en allaktivitetshall kan ses som allmännyttig.

Det handlar om ägarbasen, varifrån pengarna kommer, bolagsordningen och hur en fastighet används.

Det som är kännetecknande för näringsverksamhet är bland annat stor omsättning, konkurrenssituationen, anställd personal och vilken prissättning man har.

Som exempel nämner Kinanen ett företag som enbart säljer halltider med hjälp av anställd personal och på så sätt är i konkurrenssituation med andra idrottshallar.

Ett sådant bolag idkar näringsverksamhet. Och näringsverksamhet räknas inte som allmännyttigt.

Om ett företag inte har annan verksamhet än näringsverksamhet kan man inte se det som allmännyttigt.

Sjundeåförening drabbas hårt

Yle Västnyland har tidigare rapporterat om Sjundeå intresseförening som tampas med en stor skatteskuld på i grova drag 200 000 euro.

Det hela handlar om ett understöd på omkring 800 000 euro som Sparbanksstiftelsen i Sjundeå betalade till intresseföreningen.

De pengarna var avsedda för en ny allaktivitetshall i Sjundeå.

Två män sitter på en läktare i en bollhall.
Henrik Sandström är ordförande för Sjundeå intresseförening medan Henrik Rehnberg är ordförande för Sjundeå sparbanksstiftelse. Båda har varit upprörda över skattemyndighetens tolkning. Två män sitter på en läktare i en bollhall. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Sjundeå,henrik rehnberg

Intresseföreningen betalade alla stödpengar till hallbolaget som föreningen äger till 100 procent.

Hallbolaget betalar ingen dividend till föreningen. Det förbjuder dess stadga.

Men skattemyndigheten anser att det ändå handlar om vinst och kräver föreningen på 20 procent av pengarna i skatt.

Tanken från föreningens sida var allmännyttig

Sparbanksstiftelsen tyckte det var bra med en intresseförening som verkar på bred bas med medlemmar från många olika föreningar.

Trots att intresseföreningen bildades för att jobba för den nya hallen i Sjundeå skrev man även in i sin stadga att man är allmännyttig och ska jobba med också andra projekt.

I praktiken har man ändå inte hunnit starta några andra projekt än hallprojektet.

Ett rött trähus i Sjundeå som heter Fanjunkars.
Sjundeå intresseförening har försökt utreda möjligheterna att ta över ansvaret för Fanjukars. Ett rött trähus i Sjundeå som heter Fanjunkars. Bild: Yle/Marica Hildén fanjunkars sjundeå

Sjundeå intresseförening har besvärat sig både till Skatteförvaltningen och till förvaltningsdomstolen om sin skattesmäll.

Föreningen tycker skattebeslutet är orimligt och att man genom att äga aktierna i idrottshallen och genom att ha stött bygget verkligen har verkat allmännyttigt.

Förutom idrott i hallen kan olika föreningar också hyra mötesrum i hallen.

Dessutom planerar föreningen i framtiden olika allmännyttiga projekt.

Skattebjörnen är sträng

Förvaltningsdomstolen är ändå väldigt tydlig i sitt utlåtande och sin lagtolkning. Det handlar om huruvida man är eller inte är en allmännyttig förening.

Utgående ifrån Sjundeå intresseförenings stadga är föreningen allmännyttig, säger domstolen.

Men i helhetsbedömningen beror det på huruvida man de facto är allmännyttig eller inte, säger domstolen i sitt beslut.

Bild på en ordförandeklubba
Förvaltningsdomstolen är tydlig i sin tolkning. Bild på en ordförandeklubba Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press Ordförandeklubba,förvaltningsdomstolar (domstolar),försäljning,inköp,domstolar,rättegång,rätt,jurister

Sjundeå intresseförening har inte alls haft någon egen allmännyttig verksamhet.

Och man kan skattemässigt inte anse att föreningen är allmännyttig bara för att den allaktivitetshall man äger möjligtvis hyrs ut till verksamhet som kan anses allmännyttig, heter det i domstolens beslut.

Svårt att i efterskott bli allmännyttig

- Varje skatteår granskas skilt för sig. Det är svårt att i efterskott göra förändringar i verksamhetsmodellen för att klassas som allmännyttig.

- Det kan man däremot göra för framtidens del, säger skatteexperten Anni Kinanen vid Skatteförvaltningen.

Hon understryker att hon inte uttalar sig om något enskilt fall utan kommer med allmänna kommentarer.

Inte helt ovanligt

Den här typen av fall händer då och då, säger Kinanen.

Hon säger att den som är osäker kan söka om ett förhandsavgörande.

Det är nog något vi rekommenderar om man är en större aktör och det finns någon form av osäkerhet kring beskattningen

Förhandsavgörandet är avgiftsbelagt, men är ett juridiskt bindande avgörande för skattemyndigheten, berättar Kinanen.

Där granskar myndigheten i förväg hur man ser på verksamheten och hur man kommer att verka i samband med beskattningen.

- Det handlar till exempel om att bedöma om en förening är allmännyttig eller inte. Så man får den informationen i förväg av oss vid behov.

- Det är nog något vi rekommenderar om man är en större aktör och det finns någon form av osäkerhet kring beskattningen, säger hon.

Alla kriterier i lagen ska uppfyllas

Lagen räknar upp tre olika kriterier för när ett samfund är allmännyttigt.

Du kan läsa om de här kriterierna genom att klicka på faktarutan. Texten fortsätter efter rutan.

Så här säger inkomstskattelagen

Allmännyttiga samfund (22 §)

Ett samfund är allmännyttigt då

1) det verkar enbart och omedelbart för allmän fördel i materiell, andlig, sedlig eller samhällelig bemärkelse,

2) dess verksamhet inte enbart gäller begränsade personkategorier,

3) det inte genom sin verksamhet bereder dem som är delaktiga i samfundet ekonomisk förmån i form av dividend eller vinstandel eller i form av sådan lön eller annan gottgörelse som är större än skäligt.

Som allmännyttiga samfund kan bland annat betraktas lantbrukscentraler, lantbrukssällskap och lantmannagillen, arbetarföreningar, arbetsmarknadsorganisationer, ungdoms- och idrottsföreningar, med dem jämförbara föreningar som främjar hobby- och fritidsverksamhet baserad på frivilligt medborgararbete, i partiregistret införda partier och deras medlems-, lokal-, parallell- eller understödsföreningar, liksom även andra samfund vars egentliga syfte är att påverka statliga angelägenheter eller att bedriva social verksamhet eller understöda vetenskap eller konst. Som allmännyttiga samfund kan också betraktas ett för stöd till kandidater vid allmänna val förbehållet förmögenhetskomplex.

Skattskyldighet för allmännyttiga samfund (23 §)

De allmännyttiga samfund som avses i 22 § är skyldiga att betala skatt på sina näringsinkomster. De är dessutom skyldiga att betala skatt till kommunen på inkomster av fastighet eller del av fastighet som används för andra än allmänna eller allmännyttiga ändamål, enligt den inkomstskattesats som anges i 124 § 3 mom.

Om befriande av sådana allmännyttiga samfund från inkomstskatt som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet stadgas särskilt.

Som ett allmännyttigt samfunds inkomst av näringsverksamhet anses inte

1) inkomst som samfundet för finansiering av sin verksamhet har fått genom att anordna lotterier, basarer, idrottstävlingar, dans- och andra nöjestillställningar, varuinsamlingar och annan därmed jämförbar verksamhet, inte heller inkomst som erhållits genom serverings-, försäljnings- och annan sådan verksamhet i samband med ovan nämnda tillställningar,

2) inkomst av medlemsblad och andra publikationer som direkt betjänar samfundets verksamhet,

3) inkomst som förvärvats genom insamling av medel i form av försäljning av adresser, märken, kort, vimplar eller annat liknande,

4) inkomst av försäljning av produkter som i terapi-, hobby- eller undervisningssyfte har tillverkats på sjukhus, anstalter för utvecklingsstörda, straff- och arbetsanstalter, åldringshem, invalidvårdsanstalter eller andra dylika vårdanstalter eller inkomst av tjänster som har producerats i sådant syfte,

5) inkomst av bingospelsverksamhet.
Såsom inkomst av fastighet anses även kapitalinkomst av skogsbruk.

Källa: Finlex

Alla tre kriterier måste samtidigt uppfyllas för att man ska tolkas som allmännyttig.

- Det räcker alltså inte med att det står i föreningens stadga. Man måste också ha allmännyttig verksamhet, säger Kinanen som på det här sättet säger samma sak som förvaltningsdomstolen.

Svårt att ge entydiga råd

Det är svårt att ge ett råd som skulle kunna gälla i alla fall av den här typen, säger Kinanen.

Det varierar från fall till fall.

Hon säger att lagen ändå ger en hel del möjligheter.

Verksamheten får inte bara begränsa sig till en intressegrupp utan alla ska ha möjlighet att ta del av verksamheten

Det är till exempel möjligt att grunda en stödförening.

Då ska föreningen antingen själv ha en allmännyttig verksamhet eller så ska den stöda allmännyttig verksamhet.

De samfund som stöds ska vara flera och det får inte finnas begränsningar när det gäller vem som får bli medlem i dem.

Stöden ska också vara rejäla i förhållande till inkomsten.

- Det ska då verkligen handla om verksamhet som är allmännyttig och gagnar en stor grupp människor. Verksamheten får inte bara begränsa sig till en intressegrupp utan alla ska ha möjlighet att ta del av verksamheten, säger Kinanen.

- Då kan man anse att en stödförening är allmännyttig.

Problematiskt med stöd till bara en aktör

Kinanen säger att granskningen är ännu strängare om det bara är ett projekt eller en verksamhet som får stöd.

Skatteförvaltningen har skrivit en beskattningsanvisning om vilka regler som gäller kring beskattningen av allmännyttiga samfund.

Där finns också svar på vilka regler som gäller stödsamfund som bara stöder en part.

För det första ska de pengar som delas ut användas till allmännyttig verksamhet. Men bara det kriteriet i sig räcker inte.

För det andra ska pengarna användas precis på samma sätt som om den mottagande parten själv skulle ha samlat in pengarna genom egen medelanskaffning, säger Kinanen.

Det betyder alltså i klartext skattefri medelanskaffning som den förening som stöds normalt också idkar.

För det tredje påminner Kinanen åter om att stödföreningen i sig inte får idka näringsverksamhet.

Nicole Hjelt intervjuade Anni Kinanen.

Läs mera:

Ägarföreningen bakom Sjundeås allaktivitetshall åkte på stor skattesmäll

Sjundeå intresseförening grundades för att jobba för en allaktivitetshall i Sjundeå. Skattemyndigheterna vill nu ha 200 000 euro av de stödpengar föreningen har delat ut till hallprojektet.