Hoppa till huvudinnehåll

Oklart när plankorsningen i Skogby stänger

En väg som går fram till en järnvägsövergång. På övergången står en brandman. I bakgrunden syns flera utryckningsfordon.
Inom kort kommer korsningen att stänga. En väg som går fram till en järnvägsövergång. På övergången står en brandman. I bakgrunden syns flera utryckningsfordon. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Skogby, Raseborgs stad,Skogby,Raseborg,Hangöbanan,trafikolycka,järnvägsolycka,Västnyland,Ekenäs,Olycka i skogby

Olycksutredningscentralen uppmanar och rekommenderar att plankorsningen i Skogby stängs. Det finns inget tvång att stänga den, men Trafikverket och Raseborgs stad utgår ifrån en stängning.

I korsningen dog tre beväringar och en tågpassagerare vid en krock mellan ett arméfordon och en rälsbuss den 26 oktober.

Det är ändå oklart hur snabbt korsningen kan stänga.

- Vi utreder frågan, säger överinspektör Jarmo Koistinen vid Trafikverket. Han har som sitt ansvarsområde trygghet vid plankorsningar.

Raseborgs stads ansvariga gatuchef Piia Nordström säger att korsningen nog stängs så fort det kommer en sådan uppmaning från Trafikverket.

Men det finns en del saker som måste utredas.

Oklara papper

Vägbottnen och marken runt korsningen ägs av Fiskars dotterbolag Ferraria.

Vägunderhållet ansvarar Raseborgs stad för.

Järnvägen är Trafikverkets ansvar.

Arrangemanget trädde i kraft år 1975. Det handlade om att Leksvallvägen inte längre var en landsväg, säger Piia Nordström.

Piia Nordström i Raseborg.
Piia Nordström. Piia Nordström i Raseborg. Bild: Yle/Minna Almark gatuchef,Raseborg

Problemet är att dokumentationen är oklar. Och pappren behövs då man nu drar upp en ny rutt för trafiken.

Nordström säger att det faktum att de historiska pappren inte hittas inte kommer att stå i vägen för att korsningen stängs.

- Om det kommer en order från Trafikverket försöker få de här åtgärderna först och så gräver vi senare i arkiven.

Måste förhandla

Vem som sist och slutligen står med hammaren i hand och stänger korsningen är inte heller helt givet.

- Vi gör det i samråd, säger Trafikverkets Jarmo Koistinen.

Banlagen fick en ny paragraf i fjol som gör det möjligt att också med tvång stänga en plankorsning, även om markägaren eller väghållaren inte vill det.

Men lagen förutsätter ändå att man också diskuterar och ger parterna tillräckligt med tid.

Så här säger banlagen

Banlagen
18 § (29.6.2016/567)

Avlägsnande av plankorsningar

I syfte att förbättra väg- och järnvägstrafikens säkerhet och effektivera järnvägstrafiken kan det i en järnvägsplan anges att en plankorsning ska avlägsnas eller att plankorsningar ska regleras samt anges begränsningar i fråga om användningen av plankorsningar samt anges system eller anordningar som hänför sig till plankorsningarnas säkerhet. Om det i en järnvägsplan anges att en plankorsning ska avlägsnas, ska arrangemangen för en ny trafikförbindelse anges i järnvägsplanen. Banhållaren anlägger den nya väg och plankorsning som behövs eller utverkar rätt till en väg som redan finns.

Banhållaren får avlägsna en sådan plankorsning på en enskild väg som enligt järnvägsplanen ska avlägsnas, när en godkänd ersättande trafikförbindelse i enlighet med planen har ordnats.

Banhållaren avlägsnar en plankorsning som strider mot detaljplanen, när en godkänd ersättande trafikförbindelse har byggts och ett gatuhållningsbeslut har fattats. Om plankorsningen i fråga används allmänt för trafik, ska banhållaren på förhand genom en kungörelse informera om att plankorsningen kommer att avlägsnas.

Om användningen av en plankorsning på en enskild väg medför omedelbar fara för väg- eller järnvägstrafikens säkerhet, kan banhållaren besluta att väghållaren för att avvärja faran ska göra behövliga ändringar av plankorsningen eller den del av vägen som leder till korsningen eller besluta att plankorsningen ska stängas, avlägsnas eller flyttas, eller fastställa begränsningar för fordonstrafiken i plankorsningen. Banhållaren ska i god tid på förhand underrätta väghållaren om en ändring som avses i detta moment. Om väghållaren försummar de skyldigheter som anges i beslutet, får banhållaren utföra eller låta utföra de behövliga åtgärderna på väghållarens bekostnad, samt trots det som bestäms i 51 § 2 mom. i vägtrafiklagen (267/1981) sätta upp en trafikanordning som begränsar trafiken i plankorsningen. Anordnandet av behövliga ersättande trafikförbindelser som föranleds av ändring, flytt eller avlägsnande av en plankorsning och därmed förknippade ersättningsfrågor behandlas vid den vägförrättning för en enskild väg som banhållaren ska ansöka om efter att ha meddelat sitt beslut.

Källa: Finlex

Väghållaren har rätt till korsningen.

- Lagen är rätt ny, säger Koistinen.

Han tror att det går snabbt att stänga korsningen tillfälligt, men sedan måste man förhandla mera när det gäller framtiden.

Inget problem för trafiken

Både Piia Nordström vid Raseborgs stad och Jarmo Koistinen vid Trafikverket säger ändå att det knappast blir något problem för någon då plankorsningen stängs.

Det lyckliga är att det i närheten finns andra trygga övergångar och då är det inget problem.

Raaseporin onnettomuus tasoristeys ilmakuva 1
Området har inte särskilt stor trafik. Raaseporin onnettomuus tasoristeys ilmakuva 1 Bild: Jaani Lampinen / YLE Raseborg,Plankorsning,trafikolyckor

Nordström säger att det finns flera andra plankorsningar i Raseborg som är farliga, men där det inte går lika smärtfritt med en stängning.

Koistinen säger att då Skogbykorsningen en gång har stängts kommer den knappast att öppna på nytt i tryggare form.

Klassificeringen väcker frågor

En fråga som väcks är varför korsningen har fått stå kvar så här länge.

Och varför har Trafikverket och Olycksutredningscentralen så olika syn på en och samma korsning?

Korsningen i Skogby har av Trafikverket klassats som en femma på en skala där sju är den allra farligaste typen av korsning och en etta är en trygg korsning.

Jarmo Koistinen förklarar att man ska se den här klassificeringen som ett sätt för Trafikverket att prioritera i vilken ordning man ska fixa korsningar.

- Det är ingen absolut sanning. Den är en modell som utvecklas när vi får mera erfarenheter.

En anställd vid Olycksutredningscentralen undersöker platsen för storolyckan vid en plankorsning i Raseborg.
Jarmo Koistinen berättar att han har sett papper på att korsningen i Skogby har haft samma dragning och vinkel sedan år 1875. Men hur farlig korsningen har klassats har varierat från år till år. En anställd vid Olycksutredningscentralen undersöker platsen för storolyckan vid en plankorsning i Raseborg. Bild: Lehtikuva järnvägar,Plankorsning,Olycksutredningscentralen,olyckor

Koistinen berättar att systemet är uppbyggt så att en viss andel av korsningarna ska finnas i klasserna sex och sju.

Det betyder att klassificeringen för en och samma korsning kan variera.

Tidigare klassificerades korsningen i Skogby med en sexa, men då andra korsningar med mera trafik flyttades uppåt flyttades Skogby istället nedåt.

- När det ska fattas beslut om olika projekt kan vi använda oss av den här listan, säger han.

Systemet utvecklas

Det man i dagens läge ser på när man gör upp klassificeringen vid Trafikverket är:

  • om korsningen har några säkerhetsanordningar
  • hur snabb trafiken på banan är
  • vilken hastighetsbegräsning den korsande vägen har
  • vägbeläggningen
  • sikten
  • trafiken i medeltal per dygn
  • olycksstatistiken för liknande korsningar

Koistinen säger också att klassificeringsverktyget hela tiden utvecklas. Det är ett pågående arbete.

- Jag vill se att vi i framtiden lägger till ytterligare faktorer i klassificeringen. Dit hör just frågan om vinkeln i en korsning. På så sätt får vi en exaktare bild av hur farlig eller trygg en korsning är.

Vinkeln svår

Den snäva vinkeln i plankorsningen i Skogby är något som Olycksutredningscentralen tar fasta på i sin uppmaning om att stänga korsningen.

Esko Värttiö vid Olycksutredningscentralen säger att han blev förvånad över att det överhuvudtaget finns kvar så här farliga plankorsningar.

Värttiö är både ledande utredare av spårtrafikolyckor och ledande utredare av hela olyckan i Skogby.

Det som gör korsningen så farlig är för det första infallsvinkeln mellan vägen och järnvägen.

Vinkeln är bara 43 grader.

- Då vinkeln till höger mellan bilen och järnvägen blir mindre än 90 grader blir sikten särskilt besvärlig för stora fordon, säger Värttiö.

- Fönstren är rätt små och de stödbalkar som finns i bilen stör sikten.

- I en personbil kan man vända sig om och titta ut genom bakrutan, men det kan man inte göra i ett stort fordon. Vinkeln är så liten, säger Värttiö.

Andra farliga faktorer

Det andra är som gör korsningen så farlig är sikten överlag - eller det som kallas för frisiktsområdet från korsningen. Den här sikten är för kort i förhållande till den hastighet tågen har på banan.

Tågen kör 120 kilometer i timmen på banan och då borde den här frisikten vara minst 720 meter. Här är den bara 480 meter och tågen borde inte köra fortaren än 80 med tanke på det.

Raaseporin onnettomuus tasoristeys ilmakuva 3
Vinkeln, sikten och närheten till riksväg 25 är alla farliga faktorer, säger Olycksutredningscentralen. Raaseporin onnettomuus tasoristeys ilmakuva 3 Bild: Jaani Lampinen / YLE Raseborg,Plankorsning,trafikolyckor,Plankorsningsolyckan i Raseborg 2017

Ytterligare ett problem är att korsningen ligger så väldigt nära riksväg 25.

- Korsningarna kommer väldigt snabbt på varandra och kan störa koncentrationen, säger Esko Värttiö.

Om den inte stänger behövs andra åtgärder

Olycksutredningscentralen kommer alltså bara med en rekommendation. Det är alltså ingen plikt att stänga korsningen.

Men Värttiö hoppas att korsningen stänger och att åtminstone försvarsmakten slutar använda korsningen.

- Om man ska korsa just där borde man antingen kolla med trafikstyrningen om tåg är på kommande eller sedan ha en man ute vid banan och kolla att man tryggt kan åka över, säger han.

Läs mera:

Olycksplankorsningen i Raseborg måste stänga omedelbart

Olycksrisken i plankorsningen i Skogby i Raseborg är så stor att korsningen måste stänga omedelbart. Det meddelar Olycksutredningscentralen nu, knappt tre veckor efter olyckan som krävde fyra liv.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland