Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg sväljer inte Nordkalks stora planer i Svartå

En sjö syns mitt på bilden med kalkstensberg runt omkring och skog i bakgrunden. Svartå kalkstensbrott.
Nordkalk vill bryta och krossa mera sten i kalkgruvan i Svartå. En sjö syns mitt på bilden med kalkstensberg runt omkring och skog i bakgrunden. Svartå kalkstensbrott. Bild: Annika Nyström/Nordkalk Nordkalk,Svartå, Raseborg,Raseborg,västnyland

Företaget Nordkalk vill bryta nästan fyra gånger mera kalksten i framtiden vid sitt kalkbrott i Svartå. Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg vill att myndigheterna begränsar maximimängderna kalk- och sidosten som bryts och krossas.

Miljö- och byggnadsnämnden har nu skickat ett bekymrat utlåtande i ärendet till Regionförvaltningsverket i södra Finland.

Nämnden är orolig för de olägenheter buller, damm och vibrationer verksamheten ställer till med.

Invånarna har redan i dagsläget lämnat in flera klagomål om olägenheter till övervakande myndigheter.

Invånarna är också oroliga för att trafiken ökar på Hållsnäsvägen. Det påverkar trivseln och särskilt störande är trafiken tidigt på morgnarna.

Svartå bruk och Svartå slott är också viktiga turistmål och de ligger båda vid Hållsnäsvägen.

I ansökan om att utvidga verksamheten har man inte beaktat de ökade trafikvolymerna, påpekar nämnden.

Begränsningar behövs

Nämnden förordar därför inte den föreslagna ändringen till miljötillståndet som sådan.

Det behövs en begränsning av maximimängden sten som får brytas och krossas för att minska på olägenheterna.

Dessutom bör man i bestämmelserna särskilt beakta tillräckligt effektiva åtgärder för att bekämpa just buller, damm och störande vibrationer.

Det behövs också tillståndsvillkor som förpliktigar till regelbundna och tillförlitliga damm- och bullermätningar.

Nordkalk har diskuterat med allmänheten

Nordkalk berättade redan i våras om sina planer i Svartå och bjöd också invånarna till möten om planerna.

På mötet i mars berättade Nordkalk att man har gjort damm- och bullermätningar. Dammundersökningen visar att man håller sig klart inom gränserna, sade Nordkalk på mötet.

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg skjuter ändå ner dammundersökningen och säger att den är bristfälligt gjord.

Det är svårt att på basis av den konstatera vilken den verkliga dammeffekten av verksamheten är, heter det i nämndens utlåtande.

När det gällde ljudet berättade Nordkalk i mars om åtgärder man tagit för att minska på bullret. Bland annat hade man flyttat på maskiner.

Vill få nytt miljölov

Svartå gruva består av ett dagbrott, deponi- och lagerområde för kalksten och sidosten. Dessutom krossas och siktas kalksten och sidosten.

Kalkstenen skickas till kalkverket i Tytyri i Lojo där den vidareförädlas.

Enligt nuvarande miljötillstånd får man bryta sammanlagt högst 50 000 ton kalksten och sidosten per år i Svartå dagbrott. Nu vill Nordkalk få tillstånd för högst 180 000 ton kalksten per år.

Krossningsarbete och brytningssprängningar utförs några dagar per år.

Själva kalkbrytningen, stenkrossningen och den huvudsakliga trafiken till och från gruvan sker mellan september och maj på vardagar mellan klockan sju på morgonen och åtta på kvällen.

Här ska det enligt planerna inte bli någon ändring.