Hoppa till huvudinnehåll

Nu blir det slut på långdansen kring Kimitoöns äldrevård?

Kimitoöns rapport om social- och hälsovården.
Nu är den utredning som politikerna begärt att få om Kimitoöns social- och hälsovård klar. Kimitoöns rapport om social- och hälsovården. Bild: Yle/Monica Forssell Kimitoön (kommun),Social- och hälsovårdsreformen (Sote)

Ska Kimitoöns politiker äntligen kunna fatta ett beslut om bland annat Almahemmets framtid? Efter att den senaste utredningen nu är klar, finns det cirka hundra sidor utredningar och rapporter att tillgå.

Det borde räcka. Det tycker i varje fall Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta.

Kvinna med en rapport framför sig.
Anneli Pahta har varit kommundirektör i Kimitoöns kommun snart två år. Kvinna med en rapport framför sig. Bild: Yle/Monica Forssell kommundirektörer

På torsdagen presenterade Kimitoöns ledande tjänstemän den utredning som öns politiker beställde för en dryg månad sedan.

Aftonskolan pågick hela kvällen och diskussionen var enligt Pahta livlig och rapporten fick mycket beröm.

Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till utredningen på måndag. Sitt eget beslutsförslag ger Pahta först på måndagens möte.

I uppdraget ingick att beakta också de privata företagens roll

Tidigare i höstas fattade öns fullmäktige beslut om uppdatera brandsäkerheten vid de kommunala äldreboendet Almahemmet i Kimito, men huruvida en större renovering ska genomföras och på vilket sätt de privata vårdföretagen på ön ska beaktas har fullmäktige lovat ta ställning till ännu före årsskiftet.

Politikernas 10 punkter

Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag om hur kommunens vård- och
omsorg kan organiseras i kommunen med beaktande av följande:

1. Det ska finnas en mångsidig produktion bestående av en mix av
producenter från den offentliga, ”Tvåspråkig vård”/landskapet, privata,
respektive tredje sektorn. Detta kan uppnås genom försäljning av
verksamhetsdelar, genom köp av tjänster, upphandling av ramavtal
och/eller genom att erbjuda servicesedlar.
2. Kommunen ska ha en hälsocentral och ett hälsocentralsjukhus
3. Effektiverat serviceboende för 100-140 klienter inom kommunens
gränser
4. Kommunmedlemmarna ska erbjudas ett varierat vårdutbud och få vård
på rätt nivå så nära hemmet som möjligt. Vården ska erbjuda
hälsovård, effektiverat serviceboende, hemvård, stöd för
närståendevård, intervallvård, gruppboende och seniorboende. Samt
rådgivning, förebyggande verksamhet och dagverksamhet.
5. Hemvården ska byggas ut och verksamheten utvecklas i samarbete
med privata och eller aktörer från tredje sektorn
6. Servicesedeln utvecklas att omfatta också hemvård
7. Inga beslut om försäljningar av vårdfastigheter görs innan kommunen
fattat slutgiltigt beslut om hur vårdsektorn i kommunen ska utvecklas,
alternativ att landskapet fattat dessa beslut.
8. Verksamheten i kommunens vårdfastigheter inklusive hälsostationen i
Dalsbruk fortsätter tills det är klart vad Sote kommer att medföra.
9. Beslut om sprinkling av Almahemmet fattas genast helt oberoende av
helhetsutredningens slutresultat
10. Undertecknade grupper förbinder sig inte att godkänna förvaltningens
förslag

I faktarutan ovan kan du läsa en sammanfattning av det uppdrag som politikerna gav öns ledande tjänstemän i oktober.

Alla partier utom SDP har undertecknat uppdraget som samtidigt är ett förtydligande av det beslut som fullmäktige fattade i början av september och som handlade om att förvaltningen ska ta fram förslag på hur social- och hälsovården ska organiseras i kommunen i framtiden.

I det uppdrag som politikerna gav tjänstemännen ingick att granska olika alternativ och att beakta också den privata sektorn på ön.

Befolkningsutvecklingen som grund

Som grund för utredningen har man använt sig av Statistikcentralens befolkningsprognos.

Enligt den kommer antalet Kimitoöbor som fyllt 75 år att öka med 42% under de kommande femton åren och stiga från 975 personer år 2016 till 1380 personer år 2030.

Äldre kvinna ligger i en säng.
Äldre kvinna ligger i en säng. Bild: Mostphotos åldringar,hemvård,äldreboende,äldreomsorg,ensamhet,demens,Alzheimers sjukdom

I dag bor 91% av de som fyllt 75 år hemma på Kimitoön. I framtiden vill man att 2-3% fler gör det.

I fall målet uppfylls kommer det att behövas drygt 100 platser på effektiverade serviceboenden (vård dygnet runt) och inte cirka 170 som kommer att vara fallet om alla de privata företag som i dag är aktuella på ön samt de kommunala vårdinrättningarna fortsätter.

Hög med papper på ett skrivbord.
Hög med papper på ett skrivbord. Bild: Yle/Monica Forssell Utredning,Kimitoön (kommun)

Innehållet i rapporten är uppdelat trender, mål, utvecklingsbehov och olika scenarier med kostnadsmässiga beräkningar.

Gällande äldreomsorgsfastigheterna, det vill säga Hannahemmet, Almahemmet och Silverbacken samt de privata vårdföretagen på ön presenteras fem olika alternativ (inom parentes det totala antalet platser som alternativet skulle resultera då det gäller effektiverat serviceboende):

1. Alla tre kommunala boenden bibehålls (dock så att tvåpersoners rum görs om till enkla rum) och tre privata företag i Kimito samt ett i Dragsfjärd tillsammans erbjuder effektiverat serviceboende på Kimitoön (169 platser).

2. Almahemmet och Silverbacken stängs. Tre privata företag i Kimito, samt ett i Dragsfjärd (125 platser).

3. Hannahemmet och Silverbacken stängs men Almahemmet och två privata företag kvarstår i Kimito, ett privat företag i Dragsfjärd. Dessutom skulle en stiftelse bygga ett seniorhus i Dragsfjärd (105 platser).

4. Inget av de kommunala vårdhemmen bibehålls. Tre privata företag i Kimito, ett privat företag i Dragsfjärd och en stiftelse i Dragsfjärd (105 platser).

5. Hannahemmet och Almahemmet bibehålls, Silverbacken stängs och fyra privata företag erbjuder effektiverat serviceboende (112 platser).

Det femte alternativet, alltså att äldreboendet i Västanfjärd slopas, Hannahemmet och Almahemmet bibehålls och man köper vård av de fyra privata vårdföretag som finns på ön, är det alternativ som Kimitoöns omsorg förespråkar, säger Pahta.

Låg byggnad med staket.
Almahemmet i Kimito. Låg byggnad med staket. Bild: Yle/Monica Forssell Äldreomsorg,almahemmet

Vilket alternativ hon själv ställer sig bakom, vill hon i det här skedet inte ännu säga.

Enligt de kostnadskalkyler som gjorts upp skulle alternativ fyra, det vill säga att de kommunala äldreboendena säljs vara det förmånligaste.

Pahta påpekar ändå att det förmånligaste inte är det bästa.

- Vi måste också hålla i tankarna det tvåspråkiga vårdbolag som planeras tillsammans med Pargas och Åbo. Jag förespråkar åtminstone inte att alla tre boenden säljs.

Hanna-hemmet i Dragsfjärd
Hanna-hemmet i Dragsfjärd Bild: Yle/Monica Forssell hannahemmet

Av de kommunala äldreboendena är Hannahemmet det boende som är kostnadseffektivast, medan både Silverbacken och Almahemmet är förhållandevis dyra.

- Vi är nog inte på väg att sälja ut hela social – och hälsovården eller hela äldreomsorgen. Men kanske en del - om beslutsfattarna så vill.

Hemvården borde utvecklas

Hur man än gör med de olika vårdfastigheterna på ön, är det enligt Pahta klart att hemvården måste utvecklas.

- Trenden är att vården på anstalt ska minska och människor ska kunna bo längre hemma. Det här betyder att det inom hemvården borde finnas fler sjukskötare och läkare tillgängliga, dygnet runt. Hemvården behöver också mera digitala verktyg, påpekar Pahta och fortsätter:

- Vilka är de svagaste bitarna inom kommunens omsorg? Var är vården inte tillräckligt effektiv? Satsar vi våra resurser på rätt ställen?

Här kan du läsa hela utredningen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland