Hoppa till huvudinnehåll

Rivningsplaner av stuga i Pojo upprör: "Om den var i gamla stan i Ekenäs skulle det bli ett himla liv"

Den gamla lärarstugan i Björkkulla i Pojo framifrån i vinterlandskap.
Den gamla lärarstugan i Pojo. Den gamla lärarstugan i Björkkulla i Pojo framifrån i vinterlandskap. Bild: Privat Pojo, Raseborg,skolbyggnader,kulturhistoria

I Pojo ska en gammal lärarbostad på kyrkbacken rivas om Raseborgs stadsstyrelse får som de vill. Planerna faller ändå inte i god jord hos alla.

Den röda stockstugan är aningen luggsliten och taket läcker, men det är inget som inte går att åtgärda med enkla medel, menar journalisten Tommi Lempinen som brinner för stugans fortlevnad.

- Med 10 000 euro så skulle den bli som ny, säger han.

Lempinen har fått gehör på sociala medier i sin kamp att bevara stugan.

Bland annat Kati Sointukangas (Gröna) i Raseborgs stadsstyrelse säger att hon litade på tjänstemännens utsaga om att byggnaden är farlig för barn som rör sig i närheten.

"Mycket dålig beredning"

- Beredningen från myndigheterna har varit jättedålig, otroligt dålig, säger Lempinen om tjänstemännens information till politikerna.

Lempinen är född i Billnäs men bor numera i Helsingfors. Han har även tidigare engagerat sig i lokala byggnader.

Nu har han lämnat in en brottsanmälan till polisen och en rättelseyrkan till stadsstyrelsen för att bevara den gamla lärarbostaden.

Lempinen menar att det är förkastligt att riva stugan utan att ta områdets museala värde i beaktande.

Museiverket har inkluderat kyrkbacken i Pojo i sin så kallade RKY-inventering. Museiverket anser att stugan och hela området har ett kulturhistoriskt värde.

Tommi Lempinen utomhus vid ett vattendrag med en bil i bakgrunden.
Tommi Lempinen ser inte med blida ögon på att Raseborg beslutat riva den gamla stockstugan. Tommi Lempinen utomhus vid ett vattendrag med en bil i bakgrunden. Bild: Privat Pojo, Raseborg,tommi lempinen

- Enligt markanvändnings- och byggnadslagen får rivningen inte innebära att traditions- och skönhetsvärdet i den byggda miljön förstörs, speciellt på ett RKY-område, förklarar Lempinen.

Området viktigt enligt Museiverket

Den gamla stockbyggnaden från 1800-talet hör till Björkkullafastigheten i Pojo kyrkby intill kyrkbacken som ingår i Museiverkets RKY-inventeringslista.

Enligt Museiverket har området byggnadshistoriskt värde eftersom det "beskriver skolarkitekturen på landsbygden under cirka hundra år."

Stadsstyrelseordföranden bekräftar att han inte känner till RKY-inventeringen och att kyrkbacken ingår i museiverkets register på byggnadshistoriskt värdefulla områden

RKY är en inventering som museiverket gjort. Det som finns med i RKY är byggda kulturmiljöer av riksintresse. Objekten beskriver olika delar av byggandets historia i Finland.

Enligt lagen ska myndigheterna beakta byggnader som ingår i ett RKY-område.

Det betyder alltså inte automatiskt att byggnaden är skyddad, men att den kan tryggas genom planläggning i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Politikerna ovetande

Trots att byggnaden inte är skyddad så tycker ändå Lempinen att RKY-inventeringen borde ha tagits i beaktande då beslutet togs. Han menar att politikerna inte haft möjlighet till det på grund av bristfällig information.

- Det har inte nämnts för politikerna som tagit beslutet att stugan hör till ett sådant område, säger Lempinen.

Anders Walls (SFP), styrelseordförande i Raseborg, bekräftar att han inte känner till RKY-inventeringen och att kyrkbacken ingår i museiverkets register på byggnadshistoriskt värdefulla områden.

Anders Walls (SFP) är ordförande för stadsstyrelsen.
Anders Walls delar inte Tommi Lempinens känsla för det gamla huset. Anders Walls (SFP) är ordförande för stadsstyrelsen. Bild: Yle/ Christoffer Westerlund stadstyrelsens ordförande

- Man är medveten om att området är kulturhistoriskt värdefullt men vi har inte haft någon specifik diskussion i styrelsen för den här byggnadens del , säger han.

"Min bedömning är att den inte är värd att spara"

Walls tror ändå inte att det hade gjort någon skillnad ifall de varit informerade om det.

- När jag ser på byggnaden så är min bedömning att den inte har ett sådant värde att den är värd att spara, säger han.

Varje byggnad på ett område som ingår i RKY-inventeringen behöver inte bevaras, men avsikten är att ta till vara tillräckligt många för att värna om områdets historiska särdrag.

Mätningschef: Jag känner inte till betydelsen av inventeringen

Tommi Lempinen ger alltså tjänstemännen en känga för att de inte informerat politikerna om områdets status.

Den som berett rivningsfrågan för politikerna i stadsstyrelsen är mätningschefen Roger Nyberg vid Raseborgs stad. Han säger att han inte känner till vilken betydelse RKY-inventeringen har.

Den gamla lärarstugan i Björkkulla i Pojo från sidan i vinterlandskap.
Det råder delade åsikter om husets värde och skick. Den gamla lärarstugan i Björkkulla i Pojo från sidan i vinterlandskap. Bild: Privat Pojo, Raseborg,skolbyggnader,kulturhistoria,björkkulla

- Beslutet för Björkkullafastigheten tagits av stadsstyrelsen eftersom byggnaderna finns i avyttringsportföljen och gällande detaljplan inte möjliggör en ändamålsenlig försäljning, förklarar han.

Museiverket ska höras

Stadsstyrelsen har nu beslutat att byggnaden kan rivas.

Nästa steg är att staden i normal ordning ansöker om rivningslov - då får Museiverket uttala sig om stugan.

- Visar det sig att Museiverkets utlåtande anser att byggnaden bör bevaras tar tillståndsmydigheterna ställning till det, säger Nyberg.

Walls är inne på samma linje men säger att styrelsen inte på eget initiativ tar upp byggnadens öde på nytt till diskussion.

- Eventuellt om museimyndigheterna gör en bedömning att stugan är så viktig att den borde sparas, svarar han på frågan om en ny diskussion blir aktuell.

Ville göra den till konstnärsbostad

Tommi Lempinen lämnade tidigare i år ett anbud för att restaurera byggnaden och överlåta den till det internationella Artists in Residence, ett nätverk som erbjuder boende och lokaler åt konstnärer på olika håll i världen.

Raseborg förkastade ändå köpanbudet och beslöt att den ska rivas i stället.

- Det hade varit en möjlighet men enligt mätninschefen är området svårt att göra till en tomt. Det går inte att få en fungerande tomt av det, förklarar Walls styrelsens beslut.

"Hade sett annorlunda ut om det varit Ekenäs eller Fiskars"

Tommi Lempinen har svårt att förstå varför rivning anses vara det enda alternativet.

- Jag förstår inte idén med att riva huset, det leder till kostnader, säger han.

Lempinen nämner som en möjlighet att sälja stockarna och flytta den.

Den gamla lärarstugan i Björkkulla i Pojo från sidan i vinterlandskap.
Någon kunde vara intresserad av ramverket, tror Tommi Lempinen. Den gamla lärarstugan i Björkkulla i Pojo från sidan i vinterlandskap. Bild: Privat Pojo, Raseborg,skolbyggnader,kulturhistoria,björkkulla

- Det finns massor av människor som är intresserade ramverk från gamla byggnader. Man kunde till exempel flytta det till Fiskars, säger Lempinen.

Det ser inte Anders Walls som någon omöjlighet.

- Det är klart att om någon vill plocka bort den så ser jag inget hinder för det, säger han.

Tänk dig hurdana protester det skulle bli om man beslöt riva ett hus mitt i gamla stan i Ekenäs.― Tommi Lempinen

Lempinen är av den åsikten att situationen skulle se annorlunda ut ifall byggnaden fanns på annat håll i Raseborg.

- Jag förstår bra att man i en så stor stad som Raseborg glömmer bort Pojos RKY-status, men det är samma status som i Ekenäs gamla stan. Tänk dig om man beslöt riva ett hus mitt i gamla stan i Ekenäs, det skulle bli ett himla liv, säger han.

Walls medger att det kan stämma.

- När det gäller gamla stan så är det en helhet som är bevarad. Ser man på området i Pojo så finns där relativt nya byggnader ett stenkast ifrån så jag tycker inte de är jämförbara, säger han.

Anders Walls har tittat på huset men det väckte inte samma känsla av vördnad som det gjorde för Lempinen.

- Nej, faktiskt inte, svarar Walls på frågan om det väckte några känslor hos honom.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland