Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhets- och jämlikhetsplan för åren 2018–2019

Allmänna mål

Yle värnar om jämställdhet, jämlikhet och respekt för människan. Vi vill främja de här värderingarna i såväl det innehåll som vi producerar som i egenskap av arbetsgivare.

Medarbetare med en mångkulturell bakgrund är ett mervärde för Yle, vilket gynnar goda relationer till användarna. För att vi bättre ska kunna nå alla finländare ska det finnas män och kvinnor i olika åldrar, med olika etnisk och kulturell bakgrund bland dem som skapar innehåll och tjänster.

Jämlikhetsplanen och dess målsättningar grundar sig på lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. I den stadgas om jämställdhet i arbetslivet och behov som hänför sig till den ovannämnda programverksamheten. Yles mål är en jämn könsfördelning i alla arbetsteam och -uppgifter, verklig jämställdhet i lönerna och jämlika arbets- och utvecklingsmöjligheter för alla oberoende av kön, etnisk bakgrund och liknande.

Kartläggning av jämställdheten hösten 2018

Andelen kvinnor bland de tillsvidareanställda är 50 procent och bland de visstidsanställda 55 procent. Cirka 1 200 personer arbetar som månadsavlönade redaktörer och producenter, och bland dem är könsfördelningen jämn: andelen kvinnor är 54–56 procent.

Trots detta är könsfördelningen mycket skev i de mindre yrkesgrupperna:

 • Kvinnornas andel bland assistenterna är 92 procent
 • Kvinnornas andel bland produktionskoodrinatorerna är 99 procent
 • Kvinnornas andel bland klippare/fotografer är 15 procent

Hösten 2018 var kvinnornas medellön 97 procent av männens. För de som jobbar enligt programarbetarnas kollektivavtal som är indelat i olika svårighetsgrader (berör ⅔ av alla Yles medarbetare) var motsvarande tal 99 procent.

Yles mål för jämlikhet åren 2018–2019

Yle har under flera årtionden arbetat målinriktat och aktivt för jämlikhet. Tack vare detta bolaget nått goda resultat när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor. En tydlig ojämlikhet i könsfördelningen finns främst i rätt små team i vilka personalomsättningen har varit liten och antalet rekryteringar få. Stora eller synliga projekt på bolagsnivå för att främja den aspekten är därför inte befogade.

Under 2018 och 2019 fäster vi uppmärksamhet vid att de principer som nämns i den här planen förverkligas så smidigt som möjligt, speciellt vid rekrytering (också vid intern rotation) och i lönebeslut.

I syfte att främja jämställdheten handlar Yle så att:

 • både män och kvinnor söker lediga tjänster
 • kvinnor och män arbetar jämnt i olika uppgifter och har lika möjligheter att avancera i karriären
 • kvinnor och män har lika anställningsvillkor, i synnerhet jämlik avlöning
 • arbetsförhållandena utvecklas så att de lämpar sig för både kvinnor och män
 • samordningen av arbets- och privatliv underlättas, speciellt med hjälp av arbetsarrangemang
 • könsdiskriminering inte uppstår och nolltolerans gäller i fråga om trakasserier på grund av kön.

Balansen mellan arbete och familjeliv används som ett medel för att främja jämställdheten genom att:

 • Yle så gott som alltid kan erbjuda möjlighet för intresserade att jobba deltid (inklusive partiell vårdledighet)
 • ha en positiv inställning till all familjeledighet
 • erbjuda tre veckors betald faderskapsledighet
 • bolaget är positivt inställt till distansarbete; teamets eller verksamhetens behov vägs mot mängden distansarbete

Jämlikhet

Alla Yles medarbetare och alla som söker arbete på Yle är likvärdiga oberoende av ålder, etnisk och nationell bakgrund, trosuppfattning och övertygelse, funktionshinder eller andra faktorer som hänför sig till personen.

Yle främjar jämlikhet genom att:

 • bidra till den kulturella mångfalden bland sina medarbetare och då det är möjligt rekrytera personer som representerar olika etniska grupper
 • verka för att förebygga diskriminering och ojämlik behandling.

Under 2019 fortsätter Yles välfungerande praktikprogram som tar in 15 unga ur följande (eller motsvarande) målgrupper:

 • unga som avslutat skolan utan yrkesutbildning
 • unga med funktionshinder, tillexempel unga från medieassistentlinjen vid yrkesinstitutet Keskuspuiston ammattiopisto
 • unga med invandrarbakgrund; exempelvis via Finlands flyktinghjälps sysselsättningsprojekt

Praktiken är avlönad och räcker 1–2 månader. Målet är att motsvarande praktikprogram ska genomföras långsiktigt och regelbundet och främja Yles möjligheter att rekrytera personer med möjligast mångsidiga bakgrund. Yle vill även i framtiden representera det bästa möjliga kunnandet inom finländsk media, och som bäst kan programmets effekter avspegla sig på ett bredare plan inom den finländska mediebranschen. Samtidigt strävar vi efter ett allt mer jämlikt arbetsliv och bär vi vårt samhälleliga ansvar genom att förebygga utanförskap bland unga.

Uppföljning av planen och dess målsättningar

Samarbetsdelegationen, enheternas samarbetsteam och enheternas styrgrupper följer upp hur målen för denna jämställdhets- och jämlikhetsplan uppnås. Centrala nyckeltal följs upp varje månad, som en del av ledningens rapportering.

Yles styrelse godkände planen den 14.12.2017. Planen uppdaterades i ledningsgruppen den 6.11.2018.

Läs också

Yles ansvar

 • Yles ansvar

  Digital rapport över Yles samhällsansvar.

  Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och vår värdegrund. I följande artiklar berättar vi i enlighet med ramverket GRI mera om vår verksamhet år 2017.

 • Hur bär Yle sitt ansvar?

  Yle tar ansvar genom att följa etiska regler och direktiv.

  Ansvar ingår som ett oskiljbart element i alla val och beslut som vi gör som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi uppmärksammar det ekonomiska, sociala, kulturella och det samhälleliga ansvaret i vår verksamhet.

 • Medierevolutionens utmaningar

  Yle anpassar sig efter medievärldens förändringar.

  Vi följer ständigt med omvärlden så att vi kan reagera på förändringar och på samma gång betjäna alla.

 • Så använder Yle sina medel

  De viktigaste nyckeltalen gällande Yles ekonomi.

  Vi använder 90 procent av våra programkostnader till inhemskt innehåll, och vi erbjuder arbete för den kreativa branschen.

 • Vem bestämmer på Yle?

  Yles beslutande organ och deras uppgifter.

  Förvaltningsrådet med sina 21 medlemmar är det högsta beslutande organet på Yle. Det är riksdagen som utser medlemmarna. Yles styrelse består av utomstående experter och ledningsgruppen svarar för uppfyllandet av de strategiska och operativa målen.

 • Yles verksamhetsprinciper

  Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

  Vår verksamhet styrs av Yle-lagen, etiska regler och riktlinjer. Reglerna gäller förutom Yles anställda också våra frilansare och samarbetspartner.

 • Vi följer etiska regler

  Yle följer etiska regler i alla sina program och innehåll.

  I vår innehållsproduktion, journalistik och utgivning följer vi etiska regler som är gemensamma för hela mediebranschen, Journalistreglerna samt Yles egna etiska regler.

 • Intressenter – öppen interaktion

  Yle för en öppen dialog med sin publik.

  All den respons vi får från medborgarna, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är en värdefull del av Yles utvecklingsarbete.

 • Mångsidigt samarbete

  Yle samarbetade med flera olika aktörer.

  Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

 • Yle som arbetsgivare

  Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

  Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Hur förverkligas jämställdheten, hur belönar vi arbete, hur ser karriärsutsikterna ut?

 • Lönerna och premieringen på Yle

  Lönen bestäms utifrån uppgift och individuell prestation.

  Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen.

 • Vi tar hand om miljön

  Yle bär etiskt ansvar genom att värna om miljön.

  Vi fäster särskild uppmärksamhet vid elförbrukningen och att förbättra energieffektiviteten. Vi beaktar miljön också ifråga om resor, inköp, avfallssortering och återvinning.

Bolaget