Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhets- och jämlikhetsplan för åren 2018–2019

Allmänna mål

Yle värnar om jämställdhet, jämlikhet och respekt för människan. Vi vill främja de här värderingarna i såväl det innehåll som vi producerar som i egenskap av arbetsgivare.

Medarbetare med en mångkulturell bakgrund är ett mervärde för Yle, vilket gynnar goda relationer till användarna. För att vi bättre ska kunna nå alla finländare ska det finnas män och kvinnor i olika åldrar, med olika etnisk och kulturell bakgrund bland dem som skapar innehåll och tjänster.

Jämlikhetsplanen och dess målsättningar grundar sig på lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. I den stadgas om jämställdhet i arbetslivet och behov som hänför sig till den ovannämnda programverksamheten. Yles mål är en jämn könsfördelning i alla arbetsteam och -uppgifter, verklig jämställdhet i lönerna och jämlika arbets- och utvecklingsmöjligheter för alla oberoende av kön, etnisk bakgrund och liknande.

Kartläggning av jämställdheten hösten 2018

Andelen kvinnor bland de tillsvidareanställda är 50 procent och bland de visstidsanställda 55 procent. Cirka 1 200 personer arbetar som månadsavlönade redaktörer och producenter, och bland dem är könsfördelningen jämn: andelen kvinnor är 54–56 procent.

Trots detta är könsfördelningen mycket skev i de mindre yrkesgrupperna:

 • Kvinnornas andel bland assistenterna är 92 procent
 • Kvinnornas andel bland produktionskoodrinatorerna är 99 procent
 • Kvinnornas andel bland klippare/fotografer är 15 procent

Hösten 2018 var kvinnornas medellön 97 procent av männens. För de som jobbar enligt programarbetarnas kollektivavtal som är indelat i olika svårighetsgrader (berör ⅔ av alla Yles medarbetare) var motsvarande tal 99 procent.

Yles mål för jämlikhet åren 2018–2019

Yle har under flera årtionden arbetat målinriktat och aktivt för jämlikhet. Tack vare detta bolaget nått goda resultat när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor. En tydlig ojämlikhet i könsfördelningen finns främst i rätt små team i vilka personalomsättningen har varit liten och antalet rekryteringar få. Stora eller synliga projekt på bolagsnivå för att främja den aspekten är därför inte befogade.

Under 2018 och 2019 fäster vi uppmärksamhet vid att de principer som nämns i den här planen förverkligas så smidigt som möjligt, speciellt vid rekrytering (också vid intern rotation) och i lönebeslut.

I syfte att främja jämställdheten handlar Yle så att:

 • både män och kvinnor söker lediga tjänster
 • kvinnor och män arbetar jämnt i olika uppgifter och har lika möjligheter att avancera i karriären
 • kvinnor och män har lika anställningsvillkor, i synnerhet jämlik avlöning
 • arbetsförhållandena utvecklas så att de lämpar sig för både kvinnor och män
 • samordningen av arbets- och privatliv underlättas, speciellt med hjälp av arbetsarrangemang
 • könsdiskriminering inte uppstår och nolltolerans gäller i fråga om trakasserier på grund av kön.

Balansen mellan arbete och familjeliv används som ett medel för att främja jämställdheten genom att:

 • Yle så gott som alltid kan erbjuda möjlighet för intresserade att jobba deltid (inklusive partiell vårdledighet)
 • ha en positiv inställning till all familjeledighet
 • erbjuda tre veckors betald faderskapsledighet
 • bolaget är positivt inställt till distansarbete; teamets eller verksamhetens behov vägs mot mängden distansarbete

Jämlikhet

Alla Yles medarbetare och alla som söker arbete på Yle är likvärdiga oberoende av ålder, etnisk och nationell bakgrund, trosuppfattning och övertygelse, funktionshinder eller andra faktorer som hänför sig till personen.

Yle främjar jämlikhet genom att:

 • bidra till den kulturella mångfalden bland sina medarbetare och då det är möjligt rekrytera personer som representerar olika etniska grupper
 • verka för att förebygga diskriminering och ojämlik behandling.

Under 2019 fortsätter Yles välfungerande praktikprogram som tar in 15 unga ur följande (eller motsvarande) målgrupper:

 • unga som avslutat skolan utan yrkesutbildning
 • unga med funktionshinder, tillexempel unga från medieassistentlinjen vid yrkesinstitutet Keskuspuiston ammattiopisto
 • unga med invandrarbakgrund; exempelvis via Finlands flyktinghjälps sysselsättningsprojekt

Praktiken är avlönad och räcker 1–2 månader. Målet är att motsvarande praktikprogram ska genomföras långsiktigt och regelbundet och främja Yles möjligheter att rekrytera personer med möjligast mångsidiga bakgrund. Yle vill även i framtiden representera det bästa möjliga kunnandet inom finländsk media, och som bäst kan programmets effekter avspegla sig på ett bredare plan inom den finländska mediebranschen. Samtidigt strävar vi efter ett allt mer jämlikt arbetsliv och bär vi vårt samhälleliga ansvar genom att förebygga utanförskap bland unga.

Uppföljning av planen och dess målsättningar

Samarbetsdelegationen, enheternas samarbetsteam och enheternas styrgrupper följer upp hur målen för denna jämställdhets- och jämlikhetsplan uppnås. Centrala nyckeltal följs upp varje månad, som en del av ledningens rapportering.

Yles styrelse godkände planen den 14.12.2017. Planen uppdaterades i ledningsgruppen den 6.11.2018.

Bolaget