Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhets- och jämlikhetsplan för åren 2018–2019

Allmänna mål

Yle värnar om jämställdhet, jämlikhet och respekt för människan. Vi vill främja de här värderingarna i såväl det innehåll som vi producerar som i egenskap av arbetsgivare.

Medarbetare med en mångkulturell bakgrund är ett mervärde för Yle, vilket gynnar goda relationer till användarna. För att vi bättre ska kunna nå alla finländare ska det finnas män och kvinnor i olika åldrar, med olika etnisk och kulturell bakgrund bland dem som skapar innehåll och tjänster.

Jämlikhetsplanen och dess mål grundar sig på lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. I den stadgas om jämställdhet i arbetslivet och behov som hänför sig till den ovan nämnda programverksamheten. Yles mål är en jämn könsfördelning i alla arbetsteam och -uppgifter, verklig jämställdhet i lönerna och jämlika arbets- och utvecklingsmöjligheter för alla oberoende av kön, etnisk bakgrund och liknande.

Kartering av jämställdhetssituationen hösten 2017

Andelen kvinnor av de tillsvidareanställda är 49 procent och av de visstidsanställda 57 procent. Cirka 1 200 personer arbetar som månadsavlönade redaktörer och producenter, bland dem är könsfördelningen jämn. Andelen kvinnor är 54–56 procent. Däremot är könsfördelningen kraftigt skev i de mindre yrkesgrupperna. Bland assistenter och produktionskoordinatorer är andelen kvinnor 94–99 procent. Bland klippare och fotografer är endast mellan 10 och 18 procent kvinnor. (hösten 2017)

I slutet av år 2017 var kvinnornas medellön 96,2 procent av männens. För dem som jobbar enligt programarbetarnas kollektivavtal, indelat i olika svårighetsgrader, var motsvarande tal cirka 99,5 procent (cirka ⅔ av alla Ylemedarbetare).

Yles mål för jämlikhet åren 2018–2019

Yle har under flera årtionden arbetat målinriktat och aktivt för jämlikhet. Tack vare det har bolaget nått goda resultat när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor. En tydlig ojämlikhet i könsfördelningen finns främst i rätt små team i vilka personalomsättningen har varit liten och antalet rekryteringar få. Stora eller synliga projekt på bolagsnivå för att främja den aspekten är därför inte befogade.

Under 2018 och 2019 fäster vi uppmärksamhet vid att de principer som nämns i den här planen förverkligas så smidigt som möjligt, speciellt vid rekrytering (också vid intern rotation) och i lönebeslut.

I syfte att främja jämställdheten handlar Yle så att

 • både män och kvinnor söker lediga arbeten
 • kvinnor och män arbetar jämnt i olika uppgifter och har lika möjligheter att avancera i karriären
 • kvinnor och män har lika anställningsvillkor, i synnerhet jämlik avlöning
 • arbetsförhållandena utvecklas så att de lämpar sig för både kvinnor och män
 • samordningen av arbets- och privatliv underlättas, speciellt med hjälp av arbetsarrangemang
 • könsdiskriminering inte uppstår och nolltolerans gäller i fråga om trakasserier på grund av kön.

Balansering av arbete och familjeliv används som ett medel för att främja jämställdheten genom att

 • Yle så gott som alltid kan erbjuda möjlighet för intresserade att jobba deltid (inklusive partiell vårdledighet)
 • ha en positiv inställning till all familjeledighet
 • erbjuda tre veckors betald faderskapsledighet
 • bolaget är positivt inställt till distansarbete; teamets eller verksamhetens behov vägs mot mängden distansarbete

Lika behandling

Alla Ylemedarbetare och alla som söker arbete på Yle är likvärdiga oberoende av ålder, etnisk och nationell bakgrund, trosuppfattning och övertygelse, funktionsnedsättning eller andra faktorer som hänför sig till personen.

Yle främjar jämlikhet genom att

 • bidra till den kulturella mångfalden bland sina medarbetare och då det är möjligt rekrytera personer som representerar olika etniska grupper
 • föregå diskriminering och ojämlik behandling.

Genom ett praktikprogram tar Yle in minst 5+5+5 unga ur följande målgrupper år 2018:

 • unga som avslutat skolan utan yrkesutbildning
 • med funktionsnedsättning
 • unga med invandrarbakgrund; via Finlands flyktinghjälps sysselsättningsprojekt

Praktiken är avlönad och räcker 1–2 månader. Målet är att motsvarande praktikprogram ska genomföras regelbundet, på lång sikt. De ska då främja möjligheterna att rekrytera personer med möjligast mångsidig bakgrund och också fortsättningsvis representera det bästa möjliga kunnandet inom finländsk media. Som bäst kan programmets effekter avspegla sig på ett bredare plan inom den finländska mediebranschen. Samtidigt bär vi vårt samhälleliga ansvar genom att förebygga utslagning av unga och sträva efter ett mer jämlikt arbetsliv. Programmet utvärderas på basis av erfarenheterna och fortsätter eller utvidgas möjligen år 2019.

Uppföljning av planering och målsättning

Samarbetsdelegationen, enheternas samarbetsteam och enheternas styrgrupper följer upp hur målen för denna jämställdhets- och jämlikhetsplan uppnås. Centrala nyckeltal följs upp varje månad, som en del av ledningens rapportering.

Planen är godkänd av Yles styrelse den 14.12.2017.

Läs också

Yles ansvar

 • Yles ansvar 2017

  Digital rapport över Yles samhällsansvar.

  Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och vår värdegrund. I följande artiklar berättar vi i enlighet med ramverket GRI mera om vår verksamhet år 2017.

 • Hur bär Yle sitt ansvar?

  Yle tar ansvar genom att följa etiska regler och direktiv.

  Ansvar ingår som ett oskiljbart element i alla val och beslut som vi gör som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi uppmärksammar det ekonomiska, sociala, kulturella och det samhälleliga ansvaret i vår verksamhet.

 • Medierevolutionens utmaningar

  Yle anpassar sig efter medievärldens förändringar.

  Vi följer ständigt med omvärlden så att vi kan reagera på förändringar och på samma gång betjäna alla.

 • Så använder Yle sina medel

  De viktigaste nyckeltalen gällande Yles ekonomi.

  Vi använder 90 procent av våra programkostnader till inhemskt innehåll, och vi erbjuder arbete för den kreativa branschen.

 • Vem bestämmer på Yle?

  Yles beslutande organ och deras uppgifter.

  Förvaltningsrådet med sina 21 medlemmar är det högsta beslutande organet på Yle. Det är riksdagen som utser medlemmarna. Yles styrelse består av utomstående experter och ledningsgruppen svarar för uppfyllandet av de strategiska och operativa målen.

 • Yles verksamhetsprinciper

  Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

  Vår verksamhet styrs av Yle-lagen, etiska regler och riktlinjer. Reglerna gäller förutom Yles anställda också våra frilansare och samarbetspartner.

 • Vi följer etiska regler

  Yle följer etiska regler i alla sina program och innehåll.

  I vår innehållsproduktion, journalistik och utgivning följer vi etiska regler som är gemensamma för hela mediebranschen, Journalistreglerna samt Yles egna etiska regler.

 • Intressenter – öppen interaktion

  Yle för en öppen dialog med sin publik.

  All den respons vi får från medborgarna, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är en värdefull del av Yles utvecklingsarbete.

 • Mångsidigt samarbete

  Yle samarbetade med flera olika aktörer.

  Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

 • Yle som arbetsgivare

  Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

  Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Hur förverkligas jämställdheten, hur belönar vi arbete, hur ser karriärsutsikterna ut?

 • Lönerna och premieringen på Yle

  Lönen bestäms utifrån uppgift och individuell prestation.

  Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen.

 • Vi tar hand om miljön

  Yle bär etiskt ansvar genom att värna om miljön.

  Vi fäster särskild uppmärksamhet vid elförbrukningen och att förbättra energieffektiviteten. Vi beaktar miljön också ifråga om resor, inköp, avfallssortering och återvinning.

Bolaget