Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg har stött lokalt bussbolag i två år: “Om det blir för en längre period måste det konkurrensutsättas”

En busshållplats med bruna plåtväggar och plåttak. Mycket snö, i bakgrunden skog.
Stödet från staten upphörde. I stället har Raseborgs stad nu stött ett lokalt bussbolag. En busshållplats med bruna plåtväggar och plåttak. Mycket snö, i bakgrunden skog. Bild: Yle/ Nora Engström busstrafik,kollektivtrafik,busshållplats,vinter,skärgårdstrafiken

Raseborgs stad har i tre etapper beslutat om stöd till det lokala bussbolaget Wikströms Busstrafik.

Staden har köpt bussturer mellan Bromarv, Tenala och Ekenäs för sammanlagt över 90 000 euro utan att konkurrensutsätta trafiken.

Bolaget har ansökt om stöd av staden och hotat lägga ner trafiken om staden inte går med på bolagets krav.

Detta har hänt

Här finns detaljerna om breven som bussbolaget har skickat och besluten som staden har tagit.

2015

Det lokala bussbolaget Wikströms Busstrafik anhåller i maj (6.5.2015) skriftligen om bidrag för olönsamma bussturer av staden Raseborg. I anhållan riktad till stadskamreren Thomas Karlsson hänvisar Wikström till under våren ”begångna diskussioner med Raseborgs stad (Piia Nordström och Thomas Flemmich)”.

Nordström ansvarade vid tidpunkten för kollektivtrafikfrågor och Flemmich var och är stadssekreterare i Raseborg.

Vd:n för bussbolaget Ralf Wikström motiverar i sin stödansökan med syftet att trygga trafiken ”utan avbrott fram till stadens aviserade upphandling”.

En anhållan av ett bolag om stöd till staden för bussturer. Ett pappersdokument.
Wikströms anhåller våren 2015 om stöd för att trygga trafiken. En anhållan av ett bolag om stöd till staden för bussturer. Ett pappersdokument. Bild: Pia Santonen / Yle bussbolag,kollektivtrafik,Raseborg,kommunalpolitik,Bromarv,Ekenäs,Tenala,konkurrensutsättning,Upphandling,direktupphandling,ralf wikström

Bakgrunden till Wikströms behov av stödpengar är att den statliga Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) efter skolornas vårtermin slutar upphandla bussturer av det lokala bussbolaget Wikströms Busstrafik på linjen Bromarv-Tenala-Ekenäs.

NTM-centralen är statens regionala myndighet med ansvar för bland annat kollektivtrafik och trafiktillstånd.

Wikström kör tolv turer mellan Bromarv och Ekenäs varje dag, sex i bägge riktningarna.

Stödet skulle gälla fyra turer, två i bägge riktningarna. Med andra ord vill han att staden stöder en tredjedel av turerna.

Wikström motiverar behovet av alla tolv turer, också de olönsamma och mindre populära bussturerna, med bilcirkulation. Turer som är olönsamma hjälper att få bolagets trafik att fungera.

Raseborgs stad beviljar Wikströms Busstrafik ett understöd om 3 100 euro per månad för resten av året 2015 för att trafiken ska fortsätta.

Beslutet fattas som ett tjänstemannabeslut av stadskamrerenThomas Karlsson (30.6.2015).

Ett pappersdokument, ett tjänstemannabeslut om stöd för ett bussbolag av staden Raseborg.
Stadskamreren Thomas Karlsson beslutar bevilja stöd för slutet av 2015. Ett pappersdokument, ett tjänstemannabeslut om stöd för ett bussbolag av staden Raseborg. Bild: Pia Santonen / Yle bussbolag,kollektivtrafik,Raseborg,kommunalpolitik,konkurrensutsättning,Upphandling,direktupphandling,Bromarv,Ekenäs,Tenala,ralf wikström

2016

Wikströms Busstrafik kör bussturerna utan stöd.

Men strax före årsskiftet (28.12.2016) anhåller bolaget på nytt om bidrag.

Nu gäller anhållan inte framtiden utan året som redan har gått (1.1–31.12.2016).

Anhållan är den här gången riktad till stadsdirektören Tom Simola, stadssekreteraren Thomas Flemmich, stadskamreren Thomas Karlsson och utredningsplaneraren Samuel Nissfolk.

Bolaget vill fortfarande ha 3 100 euro per månad av staden. Det är samma summa som NTM-centralen har betalat. Det är också samma summa som staden betalade för andra halvan av 2015.

Om staden inte går med på arrangemanget, säger Wikström att trafiken upphör.

”Utan ett dylikt stöd är linjerna i fråga olönsamma och därmed indragningshotade, med de konsekvenser detta innebär för invånarna i kommundelarna öster om stadskärnan.”

Något stöd beviljas tydligen inte.

Våren 2017

I februari (9.2.2017) får staden åter post av Wikströms Busstrafik.

Ett dokument.
Wikströms anhåller åter om stöd i december 2016 och februari 2017 (bilden). Bolaget hotar krympa trafiken väsentligt ifall de inte får som de vill. Ett dokument. Bild: Pia Santonen / Yle bussbolag,kollektivtrafik,Raseborg,kommunalpolitik,konkurrensutsättning,Upphandling,direktupphandling,Bromarv,Ekenäs,Tenala,ralf wikström

Pappret är den här gången riktad till stadsstyrelsen. Rubriken är inte längre anhållan om bidrag utan rubricerat som en offert. Men grundinnehållet är detsamma som tidigare.

Wikström konstaterar att stöd beviljades 2015 först av NTM-centralen och sedan av staden. För 2016 har han inte fått något stöd. ”Under gällande premisser är trafiken kraftigt olönsam.”

Han vill därför att staden upphandlar trafik för perioden 1.1–15.8.2017. Priset är fortsättningsvis 3 100 euro per månad.

I samma offert lyfter Wikström fram också höstens trafik.

Han vill ännu inte avslöja vad han önskar av staden och vad han gör om staden ställer sig på tvären. Men tonen låter bekant.

”Beträffande fortsatt oförändrad trafik efter 15.8.2017 önskar vi förhandla om villkoren med staden. Ifall förutsättningarna för lönsamhet inte i avgörande grad kan förbättras, kan vi inte fortsätta att trafikera i nuvarande omfattning från och med inkommande höst utan kommer i så fall att vara tvungna att omstrukturera och väsentligt reducera trafiken på linjen Ekenäs-Tenala-Bromarv från och med 15.8.2017.”

Wikström påminner staden också om sin andra anhållan, den som kom i efterskott och som gällde hela året 2016. Wikström ber staden ta ställning i saken.

Sommaren 2017

Stadsstyrelsen behandlar stödet för Wikströms bussturer (offerten) före sommarsemestrarna 2017 (26.6).

Eurosedlar av olika valörer i luften
Nya summor dyker upp sommaren 2017. Eurosedlar av olika valörer i luften Bild: Mostphotos Eurosedlar,pengar

I beredningen inför mötet står det att staden inte har beviljat något stöd för 2016.

En helt ny summa dyker upp. Det står i beredningen att Wikström har gett en offert till staden om fem turer från och med 15.8.2017 ”under en övergångstid till ett pris på 5 000 euro per månad”.

Det är ungefär 70 procent mera än den tidigare summan på 3 100 euro.

Styrelsen beslutar att inte ge stöd för 2016, inte heller för perioden 1.1–15.8.2017.

Men slutet av 2017 vill stadsstyrelsen köpa via det som kallas direktupphandling, det vill säga utan konkurrensutsättning.

Priset staden är villig att betala är dock lägre än Wikström kräver. Stadsstyrelsen beslutar att betala samma summa som tidigare, 3 100 euro per månad, inte 5 000 som Wikström föreslår.

Också statsstöd ska ansökas via NTM-centralen.

Dessutom beslutar styrelsen att Wikströms och staden tillsammans under slutet av 2017 utreder ”hur kollektivtrafiken ska dimensioneras från 1.1.2018.”

Men det är Wikström inte nöjd med.

Wikströms Busstrafik meddelar stadsstyrelsens ordförande att han inte accepterar stadsstyrelsens junibeslut utan att ”trafiken på de aktuella rutterna upphör ifall staden inte accepterar offerten”.

Offerten gällde början av året. Enligt offerten ville Wikström dessutom förhandla om slutet av året. Yle Västnyland känner inte till om några förhandlingar fördes.

Men Wikström meddelade sedan att priset för hösten blir 5 000 euro per månad.

Ett pappersdokument, ett tjänstemannabeslut om stöd för ett bussbolag av staden Raseborg.
Thomas Flemmichs tjänstemannabeslut från juli 2017 strider mot stadsstyrelsens tidigare beslut. Ett pappersdokument, ett tjänstemannabeslut om stöd för ett bussbolag av staden Raseborg. Bild: Yle / Pia Santonen bussbolag,kollektivtrafik,Raseborg,kommunalpolitik,konkurrensutsättning,Upphandling,direktupphandling,Bromarv,Ekenäs,Tenala,thomas flemmich

Stadsstyrelsen beslutade ändå att endast upphandla slutet av året och det till samma pris som tidigare.

Det blir en utmaning för staden att lösa men lösningen blir ganska enkel.

Mitt i semestervärmen (17.7.2017) tar tf. stadsdirektören Thomas Flemmich nu ett tjänstemannabeslut som kullkastar det som politikerna stadsstyrelsen beslutade om bara några veckor innan.

Flemmich beslutar för det första att bevilja stöd också för början av 2017 (1.1–15.8.2017). Wikström ska få sina 3 100 euro per månad.

För det andra beslutar Flemmich att staden för slutet av året betalar den summa Wikström vill ha, det vill säga 5 000 euro per månad.

Det enda som står fast är att staden inte stöder bussturerna som kördes under 2016.

Stadssekreterare Thomas Flemmich i Raseborg
Thomas Flemmich är tf. stadsdirektör sommaren 2017. Wikströms är missnöjda med stadsstyrelsens beslut några veckor innan så Flemmich ändrar beslutet. Stadssekreterare Thomas Flemmich i Raseborg Bild: Yle/Helena Rosenblad stadssekreterare

I redogörelsen för Flemmichs tjänstemannabeslut står det att Wikströms har hotat lägga ner rutterna om staden inte accepterar offerten.

”En helhetsbedömning av kollektivtrafiken ska göras hösten 2017. Att äventyra befintlig trafik i väntan på en helhetsutredning är inte motiverat.”

Stadsstyrelsen kontrollerar i vanlig ordning tjänstemannabesluten på sitt möte ett par veckor senare (31.7.2017).

Styrelsen har då möjlighet att överta och kullkasta Flemmichs beslut. Men det gör stadsstyrelsen inte.

Hösten 2017

I oktober (16.10.2017) behandlar stadsstyrelsen sedan en kollektivtrafikrapport som utredningsplaneraren Samuel Nissfolk har gjort.

Den 15 sidor långa rapporten innehåller siffror om allmän kollektivtrafik i Raseborg, skolskjutsar samt social- och hälsovårdens transporter – hur många som använder olika former av kollektivtransport, vad staden betalar, hurdana biljetter det finns att köpa.

Pärmbilden på Raseborgs stads kollektivtrafikrapport från hösten 2017. Stadens vitsippsvapen och bilden av ett lokaltåg.
Kollektivtrafikrapporten behandlades i stadsstyrelsen i oktober. Styrelsen antecknade den för kännedom. I december beställde styrelsen sedan något de kallar helhetsrapport. Den ska vara klar i maj 2018. Pärmbilden på Raseborgs stads kollektivtrafikrapport från hösten 2017. Stadens vitsippsvapen och bilden av ett lokaltåg. Bild: Raseborgs stad bussbolag,kollektivtrafik,Raseborg,kommunalpolitik

Stadsstyrelsen nöjer sig med att anteckna rapporten för kännedom.

I protokollet står det ingenting om en helhetsutredning och hur stödet till Wikströms Busstrafik eller busstrafiken överlag ska se ut i framtiden i Raseborg.

December 2017

Bussturerna Bromarv-Tenala-Ekenäs dyker inte helt oväntat åter upp på stadsstyrelsens möte i december (11.12.2017). Avtalsperioden är nästan slut igen.

Bolaget har som vanligt meddelat att turerna läggs ner om staden inte förlänger avtalet.

Förslaget från Wikström är att förlänga avtalet för hela år 2018 till ett pris om drygt 55 000 euro.

Stadsstyrelsen beslutar att endast förlänga avtalet för vårterminen (1.1–2.6.2018).

Statsstöd för upphandlingen ska sökas via NTM-centralen men det bör innehålla ett nytt koncept för kollektivtrafiken, nya idéer, något som på sikt gynnat kollektivtrafiken.

Styrelsen beslutar också behandla ”en helhetsutredning av kollektivtrafiken ska behandlas inom maj månad”.

Sammanlagt har staden nu beslutat om köp för drygt 92 000 euro. Staden betalar omkring 22 000 för perioden juni-december 2015, 46 000 för 2017 samt 25 000 för perioden januari-maj 2018.

En grå och röd buss åker nerför en snöig gata.
Wikströms bussar kör många turer mellan Bromarv och Ekenäs. Staden betalar en del av dem. Arkivbild. En grå och röd buss åker nerför en snöig gata. Bild: Yle/Robin Lindberg Ekenäs,Buss,kollektivtrafik,busstrafik,bussbolaget wikström & degerlund

Stadsstyrelseordföranden i Raseborg Anders Walls (SFP) tycker inte att det finns större problem i arrangemanget hittills.

Han hänvisar till att det handlar om tillfälliga arrangemang där summorna inte överskrider gränsvärdena för upphandling.

Walls har svingat klubban i stadsstyrelsen i Raseborg under hela den tid de wikströmska stödansökningarna har varit aktuella.

“De har varit ganska ärliga”

Anders Walls, vad tänker du själv om hur bolaget har närmat sig staden och sagt att de lägger ner trafiken om staden inte går med på det de föreslår?

- Nå, de har väl varit ganska ärliga. De har konstaterat att vill man ha den här trafiken så måste den bekostas.

Finns det andra bussbolag som staden stöder på samma sätt som Wikströms Busstrafik?

- Inte vad jag vet om.

Har andra bolag kommit med likadana stödansökningar?

- Inte vad jag känner till.

“Det är lagligt inom de här gränserna”

Sommaren 2017 beslutade stadsstyrelsen att direktupphandla den trafik av Wikströms som bolaget ville sälja till staden.

Tänkte man då inte på att konkurrensutsätta trafiken så att också andra bolag har möjlighet att komma med offerter?

- Det är klart att om det blir för en längre period så måste det konkurrensutsättas.

SFP-politikern Anders Walls.
Hittills har det varit okej, säger Anders Walls (SFP) som leder stadsstyrelsen i Raseborg. SFP-politikern Anders Walls. Bild: Yle/Tove Virta Raseborg,anders walls

Finns det någon tanke om att göra det när stadens nuvarande avtal med Wikströms Busstrafik efter våren 2018 löper ut?

- Ifall man beslutar om en fortsättning på den här trafiken måste det upphandlas.

Wikström själv medger i sina brev till staden att en del av turerna har få passagerare

Raseborgs stad har sedan 2015 i olika etapper beslutat stöda Wikströms Busstrafik eller upphandla bussturer av dem direkt utan konkurrensutsättning för sammanlagt drygt 90 000 euro.

Är det rätt att inte konkurrensutsätta trafiken när det handlar om tiotusentals euro per gång som stadsstyrelsen eller någon tjänsteman har fattat beslut om?

- Enligt de uppgifter vi har fått är det helt lagligt inom de här gränserna.

Handlar det om att summorna är så små eller att det är så korta perioder?

- Både och. Summorna underskrids och det är tillfälligt.

Men blir det inte mera när man räknar ihop allt, både längre tid och större summor?

- Det blir det ju.

Tycker du fortfarande att det är okej?

- Jag tycker det är okej hittills. Men ska det fortsätta måste det ju konkurrensutsättas.

Enligt lagen om offentlig upphandling är tröskelvärdet för nationell upphandling 60  000 euro.

“Andra bolag knappast intresserade”

Vad skulle hända om Wikströms gjorde som de hotat och lade ner de här linjerna?

- Att det inte går någon kollektivtrafik just där.

Tror du inte att något annat bolag skulle vara intresserat?

- Knappast med de passagerarmängder det rör sig om i dag.

Bussar i rad på depå i Tallinn.
Walls tror inte att andra bussbolag är intresserade av turerna som staden nu stöder. Bussar i rad på depå i Tallinn. Bild: MAURITZ ANTIN/ EPA bussar,Tallinn,Estland

Wikströms kör tolv turer per dag mellan Bromarv, Tenala och Ekenäs, sex i bägge riktningen.

Staden Raseborg köper fyra av dessa tolv turer.

Wikström själv medger i sina brev till staden att en del av turerna har få passagerare och inte är lönsamma.

Bolaget vill ändå köra turerna eftersom bussarna då är på rätt ställe på rätt tid - man behöver inte köra tomma bussar utan varje köra utgör en busstur.

Är det sådant staden ska syssla med, att stöda bolaget så bolaget får det att gå ihop, Anders Walls?

- Visserligen inte. Det är för att ge möjlighet till kollektivtrafik som vi stöder kollektivtrafiken.

Andra byar kan sakna busstrafik helt och hållet

Vad säger du till dem som känner sig orättvist behandlade då staden stöder Wikströms Busstrafik men inte trafiken i andra byar?

- Det kan bli aktuellt att öka stödet till kollektivtrafiken när vi får en helhetsbild av den.

Och en sådan helhetsbild får ni i vår?

- Så är tanken.

huskvarnsvägen
Alla byar i Raseborg har inte lika goda förbindelser som Bromarv. huskvarnsvägen Bild: Yle/Kjell Lindroos huskvarnsvägen

Kollektivtrafikrapporterna

Staden behandlade i oktober en rapport över kollektivtrafiken som utredningsplaneraren Samuel Nissfolk hade sammanställt.

Nissfolk och hans förman utvecklingschefen Fredrika Åkerö är de tjänstemän i Raseborg som ansvarar för kollektivtrafikfrågor. Båda jobbar på den nya stadsutvecklingsavdelningen.

Walls säger att höstens rapport gav en övergripande bild men bristen är att den saknar tidtabellsuppgifter.

- Den ska därför kompletteras med en turlista där vi ser hur du kan färdas inom Raseborg. Där ser du till exempel hur du kan åka mellan Fiskars och Karis eller någon annan rutt.

Varför fanns det då inte med i den rapport ni fick i oktober?

- Det fanns på sätt och vis men den var så oöverskådlig i den form den var.

Det är stadsstyrelsen som hade beställt utredningen. Sade man då inte att man vill ha en sådan helhetsbild?

- Det minns jag inte men vi konstaterade när vi fick rapporten att vi vill ha den kompletterad med det här.

Ett par glasögon ligger på en hög med papper i en mapp.
En kollektivtrafikrapport blev klar i höst. Men stadsstyrelsen vill nu ha en bättre rapport i maj. Ett par glasögon ligger på en hög med papper i en mapp. Bild: Simone Voigt/Mostphotos glasögon,pappersarbeten,kontorsarbete,stress,Byråkrati,administration,information,skatteredovisning,skatt,skattebyråer,mappar

I stadsstyrelsens protokoll i oktober står det inget om konstaterade brister i kollektivtrafikrapporten. Det står heller inget om beställda kompletteringar. Styrelsen konstaterar endast att rapporten antecknas för kännedom.

Den nya helhetsrapporten nämns först i december när frågan om fortsatt stöd till Wikströms Busstrafik är aktuell igen.

Vem ska göra kompletteringen som stadsstyrelsen ska ta del av i maj 2018?

- Nog är det ju Samuel Nissfolk som i första hand ansvarar för kollektivtrafiken. Säkert i samarbete med utvecklingschefen och stadsdirektören.

Wikströms Busstrafik är ett familjeföretag

Yle Västnyland har inte lyckats nå vd:n för Wikströms Busstrafik Ralf Wikström för en kommentar.

Uppgifterna om bolagets krav och åsikter bygger på stadsstyrelsens protokoll samt på de dokument som bolaget har skickat till staden och Yle Västnyland har fått av staden.

Det handlar om ansökningar om stöd, offerter och vissa tilläggsuppgifter om bussturerna.

Berg av sockerbetor
Dåvarande Wikströms & Degerlund körde till en början bland annat sockerbetor. Berg av sockerbetor Bild: Yle/Monica Slotte krokby gård

Wikströms Busstrafik grundades 1945 av Hilding Wikström och Bertel Degerlund, uppger bolaget på sin webbplats. Företaget hette då Wikström & Degerlund.

Bolagets första anskaffning var en lastbil som körde sådant som timmer och sockerbetor. Ibland åkte även passagerare på flaket.

Småningom blev bolaget ett bussbolag. Den första bussen köptes redan 1948.

Hilding Wikström och Bertel Degerlund ägde var sin hälft av företaget. När Degerlund 1981 pensionerade sig köpte Hildings son Ralf Wikström halva företaget.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland