Hoppa till huvudinnehåll

Nämndemän får ingen specialutbildning om sexualbrott – men avgör trots det våldtäktsfall i rätten

En klubba i mörkret.
I våldtäktsfall består juryn i tingsrätten vanligtvis av en yrkesdomare och två nämndemän. I hovrätten finns inga nämndemän. En klubba i mörkret. Bild: Yle Beslutsfattande,politiskt beslutsfattande,Skum,klubba

Nämndemännen röstade mot yrkesdomaren och friade en misstänkt våldtäktsman i Helsingfors tingsrätt. Domare får utbildning i frågor som gäller sexualbrott och hur offret reagerar. Nämndemännen kan däremot vara helt oerfarna gällande sexualbrott och får ingen specialutbildning.

Yle Huvudstadsregionen berättade tidigare att Helsingfors tingsrätt nyligen i två domar förkastat våldtäktsåtal samtidigt som rätten konstaterar att offrets reaktion tyder på att en våldtäkt skett.

I det ena fallet avgjorde nämndemännen, som inte är yrkesdomare utan lekmän. De utses av partierna efter kommunalvalet.

Våldtäktskriscentralen Tukinainen ordnar utbildningar för poliser, åklagare, rättsbiträden och domare för att de ska känna igen sårbarheten hos offer för sexualbrott.

Nämndemän får ingen utbildning om sexualbrott och det är slumpmässigt vilka nämndemän som dömer i vilka fall.

"Vi har inte fått information om hur saker och ting ska tolkas"

Yle Huvudstadsregionen når den ena nämndemannen som var med och förkastade åtalet. Han vill inte kommentera fallet desto mer.

Ulf Ljung har varit nämndeman sedan början av 1990-talet och dömt i flera sexualbrottsfall. Han har inte varit nämndeman i något av de två fall som beskrivits där den misstänkta friades.

– Vi har behandlat sexualbrott på seminarium och utbildningsdagar som Helsingfors nämndemannaförening har hållit. Men något mer om hur vi ska tolka saker och ting har vi inte fått information om. På utbildningar och seminarier har vi snarare diskuterat vad det innebär då sexualbrott behandlas bakom stängda dörrar, säger Ljung.

Tycker du att det skulle behövas mer utbildning för nämndemännen inom de här frågorna?

– Kanske det. I synnerhet som den här kategorin av brott har ökat och nämndemännen oftare sitter med. Frågan är bara vem som ska anordna det. Nämndemännen själva måste till en del intressera sig för att skaffa en utbildning. Man kan vara i kontakt med organisationer som stöder offer för sexualbrott.

Vad är nämndemän?

- Nämndemän behöver inte ha en juridisk utbildning men dömer ändå i tingsrätten. Sammansättningen är då en yrkesdomare och två nämndemän.

- I Helsingfors tingsrätt finns nu 270 nämndemän. De har valts enligt styrkeförhållande i Helsingforsfullmäktige. Samlingspartiet har utsett flest och De gröna nästflest.

- Esbo tingsrätt har 50 nämndemän och Vanda tingsrätt 60.

- Antalet nämndemän har minskat genom åren. Vissa fall avgörs utan nämndemän. Ett enkelt ärende kan avgöras av en domare och komplicerade ärenden kan i sin tur avgöras av flera yrkesdomare.

Domare: Tolkning av hjälplöst tillstånd inte problematiskt för rätten

I båda fallen där åtalet förkastades var Mari Köngäs domare. I fallet där nämndemännen fällde avgörandet ansåg Köngäs att offrets trovärdighet inte lider av hennes osäkerhet kring om hon var med på sexet eller inte. I det andra fallet friade också hon gärningsmannen.

Köngäs vill inte svara på frågor om domen eller behandlingen av sexualbrott överlag utan Helsingfors tingsrätt hänvisar till en annan domare, Maritta Pakarinen.

Pakarinen har 17 års erfarenhet av behandling av sexualbrott. Hon svarar på frågorna per mejl.

I de två fall där rätten förkastade åtalet skedde den misstänkta våldtäkten när offret sov. Det klassificeras som hjälplöst tillstånd.

Pakarinen anser inte att tolkningen av hjälplöst tillstånd förorsakar problem för rätten. Däremot finns det problem när det gäller bevisföringen eftersom det typiska är att det saknas ögonvittnen.

"Om ord står mot ord är offrets berättelse som enda bevis inte nödvändigtvis tillräckligt för att den åtalade kan dömas till fängelse för ett allvarligt brott. I synnerhet om offret har minnesluckor, till exempel på grund av berusning, och om det inte finns bevis på offrets reaktion direkt efteråt eller om skador inte presenteras.", skriver Pakarinen.

"Domare är medvetna om att offer inte alltid agerar logiskt"

När det gäller offrets agerande finns, enligt Pakarinen, kunskap bland domarna.

"Det är klart att sexualbrott är mentalt tungt för offret. Domare som behandlar sexualbrott är väl medvetna om att offret inte alltid agerar logiskt och rationellt när det gäller att göra en polisanmälan. Det traumatiserade offret försöker först glömma hela saken".

Pakarinen lyfter fram att de domare som behandlar sexualbrott med tiden får specialkunskap. I tingsrätten finns en ansvarsdomare som har till uppgift att kartlägga utbildningsbehovet.

Angående nämndemännen skriver Pakarinen att skyldigheten att förse nämndemännen med välbehövlig information finns hos rättens ordförande, det vill säga en yrkesdomare.

"Ordförande ska behandla lagstiftningen, rättspraxisen och alla övriga frågor som nämndemännen bör veta. Det har ansetts vara tillräckligt. Att nämndemännen är av annan åsikt än ordförande i ett sexualbrottsfall är ovanligt"

Ulf Ljung är nämndeman i Helsingfors tingsrätt.
Ulf Ljung har varit nämndeman i Helsingfors tingsrätt sedan 1993. Han är utsedd av SFP. Ulf Ljung är nämndeman i Helsingfors tingsrätt. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn nämndeman

"Finns en tvekan ska man snarare fria än fälla"

Nämndeman Ulf Ljung säger att då ord står mot ord gäller det att noggrant följa med vad som presenteras i rätten.

– Man måste fästa uppmärksamhet vid om berättelsen håller sträck och om det ges en enhetlig bild av händelserna.

Enligt honom är det ovanligt att nämndemännen och domaren är av olika åsikt.

– Under min tid som nämndeman är det få gånger som vi har röstat. I stället försöker vi via diskussion komma fram till en gemensam linje. De fall där det blir omröstning väcker diskussion, i synnerhet om det är så att nämndemännen röstat mot yrkesdomaren. Nämndemännen har inte den juridiska synvinkeln utan ska se på saken ur den vanliga medborgarens perspektiv.

Vad känner du kring att ha ett ansvar för att döma eller fria någon?

– Principen är att om det finns en tvekan ska man snarare fria än fälla. Känslorna ska inte spela in utan det är de fakta som kommer fram i behandlingen. Om man inte i dylika fall noggrant analyserar de berättelser och vittnesmål samt övriga handlingar som framförs i behandlingen kan det lätt ske felaktiga beslut. Om det finns ett uns av tvivel skall man döma till den åtalades fördel.

Läs mera:

Helsingfors tingsrätt.

Våldtäktsoffrets berättelse anses konsekvent och trovärdig – ändå friar rätten den misstänkta

Helsingfors tingsrätt har i två färska domar förkastat våldtäktsåtal samtidigt som rätten konstaterar att offrets reaktion tyder på att en våldtäkt skett. Vid våldtäktskriscentralen Tukinainen anser man att våldtäkt utan våld är problematiska för domstolar, men en samtyckeslag underlättar inte.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen