Hoppa till huvudinnehåll

Ett splittrat arbetsliv och familjeprioriteringar får kvinnors löner att sacka efter

Två högar med mynt, en lägre än den andra. På den lägre bestående av 1-euron står en kvinna, på den högre bestående av 2-euron står en man.
Två högar med mynt, en lägre än den andra. På den lägre bestående av 1-euron står en kvinna, på den högre bestående av 2-euron står en man. Bild: Mostphotos jämställdhet,Lön,löner,löneskillnader,ojämlikhet,feminism,Kvinna,man,arbetare,pengar,direktörer,mynt,title of authority,Ángeles de la Plata Martín,worker,Salary,Money

Det finns stora löneskillnader mellan män och kvinnor i många yrkesgrupper i Finland, visar Statistikcentralens uppgifter om totallön från år 2016. Frågan om varför det är så besvaras lite olika beroende på vem man frågar.

Näringslivet EK slår fast att skillnaden kommer av att män helt enkelt jobbar mer än kvinnor.

Löneskillnader förklaras också med skillnader i utbildning - kvinnor föredrar pedagogiska och humanistiska ämnen samt hälso- och socialämnen medan männen riktar in sig på naturvetenskaper och teknik, och att kvinnor väljer mindre krävande uppgifter.

Det sägs också att den som börjat jobba under en högkonjunktur kan ha högre lön än den som fått jobb då tiderna är sämre och ibland nämns bra personkemi med chefen som förklaring.

Hur fördelar sig familjeledigheterna och hur påverkar frånvaron karriär- och löneutvecklingen hos den som stannar hemma?
mamma går med barn
Kvinnor håller merparten av familjeledigheterna. mamma går med barn Bild: Nadine Mabinda mamma med barn

- Och så kan man fråga sig vad som händer under karriären. Hur fördelar sig familjeledigheterna och hur påverkar frånvaron karriär- och löneutvecklingen hos den som stannar hemma, säger forskningskoordinator Merja Kauhanen på Löntagarnas forskningscentral.

Enligt Kauhanen kan det med åren uppstå stora löneskillnader kolleger emellan om den ena anställda är borta upprepade gånger under långa perioder.

Ett otvetydigt nationalekonomiskt faktum är att kvinnor oftare hamnar i sämre betalda branscher och i deltidsjobb

En euro allt mellan 76 och 97 cent

Medianinkomsten för män i fjol var 3 260 euro, vilket var 790 euro mer än kvinnornas 2 470 euro. Enligt detta sätt att räkna är kvinnans euro 76 cent, uppger Pensionsskyddscentralen.

Statistikcentralen ger 84 eller 97 cent för mannens euro beroende på vilka faktorer som räknats in och vilken tidsperiod man granskar.

Enligt inkomstnivåindex för 2016 var heltidsanställda kvinnors inkomst för regelbunden arbetstid i genomsnitt 84 procent av heltidsanställda mäns motsvarande inkomst.

50 euron seteli
50 euron seteli Bild: Henrietta Hassinen / Yle pengar,valuta,euro,sedlar,ekonomi

Statistikentralens uppgifter omfattar exempelvis inte dem som jobbar för företag med mindre än fem anställda, inte heller anhörigvårdare eller familjedagvårdare.

Då man ser till heltidsanställda mäns och kvinnors regelbundna inkomster då de har samma titel och jobbar i samma företag är kvinnornas euro i genomsnitt 97 cent.

Långtradarchaufförer och programmerare ligger bra till

Tabellen med medianlönerna visar att kvinnor i några fall förtjänar snäppet bättre än män; det gäller exempelvis förare av tunga fordon där kvinnors bruttomedianlön är 2 725 euro och männens 2 575 euro.

Kvinnans euro är i detta fall 1,05 euro.

Lastbilar kör i vägkorsning
Kvinnliga förare av tunga motorfordon har lite högre lön än deras manliga kolleger. Lastbilar kör i vägkorsning Bild: Yle / Fredrika Sundén Nickby,Sibbo,Vägskyltar,Lastbil,tung trafik,nickbyvägen

Också kommunalt anställda kvinnliga specialister på databaser, -nätverk och systemprogram förtjänar något mer (1,05 euro). Lönerna är 3 175 för kvinnor och 3 039 för män.

De utgör ett piggt undantag bland andra expertgrupper med sin lönemässiga jämställdhet inom den offentliga sektorn. Inom den privata sektorn finns en liten skillnad till männens fördel.

- I fråga om exempelvis programmerare märks det att alla startat från samma streck och att det ännu inte hunnit uppstå stora skillnader i löneutvecklingen, säger Kauhanen.

Det finns dock ingen bransch där kvinnor förtjänar lika mycket mera än vad män gör i vissa yrkesgrupper.

En del branscher är könsneutrala

Och så finns det en del könsneutrala branscher, manliga och kvinnliga bibliotekarier, arkivarier och specialister inom museibranschen har så gott som samma lön (kvinnans euro är 1,01 euro).

Studentdimission i i Brändö gymnasium.
Gymnasielärarna får lika lön för lika arbete. Studentdimission i i Brändö gymnasium. Bild: Yle/Victoria Wirén Nya studenter,examensfester,studenter,Studentmössa,brändö gymnasium

Det får också kommunalt anställda gymnasielärare; kvinnans euro är 98 cent.

Privatanställda frisörer och kosmetologer, statligt anställda journalister och språkvetare samt köks- och restaurangbiträden både inom offentliga och privata sektorn är andra exempel på lönemässigt så gott som könsneutrala branscher.

Rejäl skillnad i många branscher

För lågstadie- och barnträdgårdslärare som jobbar kommunalt är löneskillnaden däremot stor: män förtjänar 3 586 euro mot 2 929 för kvinnor. Kvinnans euro är 82 cent.

Exempelvis får privata sektorns manliga chefer inom utbildning, vård och omsorg en medianlön på 7 036 euro - mot 4 613 euro för kvinnliga kolleger med motsvarande uppgifter och ansvar.

I allt högre grad numera påverkas lönen av bedömningar om hur en enskild anställd klarat sig i jobbet.

Kvinnans euro är då endast 66 cent. Även bland kommunalt anställda chefer inom sektorn är kvinnans euro endast 70 cent och på statliga sidan 88 cent.

Läkare undersöker ett barn med stetoskop.
Manliga läkare förtjänar klart mer än kvinnliga läkare. Läkare undersöker ett barn med stetoskop. Bild: Mostphotos barn,sjukdomar (diagnoser),läkare,hälsovård

Kommunalt anställda manliga läkare har en medianlön på 7 500 euro mot 6 687 euro för kvinnliga läkare. Kvinnans euro är 89 cent.

Befäl inom fartygs- flyg- och hamntrafiken har också varierande tjocka lönekuvert beroende på kön; männens medianlön är 5 462 euro och kvinnornas 4 740 euro. Kvinnans euro är 87 cent.

Inom gruppen experter inom företagsekonomi och förvaltning som är statligt anställda är kvinnans euro 77 cent (3 635 euro i månaden för män/2 801 för kvinnor).

I samma kategori finns experter inom fysik, kemi och teknik: kommunalt anställda kvinnor får 76 procent av männens lön och om de jobbar för staten får de 83 procent av männens lön.

Här tillverkas en liten prydnads wc-stol.
Här tillverkas en liten prydnads wc-stol. Bild: Yle/Tove Virta raseborg,Ekenäs

Hopsättare av industriprodukter kan räkna med 2 722 euro om de är män men 2 429 euro om de är kvinnor (kvinnans euro 89 cent)

Också bland kommunalt anställda sjukskötare och barnmorskor får kvinnliga anställda endast 90 procent av de manliga kollegernas lön.

Hur förklaras löneskillnaderna mellan könen då det gäller experter och chefer?

- I allt högre grad påverkas lönen numera av bedömningar om hur en enskild anställd klarar sig i jobbet, säger Kauhanen.

Vi vet att skillnaderna växer under familjeledigheterna och att karriärutvecklingen i många fall är olika mellan män och kvinnor.

Vilken position den anställda har inom sin sektor, hur den individuella åldersrelaterade löneutvecklingen förlöpt samt hur hel eller splittrad den anställdas arbetshistoria är förklarar också lönenivån.

- Vi vet att skillnaderna växer under familjeledigheterna och att karriärutvecklingen i många fall är olika mellan män och kvinnor. Kvinnor motiveras oftare än män av att ha tid med familjen, de pålägger sig mer begränsningar vilket syns i löneutvecklingen, säger Kauhanen.

Uppgifterna om medianlöner innehåller övertidsersättning och andra förmåner men inte semesterpeng eller bonusar. Personer som arbetar deltid finns inte med i statistiken över månadsavlönade.

Medianlönen innebär att lika många har tjänat mer och lika många har tjänat mindre.

Läs också