Hoppa till huvudinnehåll

Miljöförening ifrågasätter trädfällning i Raseborg

skogsavverkning på kvarnåsen i lovisa 10.03.16
Arkivbild. Raseborgs förra miljöchef efterlyser större sakkunskap om trädfällning i Raseborg. skogsavverkning på kvarnåsen i lovisa 10.03.16 Bild: Yle/Stefan Härus stockar

Det finns inte tillräcklig sakkunskap om trädfällning hos tjänstemännen i Raseborg i dag, säger tidigare miljöchefen Gustav Munsterhjelm.

Munsterhjelm och föreningen Raseborgs Natur riktar skarp kritik mot stadens avverkningar.

Det var tidigare miljöbyrån i Raseborg som gav tillstånd att fälla träd. Miljöbyrån hade också hand om övervakningen av hur tillstånden följdes.

Det här blev det en ändring på när Raseborgs stads förvaltning omorganiserades 2016.

Finlands Naturskyddsförbund har publicerat en kritisk video angående trädfällningen i Gumnäs.

Klicka här för att se Naturskyddsförbundets video.

Munsterhjelm: Vi har fått negativ respons

Omorganiseringen ledde till att det inte längre finns någon miljöchef i Raseborg. Miljöbyrån lyder numera under stadsplaneringsavdelningen dit också planläggningsenheten och byggnadstillsynen hör.

Höga tallar i vinterskog.
Det är stadsplaneringsarkitekten i Raseborg som utfärdar lov för att fälla träd. Höga tallar i vinterskog. Bild: Yle/ Marie Söderman furor

Stadsplaneringsarkitekten är chef för stadsplaneringsavdelningen och det är därför den tjänstemannen som numera skriver under trädfällningstillstånden som formellt kallas tillstånd för miljöåtgärder.

- Nu provar de tydligen på ett nytt sätt med tanke på den här tillståndsprocessen i Raseborg och tyvärr har vi fått ganska mycket negativ respons från allmänhetens sida, säger Gustav Munsterhjelm som tidigare var miljöchef i Raseborg.

Miljöchef Gustav Munsterhjelm
Gustav Munsterhjelm Miljöchef Gustav Munsterhjelm Bild: Yle/Minna Almark gustav munsterhjelm,Ekenäs

Munsterhjelm är styrelsemedlem i föreningen Raseborgs Natur.

Han säger att föreningen inlett en dialog med stadsplaneringsarkitekten Simon Store som skriver under tillstånden för miljöåtgärder.

En dialog förs också med miljöbyrån.

- Vår önskan är nu entydigt att man så att säga kopplar in största möjliga sakkunskap på trädfällningsbesluten igen.

Du har varit miljöchef i Raseborg. Fungerade det bättre på den tiden?

- Jag hoppas att det fungerade. Åtminstone hade vi inte ett enda fall där man skulle ha kunnat tolka besluten.

- Vi har fått veta från miljösidan att så har varit fallet nu. Man har gett tillstånd som inte förefaller alldeles klara utan som kan tolkas på olika sätt.

Snö
Hinner stadsplaneringsarkitekten fundera både på planering och trädfällningslov, undrar Munsterhjelm. Snö Bild: Yle/Eila Haikarainen väder

Vad är din personliga tolkning, vad har gått fel?

- Så som jag uppfattar det så har staden inte tillräcklig sakkunskap i de svårare fallen. Det behövs en gedigen sakkunskap då man tar ställning till hela miljöområden.

- Vi kan ju inte förutsätta att stadsplaneringsarkitekten ska hinna med trädfällningslov vid sidan av arbetet med kommunens planeprocesser. Raseborgs Natur anser att det här måste lösas på något sätt.

Munsterhjelm anser att allt fungerar väl då det gäller att ta ställning till enstaka träd på en tomt.

”Samma lag oberoende av chef”

Mikael Nylund (SFP) är ordförande för miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg.

Vad tycker du om att miljöbyrån inte har en egen miljöchef längre, Mikael Nylund?

- Lagen ska följas, oberoende av vem som är chef. Jag kan inte tro att en viss titel följer lagen mera än en annan.

- Det handlar om hur bra en organisation fungerar. Det är klart att vi kan göra en utvärdering av organisationsförändringen, men vi måste också ge den en chans att visa vad den går för.

"Lagens bokstav följs bättre än tidigare"

Carl-Johan Jansson är Raseborgs stads skogsbruksingenjör. Han anser att den nya organisationsmodellen fungerar bra.

- Jag tycker att lagens bokstav förverkligas bättre än tidigare.

porträttbild av man i skog.
Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson porträttbild av man i skog. Bild: Yle / Minna Almark naturskydd,Avverkning,Raseborg,Skogsbruk,skogsbruksingenför Carl-Johan Jansson

Janssons personliga åsikt är att staden numera ser till landskapet.

- Nu tas inte en mängd onödiga ekologiska faktorer med i bilden. Det subjektiva tyckandet finns inte längre vad gäller de ekologiska delarna, nu följer man lagen när det gäller de begränsningarna.

Menar du miljöbyråns förra chef Gustav Munsterhjelm när du pratar om subjektivt tyckande?

- Jag vet inte vem på miljöbyrån som tyckte, men det var flera olika personer som skötte trädfällningsloven.

Mikael Nylund driver Sjömansro.
Mikael Nylund, ordförande för miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg. Mikael Nylund driver Sjömansro. Bild: Bubi Asplund sjömansro

Tillstånd för miljöåtgärder betyder alltså att man får fälla träd. Jansson tycker att det finska ordet maisematyölupa (fritt översatt: tillstånd för landskapsåtgärd) är mera beskrivande.

- Det är ett tillstånd för att utföra åtgärder som kan ha inverkan på landskapet.

Problem i Gumnäs

Raseborgs Natur kritiserar Raseborgs stad i ett öppet brev för de avverkningar som sker på Gumnäs udde i Pojo och vid motionsbanan.

träd med blått band.
Det har satts blåa band på ädla lövträd som ska skyddas. träd med blått band. Bild: Yle / Pia Santonen Avverkning,naturskydd,träd,Ädellövträd,Pojo,Raseborg,gumnäs

Föreningen kritiserar bland annat Raseborgs stad för att ha avverkat träd på Gumnäs udde innan avverkningstillståndet har vunnit laga kraft. Avverkningen i Gumnäs bygger på detaljplanen för området.

Stämmer det att staden har inlett avverkningen i Gumnäs innan avverkningstillståndet har vunnit laga kraft?

Det stämmer, säger Carl-Johan Jansson.

Sly togs bort och murkna träd fälldes innan tillståndet trädde i kraft.

- Vi kontrollerade med Kommunförbundets jurist om vi kan börja avverkningen och svaret var ja.

Åtgärder som har ringa inverkan på landskapet får göras utan tillstånd.

Raseborgs stad kontrollerade det här med Kommunförbundet eftersom föreningen Raseborgs Natur också lämnade in en yrkan om att staden omedelbart upphör med avverkningarna i Gumnäs.

Naturtillstånd eller urskog?

Föreningen uttrycker i sin yrkan en önskan om att Gumnäs lämnas i naturtillstånd.

Kommuninvånarna håller noggrann koll på oss så jag skulle ha hört talas om det― Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson

Föreningens önskan möter föga förståelse hos Carl-Johan Jansson som kallar naturtillstånd för urskog.

- Jag tycker inte om det. Det gör inte ortsborna heller. Entreprenören som jobbade där sade att folk gett beröm för att det äntligen händer något i Pojo.

skogsavverkning i ingå
Allt går rätt till i Raseborg vad gäller trädfällning, säger en tjänsteman och en politiker. skogsavverkning i ingå Bild: Yle/Monica Slotte timmer

Raseborgs stad har nu avbrutit avverkningen på Gumnäs. Arbetet står stilla tills miljö- och byggnadsnämnden behandlat Raseborgs Naturs yrkan.

"Allt har gått lagligt till"

Carl-Johan Jansson anser att allt gått lagligt till på Gumnäs udde. Även Mikael Nylund säger att det inte sker något olagligt i Gumnäs.

Det var Carl-Johan Jansson som lämnade in ansökan om tillstånd för miljöåtgärd för Gumnäs. Det kallas i vardagligt tal för trädfällningslov.

Jag skulle se till att det finns ekologisk sakkunskap bakom besluten― Gustav Munsterhjelm, styrelsemedlem i Raseborgs Natur

Ansökan lämnades in till stadens miljömyndighet.

Efter det kontrollerade parkavdelningen förslagen på avverkningar och gjorde en beredning som ledde till att stadsplaneringsarkitekten fattade beslut om att godkänna tillståndet.

Jansson: Invånarna håller koll på oss

Enligt Munsterhjelm ska Raseborgs stad dessutom till en viss del ha huggit på detaljplanerat område där det enligt detaljplanen är områden som ska lämnas i naturtillstånd.

- Jag är totalt omedveten om något sådant. Jag kan inte säga något om det då jag inte vet var det skulle ha kunnat hända, svarar Jansson.

- Kommuninvånarna håller noggrann koll på oss så jag skulle ha hört talas om det.

Hur ska man då göra om man vill fälla träd på detaljplanerat område?

- Den som vill fälla träd på detaljplanerat område kan själv bedöma om avverkningen kan inverka negativt på stadsbilden. Man kan fälla trädet utan desto mera byråkrati om det anses att det inte inverkar negativt.

Kuusimetsää
Raseborgs förra miljöchef Gustav Munsterhjelm vill ha en dialog med staden om hur skogarna ska skötas på detaljplanerade områden. Arkivbild. Kuusimetsää Bild: Jari Flinck gran,skog,träd

Men om man misstänker att avverkningen kan väcka kritik hos till exempel grannarna så är det bra att begära en bedömning av stadens parkavdelning.

- De bedömer om avverkningen påverkar stadsbilden eller inte och tar en liten avgift för det.

- Om det behövs ett tillstånd så fyller man i en blankett som lämnas in till miljöavdelningen och sedan behandlas ansökan.

Hoppas på god dialog

Gustav Munsterhjelm är pensionär i dag och hoppas på en dialog med staden. Han skulle ändra på systemet om han kunde.

- Jag skulle se till att det finns ekologisk sakkunskap bakom besluten. Jag tycker att övervakningen bör ske av den tjänstemannagrupp som också har information om lagstadgade skyddsobjekt.

Nylund: Skogsskötseln görs på ett hållbart sätt

Carl-Johan Jansson anser att lagar och paragrafer nu beaktas så som de ska.

- Man kan se på saker på olika sätt, men det fungerar bättre nu.

Nu står avverkningen i Gumnäs stilla tills Raseborgs stad har behandlat föreningens klagan.

hand med handske framför träd med röd fläck.
Staden har varit på plats och märkt ut vilka träd som ska fällas och vilka som ska bevaras. hand med handske framför träd med röd fläck. Bild: Yle / Pia Santonen Avverkning,träd,Ädellövträd,Pojo, Raseborg,naturskydd,gumnäs

Mikael Nylund påminner om att i budgeten för skogsavverkning i Raseborg står det att staden bedriver ett skogsbruk på ett ekologiskt hållbart sätt.

- Skötseln av ekonomiskogarna är certifierade, så det är garanterat att skogsskötseln görs på ett hållbart sätt.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland