Hoppa till huvudinnehåll

Större understöd för ett självständigt Korsholm än för en sammanslagning med Vasa

Kim Strandberg.
Statsvetaren och forskaren Kim Strandberg presenterade enkätens resultat för fullmäktige i Korsholm. Kim Strandberg. Korsholm

Korsholmarna vill hellre fortsätta som en egen kommun än gå ihop med Vasa om man får tro enkätsvaren. De finskspråkiga är mera fusionsvänliga än de svenskspråkiga.

37,5 procent av de som svarat på enkäten i Korsholm är starkt emot en kommunsammanslagning med Vasa. 26,1 är starkt för. De finskspråkiga är betydligt mer positiva till en sammanslagning.

Det visar resultaten som presenterades på torsdag kväll.

43 procent svarade på enkäten - en god siffra, enligt forskare

Forskarna från Åbo Akademi med Kim Strandberg i spetsen presenterade resultaten på fullmäktiges aftonskola.

43 procent av de som fått enkäten svarade på den. En låg siffra kan tyckas, men Kim Strandberg var nöjd med svarsprocenten.

15 411 enkäter skickades ut och 6886 personer svarade.

- För att vara en enkät är det ett bra resultat. Numera brukar svarsprocenten på enkäter ligga kring 20 procent, säger Strandberg.

Kim Strandberg, forskare på Åbo Akademi i Vasa.
Kim Strandberg. Kim Strandberg, forskare på Åbo Akademi i Vasa. Bild: Yle/Joni Kyheröinen forskare,åbo akademi i vasa

Svarsprocenten är aningen lägre än vad Kjell Herberts hade i sin enkät för några år sen, 48 procent. Men den innehöll inte lika många frågor.

Hur mycket vikt kan man lägga vid en enkät där svarsprocenten är 43?

- Visst kan man lägga vikt vid den. Det är ändå nästan 7000 personer som svarat, säger Strandberg.

Grovt taget 52 procent vill inte ha sammanslagning

I breda drag är 52 procent emot en sammanslagning, 39 procent för och 9 tar inte ställning. Ser man på de som har starkare åsikter (man svarade utgående från en skala) är 37,5 procent emot och 26,1 för.

Jämnare när man slår ut resultatet på hela befolkningen

Dessa siffror gäller alltså när man ser på de 43 procent som svarat på enkäten. Men om man slår ut resultatet på hela befolkningen i Korsholm, som om 100 procent skulle ha svarat på enkäten, förändras resultatet en aning.

De finskpråkiga och den yngsta åldersgruppen är underrepresenterade bland de som svarat på enkäten, sett till mängden finskspråkiga och unga som bor i Korsholm. Höjer man deras andel till vad den "borde vara", jämnar resultatet ut sig.

Då är 33,5 starkt emot en sammanslagning och 29,8 starkt för.

Så var finns sanningen?

- Någonstans mittemellan är min gissning. Vi vet ju inte varför 57 procent inte svarade på enkäten, säger Strandberg.

Finskspråkiga: Ja tack!

De finskspråkiga är betydligt mer positivt inställda till en sammanslagning än de svenskspråkiga. 71 procent av de finskspråkiga är för eller starkt för en sammanslagning. 54 procent av de svenskspråkiga är emot eller starkt emot en sammanslagning.

Det omvända gäller åsikterna om en rådgivande folkomröstning: finskspråkiga emot, svenskspråkiga för.

Språkets ställning viktigast

Den viktigaste frågan som invånarna vill att lyfts upp i förhandlingarna när man ser på alla svarande är språkets ställning. På andra plats kommer ekonomin och på tredje landsbygden. Även här ser man skillnad mellan språkgrupperna: de finskspråkiga lägger inte lika stor vikt vid språkets ställning.

Ser man lite närmare på konkreta frågor som korsholmarna anser viktiga i förhandlingarna med Vasa är det hälsovården som ligger högst upp, och mer specifikt hälsovården på det egna modersmålet.

Kanske något överraskande var de unga mest emot en sammanslagning, strax efter den äldsta ålderskategorin (65 uppåt).

Men fullmäktigeordförande Carola Lithén påpekade att samma tendenser gick att skönja i den enkät som Kjell Herberts utförde för några år sen.

Allt var nyheter för ledamöterna

Efter Kim Strandbergs presentation tackade flera ledamöter för enkäten och för Strandbergs pedagogiska presentation. Dock var flera besvikna över att rapporten inte delats ut före mötet. Allt som Strandberg berättade var alltså nyheter även för ledamöterna.

Fullmäktigeordförande ursäktade sig för att tidtabellen blev så tajt.

Kommunfullmäktige i Korsholm.
Fullmäktige i Korsholm. Kommunfullmäktige i Korsholm. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Fullmäktige,korsholm

Svenskspråkiga vill ha folkomröstning

Som avslutning på aftonskolan lämnade Kim Eriksson (SDP) in medborgarinitiativet om en rådgivande folkomröstning. Utgående från enkäten är understödet för en folkomröstning 56 procent. 29 procent är emot och 15 procent tar inte ställning.

Tar man bort de som inte tar ställning ur beräkningarna är det 66 procent som vill ha en folkomröstning och 34 procent som anser att den inte behövs.

73 procent av de svenskspråkiga vill se en folkomröstning, medan endast 36 procent av de finskspråkiga understöder en folkomröstning.

Centralsjukhuset och den omfattande jouren

En av frågorna i enkäten gällde Vasa centralsjukhus och den omfattande jouren. Frågan löd "Vasa centralsjukhus möjligheter att få behålla fulljourstatusen hade varit större ifall Vasa och Korsholm redan gått ihop".

Frågan är felaktigt ställd, eftersom Vasa centralsjukhus aldrig haft omfattande jour, det är ett nytt koncept som införts i samband med den pågående social- och hälsovårdsreformen.

Hade centralsjukhuset fått status som ett sjukhus som ska erbjuda omfattande jour hade man tvingats höja servicenivån från vad den är idag.

Men Kim Strandberg tror inte att svaren skulle ha fördelats annorlunda även om frågan skulle ha ställts annorlunda: Överlag håller de som är för en sammanslagning med om påståendet, medan de som är emot en sammanslagning inte håller med.

Läs också