Hoppa till huvudinnehåll

Träd får fällas i Gumnäs i Pojo - nytt tillstånd beviljades

Skogsavverkningsmaskin utför plockhuggning.
Frågan om avverkning i Gumnäs har väckt känslor (bilden inte från Gumnäs). Skogsavverkningsmaskin utför plockhuggning. Bild: Jasmine Nedergård / Yle Skördare,Avverkning,skogsbruk,gallring (avverkning),Gallring (skogsbruk),Skogsmaskin,skogsavverkningsmaskin

Så fort beslutet i miljö- och byggnadsnämnden har vunnit laga kraft är det fritt fram för Raseborgs stad att fälla träd i Gumnäs igen. Nämnden drog in ett gammalt tillstånd och beviljade ett nytt på samma möte.

- Det handlar om preciseringar på några punkter i tillståndet, säger miljöinspektören och enhetschefen Maria Eriksson vid Raseborgs stads miljöbyrå.

Raseborgs stads stadsplaneringsarkitekt beviljade i januari ett tillstånd för trädfällning i Gumnäs i Pojo.

Området är ett naturskönt område vid Pojoviken och ett populärt friluftsområde bland invånarna.

Gumnäs i Pojo
Gumnäs. Gumnäs i Pojo Bild: Yle/Veronica Montén detaljplanering,Raseborg,Västnyland,gumnäs

Trädfällningen hann komma igång, men avbröts snart efter att föreningen Raseborgs Natur begärde att ärendet omprövas.

Vill att naturinventeringar beaktas bättre

Raseborgs Natur anser bland annat att staden inte hade beaktat naturinventeringarna i området tillräckligt väl. Det samma gäller landskaps- och rekreationsvärdena.

Invånarnas åsikt har inte heller hörts, anser föreningen.

Nu vill föreningen att ärendet bereds på nytt.

Ingen protesterade vid kungörelsen

Raseborgs stad konstaterar att grannarna hade möjlighet att framföra åsikter då ärendet kungjordes på stadens webbplats i december. Tiden var två veckor, men ingen tog kontakt med staden.

Vi har tolkat att trädfällningen är helt i enlighet med detaljplanen för området― Maria Eriksson

Det tillstånd stadsplaneringsarkitekten beviljade följer lagen, anser staden.

Enligt detaljplanen som gäller för området är det också tillåtet att fälla träd, konstaterar Maria Eriksson.

Hon har besökt platsen och har inspekterat området tillsammans med skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson vid Raseborgs stad.

- Vi har tolkat att trädfällningen är helt i enlighet med detaljplanen för området. Det handlar om hur man tolkar planen, säger Eriksson.

Hon konstaterar att det var i samband med att detaljplanen för området godkändes man i så fall borde ha kommit in med bestämmelser som skulle ha förbjudit trädfällning.

Planen vann laga kraft i september år 2017.

För en del av området finns en äldre detaljplan från år 1967.

Tillståndet justerades

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg behandlade frågan på onsdagen (11.4).

Nämnden beslutade då häva stadsplaneringsarkitektens tillstånd för trädfällning.

På samma möte beviljade man ändå ett nytt tillstånd.

träd med blått band.
Alla träd ska inte fällas. träd med blått band. Bild: Yle / Pia Santonen Avverkning,naturskydd,träd,Ädellövträd,Pojo,Raseborg,gumnäs

Det nya tillståndet slår fast att det på en del av ett rekreationsområde måste bevaras minst hälften av det fullvuxna granbeståndet.

Inom strandområdet ska en minst 20 meter bred strandskogszon bevaras så att man tryggar fladdermössens fångst- och förflyttningsrutter.

Det innebär att det högsta avståndet mellan fullvuxna träd i zonen får vara 15 meter.

På ett område är det bara tillåtet att fälla var femte större asp.

Hur planen ska tolkas

Nämnden gav också för tydlighetens skull sin tolkning av den gamla planen från år 1967.

I den finns en beteckning PL som betyder att det är ett parkområde som ska bevaras i naturtillstånd. Men det betyder inte att det är frågan om ett naturskyddsområde, säger nämnden.

De facto finns det inga områden med naturskydd i den gamla planen.

Det handlar istället om vilken nivå av skötsel man ska ha på området. Parallellt med PL finns beteckning Pl som betyder att det är ett parkområde som ska planteras.

Grönt gräs.
Allt behöver inte vara gräsmatta i en park. Grönt gräs. Bild: Yle/Jonas Blomqvist gräsklippning

Naturtillstånd (PL) innebär alltså att man inte behöver ha gräsmatta på området utan marken kan täckas av naturens egna växter, säger nämnden.

Det har också gjorts inventeringar senare av områdena. Inget i dem tyder på att de här rätt omfattande områdena skulle ha skyddats i planen som naturskyddsområden, slår nämnden fast.

När beslutet har vunnit laga kraft är det alltså fritt fram för staden att fälla träd i Gumnäs igen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland