Hoppa till huvudinnehåll

Lantrådet om nytt självstyrelseförslag: Stort steg framåt för Åland – men tvisten om klumpsumman är olöst

Katrin Sjögren står och pratar vid en dator
Lantrådet Katrin Sjögren. Katrin Sjögren står och pratar vid en dator Bild: Ålands Radio & TV/Cecilia Ekströmer Åland,lantråd,Katrin Sjögren

Tre stora tvistefrågor måste fortfarande avgöras på ministernivå, men även några framgångar finns i den rapport som presenterades i dag som ett led i att förnya den åländska självstyrelslagen.

Arbetsgruppen har utgått från det lagförslag som ingick i den parlamentariska Ålandskommitténs slutbetänkande och uppdraget har varit att ringa in de sakfrågor som kräver fortsatt beredning och politiska diskussioner, samt att lägga fram egna förslag.

Ordförande i arbetsgruppen har varit justitierådet Niilo Jääskinen vid Högsta förvaltningsdomstolen.

- Det är ett stort steg framåt, men fortfarande återstår tunga frågor att lösa på politisk nivå, sade Ålands lantråd Katrin Sjögren (Lib) i samband med att rapporten presenterades i dag.

Möte i månadsskiftet

Katrin Sjögren ska träffa Ålandsminister Anne Berner (C) i april eller maj för att diskutera vidare.
- Vi ska förhandla oss fram till ett resultat som båda parter kan leva med.

Klumpsumman

Riket och Åland är överens om modellen, men tjänstemannagruppen har inte kunnat enas om hur stor skatteåterbäring, den så kallade klumpsumman, Åland ska få. Riket föreslår en återbäring i nuvarande storleksordning med viss justering på grund av sotereformen.

Från åländskt håll vill man höja avräkningsgrunden med motiveringen att den åländska befolkningen ökat sedan man räknade ut den tidigare procentsatsen.

Avräkningsgrunden ska också utvärderas vart tredje år och man kunde inte komma överens om vem som ska få det slutliga avgörandet om det ska ändras.

Arbetsgruppen har berett en modell som är oberoende av social- och hälsovårdsreformen.

Beskattningsbehörigheten

Den andra stora tvistefrågan är behörighetsfördelningen. Vad ska Åland själv få bestämma över i framtiden? Om Åland får ta över fler behörighetsområden blir skatterna ett problem enligt rikstjänstemännen. De anser att det inte är genomförbart att överföra någon del av statsbeskattningen till lagtinget.

Delegationens roll

Man var inte heller överens om Ålandsdelegationens roll. I den nya lagen föreslås instansen heta Delegationen för åländska frågor och den består av representanter för både Åland och riket.

I beslut som fattats av Europeiska unionen kan det bara finnas ett tillvägagångssätt per nation. Om ett beslut berör både Finland och Åland och man har olika åsikt om hur man ska följa beslutet vill Åland att delegationen ska få större makt som avgörande instans, medan rikstjänstemännen motsätter sig det.

Myndighetsanvisningar blir ogiltiga om de inte finns på svenska

De framsteg som kan ses ur åländsk synvinkel är att alla myndighetsanvisningar ska finnas på svenska, annars gäller de inte på Åland. Dessutom betonar man starkare rätten till svenskspråkig service från statliga myndigheter.

Den nya självstyrelselagen planeras träda i kraft år 2022, när Åland firar självstyrelsens 100-årsjubileum.