Hoppa till huvudinnehåll

Externa krav på radering av Yles webbinnehåll

Yle tar inte bort publicerat webbinnehåll på begäran av externa parter.

Godkänd av Yles ansvariga redaktörer 25.8.2016.

EU-domstolens Google-dom förpliktar sökmotorn att ta bort sökparametrar från webbinnehåll. Google-domen hänför sig inte till medierna och förpliktar dem inte att ta bort sina innehåll. Om en person vill utnyttja sin rätt att bli glömd i enlighet med Google-domen, ska kravet på radering riktas till sökmotorbolagen.

Om det i webbinnehållet finns ett sakfel, lämnas rättelsen synlig i texten.

Externa krav på radering av innehåll kan godkännas i följande undantagsfall. Den ansvariga redaktören eller en befullmäktigad person fattar härvid beslut om att innehållet ska tas bort.

Radering till följd av förpliktande dom:

Domstolen ålägger i domen Yle att ta bort ett lagstridigt innehåll i en rättsprocess som gäller till exempel integritet eller privatliv. I detta fall kan Yle inte själv välja, utan bolaget är skyldigt att ta bort innehållet.

Juridisk risk:

Om det till följd av Yles felaktiga förfarande finns en risk för rättegång och ersättningsskyldighet, kan innehållet tas bort för att förebygga rättsprocessen.

Exceptionella mänskliga orsaker:

  • Skydd av olycks- eller brottsoffer
  • Situation som äventyrar en minderårigs säkerhet eller utveckling
  • Exceptionell händelse, som till exempel lindring av mentalt lidande på grund av en anhörigs bortgång (gäller innehåll som inte behöver bevaras för att uppfylla kommunikationsuppdraget eller på andra journalistiska grunder).