Hoppa till huvudinnehåll

Ansvarsförbindelse för inköp av innehåll

Bild av studio i Mediapolis.
Bild av studio i Mediapolis. Bild: Mikael Peltomaa Mediapolis (företag),Yle,studior

Ändamål

Rundradion Ab (”Yle”) är ett public service-mediebolag vars verksamhet grundar sig på lagen om Rundradion Ab (1380/1993). Yles uppgift är att tillhandahålla ett heltäckande televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor.

Yle har förbundit sig till principerna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, principerna i FN:s Global Compact-företagsansvarsutmaning samt de grundläggande rättigheter i arbetslivet som definieras av Internationella arbetsorganisationen (ILO).

Yle har förbundit sig till att följa de principer som nämns i denna förbindelse och förutsätter att även dess partner förbinder sig till och följer dem i sin egen verksamhet. Utöver dessa kan avtal mellan Yle och dess samarbetspartner även omfatta andra bestämmelser i anslutning till de principer som nämns i denna förbindelse.

Efterlevnad av lagar och föreskrifter

Yle förutsätter att samarbetspartnern förbinder sig att efterfölja lagar, förordningar, inom branschen vedertagna och etiskt hållbara verksamhetsprinciper och förfaranden i enlighet med god sed.

Affärsprinciper

Yles affärsverksamhet grundar sig på vedertagna etiska principer samt oberoende, öppenhet och transparens. Vi förutsätter att även våra samarbetspartner gör detsamma. Yle förutsätter att samarbetspartnern högaktar sina åtaganden och berättar öppet, jämlikt och sanningsenligt om sin verksamhet.

Samarbetspartnern ska säkerställa att alla dess underleverantörer känner till och respekterar kraven i denna anvisning eller samarbetspartnerns egen uppförandekod med motsvarande innehåll.

Samarbetspartnern ska ha en plan för affärsverksamhetens kontinuitet som strävar efter att minska risken för terrorism, brottslighet, affärshot, pandemier, naturkatastrofer och exponering för storolyckor i samband med dessa.

Intressekonflikter

Samarbetspartnern ska undvika situationer där det kan uppstå en intressekonflikt beträffande det arbete som utförs för Yle, såsom utnyttjande av affärsrelationerna mellan Yle och samarbetspartnern till personens egen fördel. Medarbetare ska meddela eventuella konfliktsituationer de har upptäckt till sitt eget bolags ledning.

Samarbetspartnern ska på uppmaning uppge ägarstrukturen i sitt bolag redan innan avtalet undertecknas och självmant delge förändringar i ägarstrukturen under avtalsperioden.

Oetiska handelsvaror och mutor

Yle förbinder sig att bekämpa svart ekonomi och förutsätter detsamma av samarbetspartner. Samarbetspartner förverkligar affärsverksamheten inom ramen för lagen och deltar inte i penningtvätt eller brottslig betalningsrörelse. Samarbetspartner följer principerna för rättvis konkurrens och konkurrenslagstiftningen och ingår inga avtal om priskarteller eller marknadsdelning.

Samarbetspartnern får inte erbjuda, ge eller ta emot någon gåva eller betalning eller andra olagliga ekonomiska förmåner för att förvärva eller upprätthålla affärsverksamhet eller för att få gynnsamma beslut eller andra tjänster. Serveringar eller erbjudanden som överskrider normal gästfrihet och begäran om mutor ska avslås omedelbart och rapporteras till Yle. Erbjudandet av gåvor och erbjudanden får inte äventyra Yles oberoende och tillförlitlighet.

Affärshemligheter

Samarbetspartnern använder inte och överlåter inga uppgifter som innehåller affärshemligheter eller andra sekretessbelagda uppgifter om Yle.

Dataskydd

Samarbetspartnern får behandla personuppgifter endast i den omfattning som det är nödvändigt för att genomföra Yles tjänst. Personuppgiftsbiträdet får inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan Yles skriftliga förhandssamtycke. Behandlingen av personuppgifter som samarbetspartnern utför för Yles räkning ska avtalas med ett separat avtal om behandling av personuppgifter.

Icke-diskriminering och likabehandling

Yle förutsätter att dess samarbetspartner följer alla lagar och bestämmelser om likabehandling och jämställdhet. Vi väljer våra medarbetare enligt deras yrkeskunskap och färdigheter.

Yle förutsätter att dess samarbetspartner respekterar de anställdas grundläggande rättigheter, inklusive bland annat föreningsfrihet, organisationsrätt och rätt till kollektiva avtalsförhandlingar.

Yles samarbetspartner förutsätts erbjuda en arbetsplats som högaktar mångfald och som präglas av jämlikhet, förtroende, respekt och öppenhet mot andra. Vi tillåter inte arbetsplatsmobbning, könsrelaterade, rasistiska eller sexuella trakasserier eller diskriminering och inte heller någon annan form av osakligt bemötande.

Samarbetspartnern ska främja lika möjligheter för alla oberoende av kön, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion, funktionshinder och ålder.

Företagshälsovård, arbetarskydd och arbetsförhållanden

Samarbetspartnern ska erbjuda de anställda trygga arbetsförhållanden som inte äventyrar hälsan. Man ska aktivt sträva efter att förebygga olycksfall i arbetet, hälsorisker, skador eller psykiska trakasserier. Lagar och bestämmelser om arbetstid och viloperioder ska beaktas också vid användning av underleverantörer och utomstående arbetskraft och särskilt vid arbete med anställda i en svagare ställning, såsom barn och unga.

Samarbetspartnern ska se till att nödvändiga myndighetstillstånd skaffas och förhålla sig positivt till eventuella myndighetsauditeringar.

Samarbetspartnern ska vid behov/på begäran göra upp en arbetarskyddssplan.

Samarbetspartnern säkerställer att man i produktionen följer lagstiftningen om integritetsskydd och mot ärekränkningar i enlighet med försiktighetsprincipen.

Samarbetspartnern agerar inte på ett sätt som är jämförbart med tvångsarbete, såsom tvingar sina anställda att arbeta genom att använda kraft eller hot, eller genom att ta de anställdas identitetsbevis eller identitetshandlingar i beslag.

Samarbetspartnern säkerställer att de anställda har arbetstid, löner och förmåner enligt lagen och praxis inom branschen.

Miljö

Samarbetspartnern utser en miljöansvarig person för varje produktion. Det rekommenderas att man utarbetar en miljöplan för produktionen. Miljöplanen innehåller åtgärder för att minska energiförbrukningen, genomföra avfallssortering, minska trafikutsläpp och öka återvinningen.

Påföljder

Vid behov kan Yle begära ytterligare utredningar om genomförandet av de principer som nämns i ansvarsförbindelsen.
Om påföljderna av att bryta mot ansvarsförbindelsen avtalas i avtalet mellan Yle och samarbetspartnerna och/eller i de allmänna avtalsvillkoren. Påföljder kan till exempel vara hävning av avtalet eller fastställande av skadestånd.

Anmälan om problem

Samarbetspartnern förbinder sig till att omedelbart anmäla problem som iakttas under avtalsperioden till Yle.
Yles etiska kanal för anmälan (whistleblowing) finns på adressen https://report.whistleb.com/sv/yle. Man kan anmäla observerade eller misstänkta fall av oegentligheter.

Ytterligare information om ansvarsförbindelsen fås av Yles kontaktperson som nämns i avtalet.