Hoppa till huvudinnehåll

Yles partnerförbindelse

Bild av studio i Mediapolis.
Bild av studio i Mediapolis. Bild: Mikael Peltomaa Mediapolis (företag),Yle,studior

Yle samarbetar bara med sådana aktörer som förbinder sig till Yles värderingar och etiska verksamhetsprinciper. Genom att godkänna förbindelsen intygar partnern efterlevnaden av dessa i sin egen verksamhet.

Principerna för Yles partnersamarbete är:

  • ansvar och ömsesidighet
  • genuint samarbete mellan självständiga parter
  • mål som gynnar bägge parter och en jämlik riskfördelning
  • aktiv medverkan
  • fokus på kunden
  • gemensamma och långsiktiga utvecklingsinsatser.

Samarbetsparten förbinder sig till följande principer i sin verksamhet:

Efterlevnad av lagar och föreskrifter
Vi följer nationella och internationella lagar och föreskrifter samt vedertagna verksamhetsprinciper och förfaringssätt i all vår verksamhet.

Affärsprinciper
Vi bygger vår affärsverksamhet på vedertagna etiska principer samt öppenhet och transparens. Vi väljer bort lågskatteländer som inte ger ut affärs- och investerarinformation till myndigheter i andra länder.

Vi lever upp till våra åtaganden och redogör för vår verksamhet på ett öppet, objektivt och ärligt sätt. Vi aktiverar oss i en kontinuerlig växelverkan med myndigheter och intressenter.

Intressekonflikter
Vi förväntar oss att våra medarbetare alltid handlar med företagets bästa i åtanke och inte ingår affärsförbindelser som kan ge upphov till intressekonflikter. Medarbetarna ska avstå från sådana personliga och finansiella transaktioner som kan strida mot deras åtaganden gentemot företaget.

Oetiska handelsvaror och mutor
Vi varken använder oss av oetiska handelsmetoder eller ger mutor eller andra olagliga finansiella förmåner för att förvärva eller upprätthålla affärsverksamhet eller erhålla myndighetsbeslut eller andra tjänster som gynnar oss.

Våra medarbetare varken ger eller tar emot gåvor eller tjänster utöver normal och sedvanlig gästfrihet. I oklara fall ska medarbetarna på förhand rådfråga bolagets ledning om godtagbara handlingssätt. Likaså ska medarbetarna underrätta bolagets ledning om de i affärsverksamheten upptäcker någonting avvikande från det normala som kan ge upphov till en intressekonflikt.

Mänskliga rättigheter
Vi respekterar principerna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och rättar oss efter dem. Som arbetsgivare följer vi Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konventioner om friheter och rättigheter i arbetslivet.

Icke-diskriminering och jämlikhet
Vi följer alla lagar och föreskrifter om jämlikhet och jämställdhet. Avseende arbetsarrangemangen och anställningsvillkoren har vi nolltolerans mot diskriminering med anledning av ras, nationalitet, religion, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, fackligt arbete, politiskt engagemang eller motsvarande.

Vi väljer våra medarbetare enligt deras yrkeskunskap och färdigheter. Vi bemöter alla våra medarbetare på lika grunder och inkorporerar jämlikhetsfrämjande processer i vår verksamhet.

Arbete
Vi respekterar de anställdas grundläggande rättigheter, inklusive föreningsfrihet, organisationsrätt och rätt till kollektiva förhandlingar. Vi iakttar gällande kollektivavtal och tjänstekollektivavtal. Vår ambition är att skapa en arbetsplats som erbjuder lika rättigheter till alla och där alla förhåller sig till varandra med förtroende, respekt och öppenhet. Vi tillåter inte mobbning på arbetsplatsen, diskriminering på grund av kön eller ras eller sexuella trakasserier i någon som helst form.

Bolaget åtar sig att se till att personalens yrkesskicklighet och kompetens hålls på en hög nivå. Medarbetarna förbinder sig att arbeta enligt de anvisningar och riktlinjer som de fått samt bidra till att upprätthålla en välfungerande och öppen arbetsmiljö, ömsesidig respekt mellan medarbetarna samt god arbetshälsa.

Hälsa och säkerhet
Vi ser till att arbetsförhållandena för våra medarbetare är säkra och inte medför en risk för hälsan. Vi arbetar för att förebygga olycksfall och hälsorisker i arbetet. Vi arbetar aktivt för att minimera arbetsmiljörisker.

Miljö
Vi understöder verksamhet som tar hänsyn till miljön och eftersträvar ekologiskt hållbar utveckling i all vår verksamhet. Vi gör bedömningar av miljöpåverkan i vår verksamhet. Vi iakttar livscykelperspektivet i vår verksamhet samt använder och tar fram miljövänliga produkter och processer.

Samhällsansvar
Bolagets strategi stöder bolagets ansvarstagande för dess verksamhet i samhället.

Bolaget