Hoppa till huvudinnehåll

WHO: Finlands luft är renast i hela världen

Ilmakuva Helsingin kantakaupungista.
Elva finländska städer ingick i undersökningen, bland dem Helsingfors. Ilmakuva Helsingin kantakaupungista. Bild: Tiina Jutila / Yle Helsingfors,Helsingfors stad (administration),planläggning,detaljplanering,befolkning,inhabitant,hyreshus,kontor,centra (områden),tomter,Städernas invånarantal,befolkning

Finland har världens renaste luft, meddelar Meteorologiska institutet med hänvisning till uppgifter från Världshälsoorganisationen WHO.

Halten av partiklar i luften är i genomsnitt 6 mikrogram (sex miljondels gram) per kubikmeter i Finland. Det är den lägsta siffran bland världens länder. Nästan lika lite partiklar i luften finns det i Estland, Sverige, Kanada, Norge och Island.

Luftkvaliteten har mätts på 2 500 orter i nästan hundra länder mellan åren 2008 och 2016.

De högsta halterna av partiklar i luften finns i Mellanöstern, Asien och Afrika. I länder från de här områdena är halterna över tio gånger så stora som i länderna med den renaste luften. I till exempel storstäder i Indien uppgår halterna av partiklar i luften till över 100 mikrogram per kubikmeter.

WHO:s gränsvärde för partiklar i luften är 10 mikrogram per kubikmeter. Gränsvärdet överskreds i över 2 000 städer.

Globalt hälsoproblem

Luftföroreningarna är ett stort hälsoproblem enligt WHO. Sammanlagt 6,5 miljoner människor dör årligen på grund av luftföroreningar.

Specialforskaren Pia Anttila säger att enormt många människor i storstäder i Afrika och Asien utsätts för luftföroreningar.

Föroreningarna bedöms ligga bakom omkring en fjärdedel av alla dödsfall på grund av hjärtattack och en tredjedel av alla dödsfall orsakade av slaganfall, lungcancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Mätstationer från elva finländska städer ingick i undersökningen: Lojo, Esbo, Uleåborg, Vanda, Harjavalta, Lahtis, Brahestad, Tammerfors, Villmanstrand och Helsingfors. Även mätstationen på Utö och i kommunen Vederlax (Virolahti) i sydöstra Finland ingick i kartläggningen.

Källor: Meteorologiska institutet, WHO

Läs mera:

WHO: 9 av 10 andas in förorenad luft

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att sju miljoner människor årligen dör till följd av dålig luftkvalitet. Speciellt oroande är att 40 procent av jordens befolkning inte har tillgång till rena energikällor för matlagning och därmed dagligen drar in skadlig rök i lungorna.

Läs också