Hoppa till huvudinnehåll

Oroat äldreråd vill se en drastisk förbättring inom hemvården i Åbo

Yngre hand på två rynkiga, äldre händer på bordet.
Äldrerådet har reagerat på bristerna i hemvården. Yngre hand på två rynkiga, äldre händer på bordet. Bild: Mostphotos/Erwin Wodicka - BilderBox.com vårdare,ålderdomshem,äldreomsorg,hemsjukvård,hemvård

Äldrerådet i Åbo har under den senaste vinter reagerat på hemvårdens oroväckande brister, berättar Leif Westerén, som representerar Åbo svenska pensionärsklubb i stadens äldreråd.

Rådets representanter har träffat bland annat träffat chefer för äldrevård och hemvård och har också fått ta del av statistik för hemvården, som avslöjade en oroväckande bild av situationen.

Många brister uppdagats

Bland annat har en fjärdedel av besöken hos hemvårdens klienter uteblivit av olika orsaker.

- Det här är ganska oroväckande om det är planerat att någon ska komma och till exempel hjälpa med duschandet och så kommer det ingen.

En annan oroväckande sak är att åtminstone en del av de uteblivna hembesöken debiteras ändå, vilket låter mycket märkligt, påpekar Westerén.

På Eilas köksbord ligger hemvårdens pärm
På Eilas köksbord ligger hemvårdens pärm Bild: Yle/Helena von Alfthan hemvård,Borgå,hemvård i borgå

Stadens hemvård är uppdelad i 21 områden. I en del av områdena var sjukfrånvaron varit över 10 procent. Men också i de områden som klarade sig bäst låg sjukfrånvaron på 3,5 procent.

- Om det är så mycket, mår personalen inte bra.

Staden har också en personalreserv med 37 fastanställda hemvårdare, som vid behov kan hoppa in där det behövs. Också inom denna grupp uppgick sjukfrånvaron till elva procent.

Ställningstagande till beslutsfattarna

I Åbo fanns förra året 38 000 invånare över 65 år, av vilka närmare 2700 är klienter hos hemvården.

Deras intressen bevakas bland annat av äldrerådet, som är en lagstadgad verksamhet i kommunerna i dag.

Rådet i Åbo, som väljs för två år i taget, fungerar som en kontakt mellan seniorerna och stadens ledning och kan lägga fram motioner, utlåtanden, och ställningstaganden.

Då det allmänt talats i positiva ordalag om hemvården i Åbo under senaste år, väcktes ändå rådet av tanken att alla stadens tjänstemän och beslutsfattare kanske inte känner till den realitet som uppdagats. Det här bekräftades av Kjell Wennström som representerar Svenska folkpartiet i social- och hälsovårdsnämnden i Åbo förra veckan.

Därför har Äldrerådet nu skickat ett ställningstagande till social- och hälsovårdsnämnden, till kännedom också till stadsstyrelsen och ledande tjänstemän, där de kräver att man reagerar på de problem som förekommit inom hemvården. Ett svar på ställningstagandet vill rådet ha senast 20.6.

Två personers fötter och en rollator.
Två personers fötter och en rollator. hälsovård,Senior (surname),äldreboende

Förutom uteblivna hembesök och en hög sjukfrånvaro har man i ställningstagandet också lyft fram de anställdas låga löner som ett hinder för att locka fler till de lediga jobben, berättar Westerén.

- Lönen för Åbo stads anställda i hemvården är lägst i hela regionen, vilket också kan inverka på att det ibland är svårt att få vikarier.

Då man talat med de anställda om läget så betonar de ändå att det i första hand behövs mer personal, vilket också tyder på att läget inom hemvården verkligen är akut, menar Westerén.

Efterlyser aktivare rekrytering

Vad gäller rekryteringen frågar sig också äldrerådet ifall rekryteringen sköts på bästa sätt.

- Är det så att den går i gamla vanor med en annons i Turun Sanomat och Åbo underrättelser eller använder man sig av mer moderna och aktiva sätt? Till exempel i våras fick vi höra att ingen tänkt på att när det gäller svenskspråkiga att kontakta Axxell i Pargas som har närvårdarutbildning.

Också personalens välmående betonas, också som en viktig faktor i rekryteringen.

- Hur är det med handledning, med möjlighet till utbildning, gemensamma träffar? Får de stöd tillräckligt av ledningen? Är ledningen engagerad i personalen och arbetet att det inte bara är frågan om siffror?

Hemvårdare städar lägenhet.
Hemvårdare städar lägenhet. hemvård,vård (omsorg),hemvårdare,senior

Som exempel lyfter Westerén fram situationen inom socialvården i Pargas, där man lyckats vända skutan efter att alla socialarbetare inom barnskyddet sade upp sig.

- Nu när man har satsat med nya tag så kommer det plötsligt sökande och det verkar intressant att åka dit och jobba. Lite samma kunde det vara här.

Svenska hemvården får mest beröm men alla nås inte av den

Äldreomsorgslagen säger explicit att vården och omvårdnaden måste göras så att den äldre upplever sitt liv som tryggt, att det har betydelse och att det är värdefullt och det hoppas vi.

Som svenskspråkig representant i äldrerådet har Westerén i uppdrag att följa med läget inom hemvården som ges på svenska i Åbo.

I nuläget köps de svenska hemvårdstjänsterna av Folkhälsan, men också andra aktörer håller på att utveckla svenskspråkig verksamhet i Åbo.

Men av de 21 områden som ger hemvård har bara åtta utnyttjat hemvården på svenska, berättar Westerén.

- Och då ställer man sig frågan varför inte? Är det svårt att att få den? Är staden ovillig att ge servicesedlar eller är det andra orsaker?

Det kan visserligen finnas områden där det bor färre svenskspråkiga.

Staden har också en del hemvårdare som kan svenska, men nu vill man ännu utreda ärendet ytterligare för att se till att alla som vill får hemvård på svenska.

Därför har Annika Lönnroth, som koordinerar den svenskspråkiga social- och hälsovården i Åbo startat en undersökning i de olika områdena för att ta reda på hur många svenskspråkiga det finns och hur många av dem som skulle vilja få hemservice på svenska.

- Det här skulle ge mer kött på benen att gå vidare med, säger Westerén.

Områdescheferna har också uppmanats att informera de äldre om möjligheten till svenskspråkig vård.

Problemen som förekommit inom hemvården i Åbo förekommer inte i sammas utsträckning på svenskt håll, eftersom staden för tillfället köper tjänsterna av Folkhälsan, berättar Westerén.

- Där har de mer tid för klienterna. Samarbetet mellan Folkhälsan och staden sägs också löpa bra. Ur den synvinkeln borde alla som vill ha hemvård på svenska ha goda möjligheter att få en god hemvård den vägen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland