Hoppa till huvudinnehåll

För mycket näring i Kyrkfjärden i Ingå - naturutredning föreslår bassänger i Ingå å

Båtar ligger förtöjda vid en brygga. Solen skiner och havet ligger stilla.
Småbåtshamnen i Kyrkfjärden ger ett återkommande behov av muddring. Båtar ligger förtöjda vid en brygga. Solen skiner och havet ligger stilla. Bild: Veronica Montén / Yle Ingå,sommar,solen,Kyrkfjärden (sund i Finland, Egentliga Finland, lat 60,28, long 22,32),båtar

Sedimenteringsbassänger, våtmarker eller bevattningsbassänger längs Ingå å. Det föreslås i en naturutredning som visar att Kyrkfjärdens ekologiska status är försvarlig men kunde förbättras.

Nio fullmäktigeledamöter lämnade in en motion för två år sedan eftersom man oroade sig för vattenområdets ekologiska tillstånd. Ingå ska nu få en styrgrupp för att rädda Kyrkfjärden, beslutade byggnads- och miljönämnd på sitt senaste möte (14.8).

Det har nu gjorts en utredning av vattenkvaliteten. I rapporten granskas också bottendjur och fiskyngel samt vattenvegetationen.

I utredningen som Västra Nylands vatten och miljö rf har gjort konstateras att näringshalterna i Kyrkfjärden är högre än i angränsande vattendrag, både vinter- och sommartid.

Näringsbelastningen kommer huvudsakligen via Ingå å och flödet varierar betydligt med årstid och regnmängd, sägs det i rapporten.

Sällsynta arter har påträffats

I naturinventeringen av Kyrkfjärdens strandområden påträffades en extremt sällsynt skinnsvamp (Helicogloea subardisiaca).

Här förekommer också åkergrodan på flera ställen längs stränderna, bland annat i vassområdet strax norr om båthamnen. Åkergrodan och dess förökningsplatser åtnjuter speciellt skydd, på samma sätt som flygekorren.

Muddringar i hamnen och en utvidgning av hamnen norrut utgör ett hot mot de värdefulla kransalgsängarna i Kyrkfjärdens norra del.

Åtgärder föreslås

Som svar på motionen kan konstateras att Kyrkfjärden och dess omgivande strandområden utgör en relativt rik och omväxlande miljöhelhet.

Kyrkfjärdens nuvarande ekologiska status är försvarlig men tillfredsställande.

God status kunde uppnås om man lyckas minska närsalthalterna med 20 procent. Det förutsätter omfattande åtgärder på Ingå å:s och Sjöängsbäckens avrinningsområden.

Fast substans som sedimenteras i åmynningen och småbåtshamnen ger ett återkommande behov av muddring.

Muddring i småbåtshamnen i ingå.
Man muddrade i småbåtshamnen i maj 2018. Muddring i småbåtshamnen i ingå. Bild: Veronica Montén / Yle båtar,småbåtshamnar,Ingå,Västnyland,brygga (IT),muddring

Därför kunde det vara skäl att anlägga sedimenteringsbassänger, våtmarker eller bevattningsbassänger på flera ställen längs Ingå å och på olika sätt försöka fånga upp näringen.

I rapporten föreslås att uppföljningen av vattenkvaliteten i Kyrkfjärden kunde göras dels av skolelever som en del av undervisningen, men den bör också ingå som en naturlig del av miljövårdsmyndighetens miljövervakning i kommunen.

I naturinventeringen finns ett konkret förslag om att placera ett fågeltorn längst ut på vågbrytaren norr om hamnområdet. Där har man bra utsikt över sjöfåglar som i stort antal vår och höst rastar utanför vassarna i Dalsviken. Tornet ska byggas så att också rullstolsburna kan använda det.