Hoppa till huvudinnehåll

Externa krav på att Yles webbinnehåll skall tas bort

Yle tar inte bort publicerat webbinnehåll på begäran av externa parter.

De ansvariga redaktörerna godkände reglerna 25.8.2016.

EU-domstolens Google-dom förpliktar söktjänsten att ta bort sökparametrar från webbinnehåll. Google-domen hänför sig inte till medierna och förpliktar därmed inte medierna att ta bort innehåll. Om en person vill utnyttja sin rätt att bli glömd i enlighet med Google-domen, skall kravet på borttagning riktas till företaget bakom söktjänsten.

Om det finns ett sakfel i webbinnehållet, skall det korrigeringen nämnas tydligt i artikeln.

Externa krav på borttagning av innehåll kan godkännas i följande undantagsfall. Den ansvariga redaktören eller en befullmäktigad person fattar i dylika fall beslut om att innehållet skall tas bort.

Borttagning till följd av förpliktande dom:

 • En domstol ålägger Yle att ta bort lagstridigt innehåll i en dom, t.ex. i en rättsprocess som gäller ära eller privatliv. I detta fall kan Yle inte själv välja, utan bolaget är skyldigt att ta bort innehållet.

Juridisk risk:

 • Om det till följd av Yles felaktiga förfarande finns en risk för rättegång och ersättningsskyldighet, kan innehållet tas bort för att undvika en rättsprocess. Hotet om rättegång eller ersättningsskyldighet måste vara verkligt och objektivt motiverat. Kravet får inte ha ställts bara för att retas.

Exceptionella mänskliga orsaker såsom:

 • Skydd av olycks- eller brottsoffer
 • En situation som riskerar en minderårigs säkerhet eller utveckling
 • En exceptionell händelse, till exempel lindring av mental smärta på grund av en anhörigs bortgång (gäller innehåll som inte behöver bevaras för att uppfylla Yles skyldighet att förmedla information eller på andra journalistiska grunder).
 • Enligt en objektiv bedömning kan personens säkerhet äventyras ifall innehållet eller information om innehållet sparas i Yles tjänster.


Uppdaterat 29.10 2018. Under de ansvariga redaktörernas möte den 23 oktober 2018 har ytterligare en förutsättning tillförts instruktionerna i stycket “Juridisk risk”. Till stycket “Exceptionella mänskliga orsaker” har ordet “såsom” tillförts. Samtidigt har en fjärde underpunkt som berör äventyrande av en persons säkerhet lagts till.

Läs också

Yles ansvar

 • Yles ansvar

  Digital rapport över Yles samhällsansvar.

  Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och vår värdegrund. I följande artiklar berättar vi i enlighet med ramverket GRI mera om vår verksamhet år 2017.

 • Hur bär Yle sitt ansvar?

  Yle tar ansvar genom att följa etiska regler och direktiv.

  Ansvar ingår som ett oskiljbart element i alla val och beslut som vi gör som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi uppmärksammar det ekonomiska, sociala, kulturella och det samhälleliga ansvaret i vår verksamhet.

 • Medierevolutionens utmaningar

  Yle anpassar sig efter medievärldens förändringar.

  Vi följer ständigt med omvärlden så att vi kan reagera på förändringar och på samma gång betjäna alla.

 • Så använder Yle sina medel

  De viktigaste nyckeltalen gällande Yles ekonomi.

  Vi använder 90 procent av våra programkostnader till inhemskt innehåll, och vi erbjuder arbete för den kreativa branschen.

 • Vem bestämmer på Yle?

  Yles beslutande organ och deras uppgifter.

  Förvaltningsrådet med sina 21 medlemmar är det högsta beslutande organet på Yle. Det är riksdagen som utser medlemmarna. Yles styrelse består av utomstående experter och ledningsgruppen svarar för uppfyllandet av de strategiska och operativa målen.

 • Yles verksamhetsprinciper

  Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

  Vår verksamhet styrs av Yle-lagen, etiska regler och riktlinjer. Reglerna gäller förutom Yles anställda också våra frilansare och samarbetspartner.

 • Vi följer etiska regler

  Yle följer etiska regler i alla sina program och innehåll.

  I vår innehållsproduktion, journalistik och utgivning följer vi etiska regler som är gemensamma för hela mediebranschen, Journalistreglerna samt Yles egna etiska regler.

 • Intressenter – öppen interaktion

  Yle för en öppen dialog med sin publik.

  All den respons vi får från medborgarna, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är en värdefull del av Yles utvecklingsarbete.

 • Mångsidigt samarbete

  Yle samarbetade med flera olika aktörer.

  Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

 • Yle som arbetsgivare

  Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

  Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Hur förverkligas jämställdheten, hur belönar vi arbete, hur ser karriärsutsikterna ut?

 • Lönerna och premieringen på Yle

  Lönen bestäms utifrån uppgift och individuell prestation.

  Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen.

 • Vi tar hand om miljön

  Yle bär etiskt ansvar genom att värna om miljön.

  Vi fäster särskild uppmärksamhet vid elförbrukningen och att förbättra energieffektiviteten. Vi beaktar miljön också ifråga om resor, inköp, avfallssortering och återvinning.

Bolaget