Hoppa till huvudinnehåll

Båtar och bilar i Ingå ska flytta väster om ån – nu finns det första konkreta förslaget till Ingåstrand

Köpcentret Strand i Ingå kyrkby
Busshållplatsen flyttar till Strandvägen och torget vigs i högre grad åt fotgängarna. Köpcentret Strand i Ingå kyrkby Bild: Yle/Veronica Montén köpcentret strand i ingå

Bilarna får flytta på sig för att ge plats för social samvaro vid torget och stranden i Ingå. Det kommer fram i utkastet till detaljplanen för Ingåstrand i byns centrum.

Planeringsarbetet för Ingåstrand går framåt i rask takt. Förhoppningen är att detaljplanen ska godkännas redan i vår, så att man hinner ordna en bostadsmässa i området år 2022.

Planområdet finns i Ingå centrum mellan Strandvägen, Storkyrkovägen, Skatuddsvägen och Ingå å. Den totala arealen är runt 26 hektar. Ingå hamn och affärscentret Strand finns i områdets södra del.

Social samvaro viktigt

Under planeringsprocessen har man lagt mycket vikt vid att skapa ett område vid torget där invånarna och turisterna kan röra sig till fots, umgås och spendera sin fritid.

Det innebär att fälten där det nu finns parkeringsplatser, båtförvaring och olika slags service vid stranden inte finns med i utkastet till ny detaljplan.

Hamnen i Ingå en solig vårdag.
Båtförvaringen ska flytta bort från hamnområdet. Hamnen i Ingå en solig vårdag. Bild: Nicole Hjelt / Yle Ingå,båtar,hamn,hav,ingåstrand

På det här sättet hoppas man att genomfartstrafiken och kvartersrallyt minskar.

Samtidigt flyttar också busshållplatsen till Strandvägen. Det är meningen att de nya torgarrangemangen ska göra det lättare för fotgängare att röra sig och förbättra möjligheterna att uträtta ärenden och umgås.

Nya båtplatser i hamnens östra del slopas

I utkastet omdisponeras hamnområdet så att de planerade båtplatserna och bryggorna minskar. I stället ska det skapas flera båtplatser på den västra sidan av ån.

Det här kräver i sin tur att kommunen startar en annan detaljplaneändring för området som finns på åns västra sida.

I samband med hamnen planeras det enbart platser för kortvarig parkering. I utkastet räknar man med en parkeringsplats per 20 båtplatser och meningen är att man främst använder dem då man lastar sin båt.

Ingå småbåtshamn i slutet av juni.
De nya båtplatserna skulle flyttas till åns västra sida. Ingå småbåtshamn i slutet av juni. Bild: Yle/Tove Virta ingå båthamn,Ingå,segelbåt,Västnyland

Den långvariga parkeringen dirigeras i huvudsak till den västra sidan om ån. Det är också meningen att avfallsstationen flyttar till hamnens västra sida.

Trafiken kan stocka sig

I utkastet har man också tagit upp vilka risker de här planerna kan innebära.

En risk är att både hamnen och kyrkbyn i för hög grad blir beroende av privatbilism om busstrafikens servicenivå försämras.

En annan är att trafiken i området kan stocka sig om hamnens kortvariga parkering inte motsvarar förväntningarna.

Dessutom finns det risk att projektets tidtabell försenas i och med att bland annat avfallsstationen och parkeringen ska flyttas.

Oklart hur många fritidsbostäderna är

Målet med den nya detaljplanen är att bland annat att skapa ett område som lockar nya invånare, turister och investerare.

På det sättet hoppas kommunen skapa ett livligare näringsliv och nya arbetsplatser. Samtidigt ska områdets köpkraft leda till att skatteinkomsterna ökar.

I våras ordandes det en arkitekttävling för området. Tävlingens första plats delades av arkitektbyråerna Harmoa & Partners och Uki Arkkitehdit och detaljplanen är en kombination av de två vinnande bidragen.

Det är meningen att runt 250 invånare ska flytta in i bostäder i det nya området. I planen har man inte uppskattat hur många invånare som kommer att använda sina bostäder som fritidsbostad.

Havsutsikten ska maximeras

Totalt planeras det cirka 12 000 våningskvadratmeter för bostäder i Ingåstrand. Lite på 5 300 våningskvadratmeter är reserverade för våningshus.

I utkastet står också att våningshusen i så stor utsträckning som möjligt ska lämna fri utsikt mot havet. Det innebär bland annat att de inte är högre än knappt fyra våningar.

Enligt planutkastet får våningshusen vara maximalt tre och tre fjärdedels våningar höga.

Strand i Ingå småbåtshamn.
Affärscentret Strand får möjlighet att förstora sina lokaler. Strand i Ingå småbåtshamn. Bild: Yle/ Bubi Asplund strand i ingå

Framför våningshusen planeras det småhus på en total yta på 3 400 våningskvadratmeter. De här husen placeras så att de får maximal utsikt mot havet.

Invid hamnen är totalt 500 våningskvadratmeter reserverade för flytande bostäder.

Strand kan utvidga

Närmare 5 500 våningskvadratmeter är i utkastet reserverade för service- och affärsverksamhet. Av dem är cirka 2 300 kvadratmeter till för att affärscentret Strand ska kunna utvidgas.

Mellan affärscentern Strand och båthamnen planeras ett kvarter som möjliggör affärsverksamhet i kombinationen med boende. Där kan till exempel byggas företagarbostäder som har affärsverksamhet på gatuplanet.

Visionen är att här skulle finnas ett kvarter med småskaliga hantverks- och serviceaktiviteter, restauranger och caféer.

En sandväg och buskar,
Nästan hela stranden ska vara till för alla invånare. En sandväg och buskar, Bild: Yle/Christoffer Westerlund Ingå,ingåstrand

Strandparken ska också i fortsättningen fungera som en gemensam rekreationsplats för alla invånare. I planen har i princip hela stranden reserverats för allmänt bruk.

Värdefull natur kan påverkas

År 2012 gjordes det en naturutredning om Ingåstrand. I den kom det fram att flera hotade arter använder stranden och viken som ett fortplantnings-, födo- eller viloställe.

Både viken och strandvegetationen är en viktig lekplats för fiskarna. Som helhet bedöms området vara lokalt mycket värdefullt.

Jordmånen på planområdet består främst av gyttjelera och delvis av sand.

Dessutom har ögonbesiktning visat att det finns sulfitlera i jordlagren. Lerans inverkan på hur bra det går att bygga i området måste utredas senare då byggandet planeras noggrannare.

För att man ska kunna bygga på området måste marken höjas. Också strandparken måste bearbetas för att den ska kunna användas aktivare.

Det här kan påverka de ekologiska och hydrologiska förhållandena i området. Dessutom kan hanteringen av dagvattnet bli otillräcklig.

Risk att intresset sviker

Ingå kommun vill öka kommunen status som en västra förpost till huvudstadsregionen och på det sättet öka inflyttningen. Samtidigt är det meningen att befolkningsbasen ska bli både starkare och mångsidigare.

Risken är å andra sidan att efterfrågan på de nya bostäderna sviker. Det kan innebära att området står halvfärdigt en längre tid och hela byggnadskonceptet föråldras.

Detaljplanens tidtabell kan också påverkas av arbetet med att förnya infrastrukturen och servicen i hamnen.

Snabb tidtabell

I slutet av sommaren ordnande Ingå kommun ett informationsmöte och en rundvandring där invånarna kunde bekanta sig med planerna för Ingåstrand.

På det sättet ville kommunen involvera invånarna i ett så tidigt skede som möjligt.

Tidtabellen är stram eftersom man hoppas att detaljplanen godkänns av kommunfullmäktige redan våren 2019.

Byggnads- och miljönämnden beslutade att detaljplanen ska läggas till påseende på sitt möte 25.9.

Artikeln uppdaterades 25.9 klockan 19.20 med uppgiften om att våningshusen får vara maximalt tre och tre fjärdeldels våningar höga. I ett tidigare utkast stod de att de får vara högst tre våningar. Klockan 20.20 uppdaterades artikeln med informationen om att nämnden beslutade lägga planen till påseende.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland