Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Yles dagisenkät: Bara var fjärde som svarat tror sig jobba kvar om 5 år - "Man fick inte någon uppskattning eller positiv respons från cheferna", säger Ambi som sade upp sig

En kvinna sitter hukad vid ett grönsaksland.
Ambi Eriksson sade upp sig från en förskola i Helsingfors och flyttade till Kimitoön. En kvinna sitter hukad vid ett grönsaksland. Bild: Yle/ Amanda Vikman Helsingfors,Kimitoön,eriksson

Endast en av fyra som svarat tror sig jobba kvar på samma daghem om fem år, visar Yle Huvudstadsregionens enkät som besvarats av personalen på Helsingfors svenskspråkiga daghem. Personalen klagar på personalbrist, dålig lön och brister i ledarskapet. Du kan läsa en del av personalens svar längst ner i artikeln. Ambi Eriksson sade upp sig eftersom hon upplevde att hennes chefer inte uppskattade personalen.

- Jag råkade träffa en man från Kimitoön och hade lyckan att flytta hit. Men om inte det hade skett, så skulle jag nog förr eller senare ha sökt mig till den privata sidan eller slutat helt, säger Ambi Eriksson, som sade upp sig från en förskola i Helsingfors för några år sedan.

Av de 85 kommunalt anställda som svarat på Yle Huvudstadsregionens daghemsenkät tänker många likadant. Drygt 35 procent uppger att de inte tror sig jobba kvar om fem år, medan knappt 25 procent tror sig jobba kvar.

Man är så slutkörd efter en arbetsdag att man inte vill ha sitt liv

Vid Helsingfors kommunala daghem och förskolor jobbar för tillfället närmare 430 personer.

Vi skickade enkäten till daghemmens och förskolornas gemensamma mejlbox, men som vi har berättat tidigare har ledningen för småbarnspedagogik försökt styra hur personalen svarar på vår daghemsenkät medan några föreståndare förbjudit personalen att svara.

Därför är det inte möjligt att veta hur många som verkligen har nåtts av enkäten.

Två dagisenkäter - så här gjordes de

Yle Huvudstadsregionen har gjort två enkäter om småbarnspedagogiken i Helsingfors. Den ena riktade sig till barnens föräldrar och publicerades den 19 september. Den andra riktade sig till daghemspersonalen och publicerades den 25 september. Bägge enkäterna stängdes den 15 oktober.

Föräldraenkäten

Föräldraenkäten publicerades i artiklar på Svenska.yle.fi, samt delades i flera svenskspråkiga Facebookgrupper för småbarnsföräldrar i Helsingfors.

I den ombads föräldrarna ge grundläggande bakgrundsuppgifter om sitt barns daghem. Sedan fick de fritt berätta om sina erfarenheter av daghemmet. Föräldrarna kunde svara anonymt.

Sammanlagt 190 föräldrar vars barn går eller nyligen gått på daghem eller förskola i Helsingfors svarade.

I efterhand har svaren delats in i tre grupper: de som är till största del positiva, de som är till största del negativa och de som är både positiva och negativa.

En del svar har skrivits om och finns publicerade i våra artiklar. Svaren har ändrats och anonymiserats så att det inte går att känna igen vem som skrivit svaret.

Personalenkäten

Personalenkäten skickades till alla daghem och förskolor i Helsingfors per e-post. Enkäten skickades till föreståndarens e-postadress och daghemmens allmänna mejlbox.

Källor berättar att chefen för småbarnspedagogik försökt styra hur personalen svarar på enkäten och att några föreståndare förbjudit sin personal från att svara på den.

I personalenkäten ombads personalen ge grundläggande bakgrundsinformation om sig själv såsom titel och om daghemmet de jobbar på är privat eller kommunalt. Sedan fick de berätta bland annat om hur stressade de känt sig och om de upplevde att daghemmet de jobbar på är en trygg miljö för barnet. Personalen kunde svara anonymt. Du hittar enkätfrågorna i sin helhet i den här artikeln.

Sammanlagt 125 personer som jobbar på daghem i Helsingfors svarade på enkäten. Av dessa jobbar 85 på den kommunala sidan, medan 35 jobbar på den privata sidan. De övriga 5 angav inte om de jobbar för kommunen eller den privata sektorn.

I efterhand har vissa teman identifierats i personalens fritt formulerade svar.

Svaren har skrivits om och finns publicerade i våra artiklar. Svaren har ändrats och anonymiserats så att det inte går att känna igen vem som skrivit dem.

Kring 430 personer jobbar i daghem och förskolor i Helsingfors

Direktören för den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning Niclas Grönholm uppger att det är kring 430 personer som jobbar vid stadens daghem och förskolor i Helsingfors.

Staden sköter kring 2 200 barn i sina daghem och förskolor.

- Man fick inte någon uppskattning eller positiv respons från cheferna. Uppifrån kom mest kritik. Du skulle veta din plats och chefen använde sig ofta av skrämseltaktik, hon påpekade att vi var anställda av staden och att vi kunde bli flyttade när som helst, säger Ambi Eriksson.

Graf: Tror du att du jobbar kvar på daghemmet om 5 år? 41,18% vet inte; 23,53% ja; 35,29% nej
Graf: Tror du att du jobbar kvar på daghemmet om 5 år? 41,18% vet inte; 23,53% ja; 35,29% nej Graf

"Mitt jobb är som en slitsam och krävande hobby"

I personalens enkätsvar lyfts också flera andra problem fram.

Drygt 70 procent lyfter fram personalbristen på daghemmen i sina fritt formulerade svar. Strax under 45 procent skriver att lönerna är för låga.

- Du kan inte leva på lönen i Helsingfors - det går inte om du ska betala hyra, säger Eriksson.

- Lönen är liten och motiverar inte alls. Mitt jobb är som en slitsam och krävande hobby, skriver en anställd i sitt enkätsvar.

I Helsingfors är lönen för en barnträdgårdslärare strax under 2 400 euro i månaden medan en barnskötare får några hundra euro mindre.

Helsingfors har lovat höja lönerna nästa år med knappt 200 euro.

En kvinna sitter på en soffa med sin hund.
- Det bästa med jobbet var den direkta responsen från barnen och föräldrarna, säger Ambi Eriksson, som för några år sedan sade upp sig från en förskola i Helsingfors. En kvinna sitter på en soffa med sin hund. Bild: Yle/ Amanda Vikman Helsingfors,Kimitoön,eriksson

Eriksson säger att personalbristen inte var lika akut på hennes tid.

- Men den började märkas. Det var väldigt byråkratiskt, allt skulle dokumenteras, vilket tog mycket tid.

Nästan en femtedel av personalens fritt formulerade svar lyfter fram att pappersarbetet ökat och att tiden inte räcker till för att sköta det.

Visualisering av svaren på daghemsenkät.
Visualisering av svaren på daghemsenkät. illustration

Nästan en fjärdedel skriver om samma problem som Eriksson nämner - problem med daghemmets ledning och staden.

- Deras sätt känns föråldrat och gammalmodigt och det finns en stark hierarki, där de inte tar personalens åsikter och synpunkter på allvar utan istället förminskar dem, skriver en anställd.

- När medier tog kontakt och ville intervjua mig om olika saker på förskolan så måste jag alltid fråga dem ifall de först hade kontaktat mina chefer och frågat om jag kunde uttala mig. Sedan ringde chefen till mig och sade att jag inte ska nämna något negativt, berättar Eriksson.

En illustration av ett daghem
En illustration av ett daghem illustration

Barnen gör jobbet värt det

Personalen som svarat att de tror sig jobba kvar om fem år skriver att de tycker om att jobba med barn.

- Jobbet är väldigt roligt, givande och varierande. Man får direkt respons av barnen och du får följa med deras fina lärostig, skriver en anställd.

Eriksson håller med.

- Det bästa med jobbet var den direkta responsen från barnen och föräldrarna - där var det aldrig några problem. Det är också ett jobb där du inte kunde komma på jobb och vara på dåligt humör - förutom kanske om du är chef!

Ordmoln av svaren från enkäten. De största orden är personal, tillräckligt, lön och hjälp
Det här skrev personalen att skulle hjälpa dem i deras arbete. Ett större ord betyder att ordet förekom oftare i svaren. Ordmoln av svaren från enkäten. De största orden är personal, tillräckligt, lön och hjälp illustration

Kollegerna var ett stöd mot chefernas dåliga behandling, säger hon.

- De var fantastiska och vi stödde varandra så vi klarade oss.

Läs personalens berättelser här

Nedan hittar du ett urval av personalens berättelser om varför de vill fortsätta eller inte. Citaten är anonymiserade och redigerade så att det inte går att känna igen vem som svarat.

Sammanlagt 85 anställda vid stadens daghem och 35 anställda vid privata daghem svarade på enkäten. Fem personer specifierade inte sektorn. Du kan se vilken sektor personen jobbar vid under berättelsen. Statistiken i texten ovan gäller de kommunala daghemmen. Svenska Yle kommer att rapportera mera om enkätsvaren under de kommande dagarna.

I det stora hela trivs jag, men ändå undrar jag dagligen hur länge jag ska orka med detta slitsamma arbete. Lönen är liten och motiverar inte alls. Min man har ett riktigt jobb med riktig lön vilket möjliggör hem och ekonomisk trygghet för vår familj. Jämfört med det känns mitt jobb som en slitsam och krävande hobby.

(Jobbar på kommunalt daghem)

De högre chefernas uttalanden under den senare tiden har gjort mig osäker på om jag vill fortsätta. Dock har det nog alltid varit så under de år som jag jobbat för Helsingfors stad, men jag upplever att mitt förtroende för ledningen skadas varje år. Deras sätt känns föråldrat och gammalmodigt och det finns en stark hierarki där de inte tar personalens åsikter och synpunkter på allvar utan istället förminskar dem.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Vi har haft en tung höst med flera vikarier då en kollega varit sjukskriven. Det känns tungt att komma på jobb när man inte vet om vi har en vikarie eller ej.

Chefen säger att hen förstår oss men vad hjälper det! Seures vikarier är inget att ha. Arbetet går bara långsammare då vi måste förklara allt för dem.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Alla personalgrupper känner sig åsidosatta och kränkta av olika skäl. Lärarna i småbarnspedagogik för att de ges ett enormt ansvar utan högre lön och socionomerna för att de blivit andra klassens barnträdgårdslärare där deras roll inte klargjorts och karriärmöjligheterna försvunnit. Barnskötarna för att deras jobb inte värdesätts: de är samtidigt rädda för arbetsbrist när hälften av jobben ska bort och dessutom måste de själva ta hand om barnen när barnträdgårdslärarna planerar verksamheten 5 timmar var i veckan.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Cheferna på både svenska och finska sidan säger att det inte finns pengar eller vikarier, att vi är så duktiga att vi nog klarar det, att vi själv valt det här jobbet… Verkligen uppmuntrande.

Vi klarar oss nog - men om något hemskt skulle hända, skulle vi kunna leva med det? Jag vet redan många som är utmattade men de vågar inte säga eller göra något - och sedan säger cheferna att man inte får svara på enkäten.

Alla chefer borde jobba minst två veckor på dagis för att se hurdant jobbet är. Lönen kunde vara tusen euro högre med tanke på ansvaret vi har för åtta till nio barn per dag.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Jag tycker om mitt jobb och brinner för det. Om jag inte blir sjuk så fortsätter jag nog, men stressen tar mycket energi.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Mitt jobb är viktigt, motiverande och lärorikt och jag känner att jag behövs. Ingen dag är lik den andra och vi har trevlig personal och en motiverande förman. Barnen är livsglada och det är glädjande och motiverande att se dem lära sig nya saker.

Tänk om alla daghem och förskolor i Finland skulle strejka på en och samma gång - hur skulle samhället klara sig? Redan den frågan öppnar ögonen för hur viktigt vårt jobb är.

Barnen är det viktigaste vi har och för att få arbetskunniga medborgare i framtiden räcker det inte bara med att vi tar hand om barnen. Vi måste ha resurser och behörig personal för att klara av att bemöta dem utifrån deras individuella utvecklingsnivå och inte dra alla barn över samma kam.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Vi har mer frihet på den privata sidan.

Trots allt är situationen sämre på kommunala daghem.

(Jobbar på privat daghem)

Jag hoppas jag är kvar på samma daghem om fem år, just nu känns det bara som om tiden inte vill räcka till för att göra allt pappersjobb. Jag måste jobba mycket hemma på kvällarna och veckosluten för att komma ikapp. Och så känns det som om ersättningen för det gjorda jobbet inte är så mycket att glädjas över. Stressnivån är väldigt hög hela tiden och jag funderar ofta om det är värt att stressa så mycket för alla administrativa uppgifter.

Som tur ger barnen så mycket glädje att man ännu orkar kämpa på.

(Jobbar på privat daghem)

Jobbet med barn är väldigt roligt, givande och varierande. Man får direkt respons av barnen och du får följa med deras fina lärostig.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Jag trivs med arbetet och det känns meningsfullt! Men samtidigt är man nog väldigt trött efter varje dag och numera krävs det också mer tid för planering och dokumentation. Det är bra men i praktiken leder det tyvärr till mer stress då man också behöver finnas till för barnen. Lönen motiverar nog inte och samtidigt jobbar man hårt. Vi har aldrig heller ordentlig tid för egen paus och lunchen äter man alltid med barnen.

Andra branscher börjar locka allt mer, men samtidigt har jag stannat för det känns meningsfullt att vara med och forma de små människornas liv och framtid och se deras positiva utveckling.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Jag är tvungen att orka! Det finns inget annat val då man ska betala hyra och räkningar och inte längre är ung nog att sadla om.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Det krävs hela tiden mera och mera av daghemspersonalen. Bara basvård och trygghet är redan en utmaning i sig då barnen är allt mer krävande. Det blir lätt så att barnen som är "lätta" att sköta glöms bort. Det behövs helt enkelt mera resurser för att möta kraven som ställs på oss. Vi har också en massa andra uppgifter än att ta hand om barn. Lönen och arbetet är inte nära på i balans!

Dessutom utsätter man sig själv för våld, psykisk och fysisk belastning i högsta grad varje dag. Jag tror att rätt få är beredda på att om och om igen bli påtrampade.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Man orkar inte.

Det går inte att kombinera jobbet med privat familjeliv, då man aldrig vet när ens arbetstur tar slut. Jag har själv också barn att hämta efter arbetstiden.

Man är så slutkörd efter en arbetsdag att man inte vill ha sitt liv.

(Före detta anställd, specifierade inte sektorn)

Motivationen att jobba på daghem sjunker då barngrupperna är för stora!!!

Man känner sig som att man aldrig räcker till fastän man jobbar på till 110%. Man ställer upp och jobbar övertid fastän man inte skulle få göra det. Men barnens säkerhet går först. Arbetstempot är högt och stressigt. Jag vet inte om jag orkar med det här om 5 år.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Min egen ork och motivation är på riktigt god väg att ta slut. Känns som att man blir utnyttjad men man ska ändå vara glad utåt och absolut inte visa något åt föräldrarna.

Det står fint i planen för småbarnspedagogik vad vi jobbar för, vi sätter mycket tid på att vår plan ska se så fin och lockande ut som möjligt. Verkligheten på enheten är den att vi försöker överleva arbetsdagen.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Barngrupperna är för stora. Man hinner inte se alla barn eller bemöta dem på ett individuellt sätt. Man hinner inte planera eller ha ändamålsenlig verksamhet.

(Jobbar på privat daghem)

Om man fortsätter ställa större krav på de som jobbar på dagis utan att höja lönen eller ge mer avlönad och inplanerad tid till planering tror jag inte det kommer att lyckas.

För tillfället ska man vara med barnen, planera, sköta pappersarbete som tex. planen för småbarnspedagogik och föräldrasamtal utan att det tas in en vikarie. På så sätt lider ens kolleger av att man gör sitt jobb och man själv blir utmattad och har dåligt samvete.

Det att man vill ge gratis dagvård åt femåringar när alla dagisar är fulla och personalen på bristningsgränsen är galet. De som inte har möjlighet att betala för dagvård får den redan nu gratis så ser ingen poäng med att erbjuda gratis dagvård om man inte tänker höja personalens möjligheter att göra sitt jobb väl.

Om poängen är att alla ska få en pedagogiskt kvalitativ dagvård måste man också ge barnen möjlighet till detta genom att ha färre barn per vuxna och se till att personalen mår bra och orkar med sitt jobb.

(Jobbar på privat daghem)

Byte kan ske inom kort. Jag är redan utbränd på grund av husets inre stämning, hur viss personal beter sig mot barnen, vikarier och egen personal.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Arbetsuppgifterna ökar, lönen stampar på stället. Jag är inte trött på mitt arbete (jag gillar det faktiskt) men trött på arbetsförhållandena. Trött på att se mina kolleger må dåligt. Trött på att en chef som jag inte kan lita på trampar på våra rättigheter ifall vi inte vet om dem och kan försvara dem.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Jag tycker om mitt arbete och är bra på det, men det är tungt mentalt även om man är erfaren. Jag vet inte ännu vad jag skulle göra om jag inte jobbade på daghem.

(Jobbar på privat daghem)

Jag har jobbat länge på samma ställe, så det kanske skulle vara bra att pröva på något annat. Men jag trivs bra där jag är och verksamhetsåren är olika eftersom barnen är olika.

Man kan alltid utveckla verksamheten så det är kanske inte nödvändigt att byta hus för att utveckla sig själv.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Tycker om själva jobbet men känner mig otillräcklig och har svårt att lämna jobbet efter arbetsdagen.

(Jobbar på privat daghem)

Jag är faktiskt redan på väg att sluta jobba här. Jag har gillat mitt jobb och älskar att arbeta med barn men jag slutar på grund av hur det ser ut nu.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Det är inte värt att göra ett jobb där du inte kan utöva din professionalitet. Det finns inget syfte med det du gör.

Lönen är obefintlig.

Det finns fina läroplaner som kräver mycket av dig och lovar barnen och familjerna mycket, men med denna personalsituation är det omöjligt att arbeta utgående från den.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Man ber om hjälp från högre chefer men inget händer!

(Jobbar på kommunalt daghem)

Undrar hur många som tänker jobba inom denna bransch tills man går i pension?

Barn kommer det alltid att finnas men jag vet inte hur många som längre vill jobba inom branschen?

(Jobbar på privat daghem)

En illustration av ett daghem
En illustration av ett daghem illustration


Den här artikeln är uppdaterad. I den ursprungliga artikeln som publicerades den 22 oktober 2018 kl. 8.58 stod det att närmare 350 personer jobbar Helsingfors vid Helsingfors kommunala daghem. I den uppdaterade versionen som publicerades den 22 oktober kl. 14.20 står det att närmare 430 personer jobbar vid Helsingfors kommunala daghem och förskolor.

Svenska Yle beklagar misstaget.

Personalkris i Helsingfors daghem