Hoppa till huvudinnehåll

Larmrapport om Finlands natur - hälften av alla naturtyper är i fara

Strandgräs i solnedgång.
Strandgräs i solnedgång. Bild: Mostphotos gräs,Strand

Hälften av Finlands naturtyper är hotade, visar en undersökning från Finlands miljöcentral. Värst är läget i södra Finland och särskilt gäller hoten kusttrakterna.

Med naturtyper eller biotoper avses en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma.

Forskarna räknar med närmare 400 olika naturtyper i Finland. Av dem bedöms 48 procent vara hotade. Av naturtyperna i södra Finland är till och med 59 procent hotade.

Bland de mest hotade naturtyperna finns många som är typiska för Östersjöns kustområden.

Hot mot naturtyper vid Östersjöns kuster

Så här bedömer Finlands miljöcentral läget för den kustnära naturen:

  • Vid Östersjöns kuster finns 45 naturtyper eller biotoper.
  • Av naturtyperna bedöms 58% vara hotade, 15 % kräver uppsikt och 27 % bedöms vara tryggade.
  • Hoten utgörs främst av övergödningen av Östersjön, gödande nedfall från luften som leder till att stränder växer igen, strandbebyggelse och i rekreationsområden nedslitning av växtligheten.
  • Främmande arter, först och främst vresrosen, som snabbt sprids vid stränderna hotar dessutom många naturtyper.
  • I framtiden befaras klimatförändringen öka hoten mot de kustnära naturtyperna.
  • Särskilt hotade strandbiotoper är dyner med kråkbär, sandstränder och strandvallar med blåstång eller bandtång.

Svårt hotade är också många typer av kulturlandskap, som ängsmarker och betesmarker.

Vresrosbuskage täcker stranden vid en vik.
Vresrosen invaderar många strandområden. Vresrosbuskage täcker stranden vid en vik. Bild: Lehtikuva vresros

I fråga om vattendrag räknas alla strömmande vatten som hotade och av skogstyperna är det gamla och torra moskogar som är mest utsatta.

De minst hotade naturtyperna är typiska för norra Finland. Det handlar om olika typer av fjällnatur, steniga marker och nordliga myrar.

I norr beräknar man att 32 procent av biotoperna är hotade.

Läget är värre än för tio år sedan

Det här är den andra undersökningen från Finlands miljöcentral om hoten mot naturtyperna. Enligt centralen har läget inte blivit bättre under de senaste tio åren, utan det har tvärt om förvärrats.

För över hälften av naturtyperna är forskarnas bedömning att hotbilderna bara växer. Bara fem procent av dem väntas gå mot det bättre.

Orsakerna till hoten mot naturtyperna är många, men ofta handlar det om ingrepp inom skogsbruket, bebyggelse och övergödning av vattendragen.

Ett kalhygge med ett par kvarlämnade tallar.
Kalhyggen kan förändra naturtypen Ett kalhygge med ett par kvarlämnade tallar. Bild: Bert Eriksson skogsbruk,kalhyggen,Avverkning

Klimatförändringen bedöms tills vidare ha rätt liten inverkan på den här formen av miljöförstörelse.

Enligt forskarna riskerar ändå klimatförändringen att bli ett betydande hot eftersom den tilltar.

Forskarna bakom utredningen presenterar sammanlagt 70 olika åtgärder som kan användas för att minska hoten mot den finländska naturen.

Det centrala i dem uppges vara att ta bättre hänsyn till de olika naturtyperna då man planerar markanvändningen.

Formuleringen i en underrubrik har ändrats kl. 11.13 till att klimatförändringen befaras öka hoten mot naturtyperna. Tidigare stod det att klimatförändringen bidrar till hoten.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes