Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnor utsätts för våld och hot i större utsträckning än män på jobbet - socialarbetarna utbildas i hotfulla och farliga situationer

Knytnäve
Inom socialt arbete förekommer mer våld och hot än de flesta andra arbetsplatser. Arbetsplatsen bör förebygga detta så långt som möjligt och all planering bör utgå från att det finns risk för våld och hot. Knytnäve Knytnäve,Hand

Hot och våld på arbetsplatsen har ökat under 2000-talet, speciellt bland kvinnliga arbetstagare. Ökningen beror delvis på att fler kvinnor vågar säga ifrån och anmäla. Exempelvis blivande socialarbetare undervisas i hur man tacklar farliga och hotfulla situationer.

Kvinnor upplever våld och hot på arbetsplatsen oftare än män.

År 2017 anmälde åtta procent av kvinnorna och fyra procent av männen att de upplevt våld och/eller hot då de utfört sina arbetsuppgifter.

Rapporten grundar sig på uppgifter som den nationella brottsofferundersökningen (KRT) låtit göra.

De mest utsatta yrkesgrupperna hittas inom bland annat vården och socialt arbete, speciellt de som jobbar inom barnskyddet.

Socialarbetarnas fackföreningen Talentia kräver nolltolerans för våld och hot på arbetsplatsen.

Men så ser inte verkligheten ut för socialarbetarna idag.

Undervisas i hotfulla situationer

Harry Lunabba som är universitetslektor i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan med ansvar för praktikförberedande undervisning, känner väl till problematiken.

Det ingår även i blivande socialarbetares utbildning att förbereda sig för hotfulla situationer och utmanande möten på den blivande arbetsplatsen.

- Till exempel vad gäller barnskyddsarbete kan det handla om väldigt svåra situationer. Det är förståeligt att känslorna i sådana situationer kan blossa upp och det kan bli hotfullt.

I sitt arbete möter socialarbetaren också människor som kan vara påverkade av alkohol eller andra rusmedel.

Också situationer som gäller ekonomiska angelägenheter där människor är i behov eller har ett intresse att få förmåner utbetalade och det blir ett nekande beslut, kan vara hotfulla.

- Det här är inga ovanliga situationer för en socialarbetare, utan det ingår i socialarbetarens vardag.

Harry Lunabba sitter i en blå soffa.
Harry Lunabba är univeristetslektor i socialt arbete. I utbildningen förbereds de blivande socialarbetarna för de potentiellt hotfulla och krävande situationer som kan uppkomma i arbetet. Harry Lunabba sitter i en blå soffa. Bild: Yle/Carina Bruun soc och kom

Har själv blivit mordhotad

Lunabba tror inte att en socialarbetare som jobbar inom en institution som bedriver socialt arbete inte kan undgå att det någongång uppstår situationer som kan vara hotfulla.

Lunabba har själv jobbat inom barnskyddet i Helsingfors och Borgå och har upplevt hur en socialarbetares vardag ser ut.

- Jag har till exempel blivit mordhotad för beslut som inte var i klientens intresse.

Är våld och hot då något som man som socialarbetare måste acceptera?

- Nej. Arbetsplatser skall vara trygga.

Lunabba säger att man bör planera och förebygga arbetsplatserna så långt det är möjligt.

- I praktiken kan det handla om pararbete, att rummen möbleras så att det alltid finns en utväg, att det finns alarmknapp.

Lunabba understryker också att tröskeln för en socialarbetare att be om handräckning av polisen skall vara låg och där kunde rutinerna utvecklas mera.

- Gör man ett hembesök i ett barnskyddsärende och det finns minsta lilla indikation på hot om våld så ska hembesöken göras i samarbete med polisen.

Många riskfaktorer att ta i beaktande

Lunabba konsterar att våld och hot på jobbet tyvärr är ett faktum för de flesta socialarbetare, men hur det bemöts och vilka åtgärder som vidtas varierar stort.

Jag har blivit mordhotad för beslut som inte var i klientens intresse― Harry Lunabba, universitetslektor i socialt arbete

Grundläggande enligt Lunabba är att man pratar om att detta förekommer och erkänner att problemet existerar.

- Jag upplever att problematiken ibland minimeras och att man inte tar tag i problemen i den utsträckning det skulle behövas.

Ytterligare en riskfaktor inom det sociala arbetet är om det uppstår långa kösituationer - då ökar frustrationen snabbt.

Att det finns tillräckligt med personal är av största vikt.

Tröskeln att rapportera om hotfulla situationer borde även förenklas och utvecklas.

Läs också