Hoppa till huvudinnehåll

Etlas råd till nästa regering: Sämre ekonomiska utsikter kräver tuffare tag - ekonomin måste fortsätta växa

En kanna häller vatten på en hög med euromynt som en planta växer ut från.
En kanna häller vatten på en hög med euromynt som en planta växer ut från. Bild: Yle / Mostphotos: josef muellek affärsverksamhet,Kassa,euro,ekonomisk tillväxt,growth,pengar,sparande,förmögenhet,aktier,investering,mynt,näringsliv,ekonomi,tillväxt (samhälleliga fenomen),invest,fonder,vattna

Näringslivets forskningsinstitut Etla anser att det viktigaste målet för nästa regering ska vara att den ekonomiska tillväxten i medeltal ligger på två procent och sysselsättningsgraden är 73 procent fram till år 2023.

Den nuvarande regeringen kommer att lyckas höja sysselsättningsgraden till 72 procent, vilket också var regeringens mål. Det här har ändå skett under internationellt sett goda ekonomiska förhållanden.

Men under nästa regeringsperiod väntas utgångspunkterna för ekonomin bli sämre och därför kräver det en ambitiös ekonomisk politik, menar Etla.

För att öka sysselsättningen måste utbudet av arbetskraft ökas. Det kan ske genom att göra det lättare att ta emot arbete, främja invandrad arbetskraft och genom att aktivt locka kunnig arbetskraft utifrån, också utanför ETA-området.

Den största nyttan torde fås genom att motivera 55-åringar

En viktig åtgärd är att förenkla processen för att få uppehållstillstånd, där vi enligt Etla har mycket att göra i internationell jämförelse.

För att råda bot på problemet med att arbetslösa ska hitta de lediga arbetsplatserna föreslår Etla att den geografiska rörligheten, vidareutbildning och omskolning stöds.

En temabild av ett miniatyrhus vars tak är gjort av femtioeuros sedlar. Över huset ligger en glaskupa.
Det bör finnas bostäder. En temabild av ett miniatyrhus vars tak är gjort av femtioeuros sedlar. Över huset ligger en glaskupa. Bild: All Over Press bostäder,skuldkriser,boende,hus,ekonomi,förmögenhet,egendom,pengar,ägande,bolån,byggande,bostadslån,egnahemshus,hushåll

Det är också viktigt att det finns bostäder i tillväxtområdena.

Den största nyttan torde fås genom att motivera 55-åringar, tror Etla.

Etla vill slopa alterneringsledigheten, eftersom man anser att den inte har fört med sig de förväntade fördelarna utan snarare har minskat närvaron i arbetslivet.

Lokala förhandlingar

Etla vill också öka möjligheterna till lokala förhandlingar. Redan nu finns stora möjligheter till det, men de utnyttjas av någon orsak inte, anser Etla.

De lokala förhandlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare kunde vara rätt heltäckande och gälla bland annat arbetstider och löneförhöjningsmodeller. De lokala avtalen kunde gälla också inte organiserade arbetstagare.

För att förbättra produktiviteten anser Etla att det bästa sättet är att satsa på forskning, utveckling och innovationer. Satsningar på utbildning ger ändå utdelning först om några år och att främja konkurrenskraften och satsningar på infrastruktur kan ge snabbare resultat.

Utbildning

Då det gäller utbildningspolitiken ska speciell vikt läggas vid att utbildning på andra stadiet kan garanteras alla. En utbildning på minst den nivån är en förutsättning för att få anställning och utkomst på en dräglig nivå i dagens värld, anser Etla.

Studerande räknar matteuppgifter
Etla föreslår höjd läropliktsålder. Studerande räknar matteuppgifter Bild: Tiina Jutila / Yle matematik,skolor,gymnasiet,gymnasister,grundskolans högstadium,läxor,studier,Koululainen,studerande,utbildning,universitet,fysik,naturvetenskaper

För att öka bildningsnivån föreslår Etla att läropliktsåldern höjs till 18 år.

Terminsavgift

För att höja kvaliteten på högskolestudier föreslår Etla att man kunde ta i bruk en skälig terminsavgift.

Mindre bemedlade studerande kunde kompenseras genom en studiestödsreform som syftar till att alla inte behöver betala tillbaka hela studielånet.

Företagsstöd ska främja utveckling

Den nya regeringen bör göra upp ett program för hur man går över från så kallade bevarande företagsstöd till att mera stöda forskning- utveckling och innovationer.

barnhänder staplar mynt
barnhänder staplar mynt pengar,mynt,barn (åldersgrupper),ekonomi

Stöd till redan existerande näringar påverkar inte produktiviteten nästan alls, utan tvärtom kan de försvaga konkurrenskraften eftersom de minskar motivationen för utveckling, konstaterar Etla.

Etla nämner ändå stöden till varvsindustrin som nödvändiga eftersom andra länder också stöder varvsindustrin. Utan stöden har varven inga möjligheter att klara sig i konkurrensen.

Socialskyddet: Ingen basinkomst utan motprestation

Det finns ett stort behov för en helhetsreform av socialskyddet. Utgångspunkten för det borde vara människans hela livscykel.

Grafik av händer som sträcks mot en uppåtgående kurva
Basskyddet borde vara heltäckande. Grafik av händer som sträcks mot en uppåtgående kurva Bild: Sebastian Dahlström Konjunktur,ekonomi,pengar,nationalekonom,konsumentpriser

Det är möjligt att göra basskyddet mer heltäckande så att det samtidigt ökar motivationen att arbeta. Genom en god planering av stöd- och skattepolitiken kan man undvika de värsta problemen med dålig motivation och dessutom underlätta situationen för dem som faller mellan stolarna.

Inkomstöverföringar som finansieras via skatteinkomster ska riktas till personer som har små inkomster, anser Etla.

En basinkomst utan motprestation är inte ett realistiskt eller vettigt alternativ för arbetsföra personer.

Lindra inkomstbeskattningen, slopa överlåtelseskatten

Beskattningen av inkomster borde om möjligt lindras. Om den offentliga ekonomin kräver skärpt beskattning borde det riktas mot andra än inkomstbeskattningen, anser Etla.

Det är skäl att flytta tyngdpunkten i beskattningen från att beskatta arbete till att i högre grad beskatta fastigheter, konsumtion och miljöskador.

Etla vill helt slopa, eller åtminstone kraftigt mildra, överlåtelseskatten. Det är en skatt som man betalar på köpesumman då man köper en bostad.

Stöd forskning och utveckling hellre än lantbruk

En central tyngdpunkt inom EU bör vara att satsa på de digitala tjänsterna eftersom EU har blivit efter USA och också i viss mån Kina, då det gäller att utnyttja ny teknologi.

En skylt med texten Eurozonen.
En skylt med texten Eurozonen. Bild: Mostphotos ekonomi,euroområdet,euro,Europa,Europeiska centralbanken

Den gemensamma budgeten borde gå över från att stöda lantbruket, som är ett bevarande stöd, till att mera stöda forskning, utveckling och innovationer.

I miljöpolitiken anser Etla att Finland ska betona minskade utsläpp och skapa fungerande marknader för utsläppsrättigheter och kolsänkor.

EMU bör bli mera chocktåligt

Den ekonomiska och monetära unionen EMU borde bli stabilare för att bättre kunna stå emot chocker. Etla anser det motiverat att förverkliga en bankunion med ett gemensamt depositionsskydd. Vidare krävs en starkare förmåga att sköta kriser förorsakade av staters skulder.

"Regeringen har inte lyssnat på experter"

Då det gäller det kommande regeringsprogrammet rekommenderar Etla ett strategiskt program som definierar centrala målsättningar, och som inte är för detaljerat.

Etla ger också en känga till den nuvarande regeringen för att man inte i tillräcklig grad har lyckats utnyttja forskningsrön i beslutsfattandet.

Flera förslag har gjorts med stor brådska baserat på politiska överenskommelser.

Fakta baserade på experters forskningsrön har tagits i beaktande bristfälligt eller först i ett sent skede. Därför har man varit tvungen att genomgående korrigera flera lagförslag och beredningen har fördröjts.

Det bästa exemplet på det är social- och hälsovårdsreformen, konstaterar Etla.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes