Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler anmäler arbetsplatskonflikter till RFV: "De är ofta ganska allvarliga när de kommer till oss"

Logo
Regionförvaltningsverket är den statliga myndighet, som ansvarar för den regionala tillsynen och styrningen över arbetarskyddet. Logo Bild: Yle/Andy Ödman regionförvaltningsverket

Den arbetsplatskonflikt som drabbat Korsholms kyrkliga samfällighet och Solf församling drevs så långt att en av parterna anmälde fallet till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för arbetarskydd. Inspektör Rosita Säisä bekräftar att de fall som når myndigheten ofta är rätt allvarliga.

- De (konflikterna, red.anm.) är ofta ganska allvarliga när de kommer till oss, eftersom de flesta personer ändå har ganska hög tröskel före de tar kontakt med en myndighet gällande en sådan här sak, säger Rosita Säisä som jobbar som inspektör vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Rosita Säisä granskar arbetsplatser inom hela den offentliga sektorn och har ärenden kring trakasserier och osakligt bemötande som sitt specialområde. Hon har jobbat med de här frågorna i ungefär tio års tid. Som en del av den offentliga sektorn hör även alla de svenska församlingarna i Österbotten till hennes granskningsområde.

Rosita Säisä är inspektör vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.
Inspektör Rosita Säisä har ärenden kring trakasserier och osakligt bemötande som sitt specialområde. Rosita Säisä är inspektör vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Bild: Yle/Moa Mattfolk Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland,inspektörer,rosita säisä

Yle Österbotten har begärt ut inspektionsberättelser i samband med rapporteringen om konflikterna kring Solf församling. Rosita Säisä tar ändå inte ställning till enskilda fall utan berättar allmänt om myndighetens roll i den här typen av frågor.

Viktigt att säga ifrån

För den som upplever trakasserier eller osakligt bemötande på sin arbetsplats är det viktigt att säga ifrån, påpekar Rosita Säisä.

- Det allra första som man ska göra är att man säger till åt personen som man upplever mobbar eller trakasserar att jag uppfattar det här som negativt och jag vill att du slutar med det. Sen ska man meddela sin förman.

Om inget händer eller förbättras trots att man agerat enligt de här direktiven så ska man vända sig till följande förman i linjeorganisationen. Om problemen ändå fortgår är en möjlighet att kontakta Regionförvaltningsverket. Många hör av sig till myndighetens dejourering.

- Då får de råd om hur de ska gå till väga. Och om vi på basen av det de berättar konstaterar att vi kan ta ärendet till behandling så gör de en begäran om tillsyn.

Svårt att reda ut konflikter

Begäran om tillsyn initieras alltid av kunden, vilket skiljer sig från Regionförvaltningsverkets normala inspektionsarbete som initieras av myndigheten.

Vi ser ju på om arbetsgivaren har fått trakasserierna att upphöra och om arbetsgivaren har gjort tillräckligt. Det är det som vi bedömer.― Rosita Säisä

Det finns också en annan väsentlig skillnad. Medan en normal arbetsplatsgranskning görs på plats, så hanterar myndigheten en begäran om tillsyn endast skriftligt via dokument. Man erbjuder inga medlings- eller konsulttjänster.

- Vi begär information av arbetsgivaren, av arbetstagaren och av arbetarskyddsfullmäktige. Vad vi frågar efter är om arbetsgivaren har varit medveten om vad kunden beskriver och vad som har gjorts och om det finns anvisningar för hur man sköter trakasserier och osakligt bemötande på arbetsplatsen och om man har följt dem, säger Rosita Säisä.

Beroende på hur många gånger myndigheten tvingas begära tilläggsinformation av olika personer så fördröjs processen olika mycket, men enligt Säisä får man i vilket fall som helst räkna med att det hela tar flera månader.

Är det då inte rätt svårt att som myndighet komma in o försöka bidra till att det uppstår en lösning?

- Ja och nej. Vi ser ju på vad har arbetsgivaren har gjort, om arbetsgivaren har fått trakasserierna att upphöra och om arbetsgivaren har gjort tillräckligt. Det är det som vi bedömer.

Hon påpekar att det ändå oftast träder fram minst två olika berättelser.

- En enskild arbetstagare upplever saken på ett sätt och arbetsgivaren ser saken på ett annat sätt.

Så därför är det svårt?

- Ja.

Kan uppmana arbetsgivaren att jobba vidare

När är då den statliga myndigheten nöjd och beredd att sätta punkt för hanteringen av ett ärende? Rosita Säisä berättar att det varierar från fall till fall.

- Det är klart när vi har fått in svar på våra frågor från arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktige och arbetstagaren har kommenterat arbetsgivarens svar. Då gör vi vår inspektionsberättelse, som är ett slutdokument.

Arbetsplats
Så fort det finns fler än en person på arbetsplatsen finns det risk för trakasserier, säger inspektör Rosita Säisä. Arbetsplats Bild: Mostphotos arbete,arbete,möten

Men till inspektionsberättelsen kan Regionförvaltningsverket foga förpliktelser till arbetsgivaren om man under utredningen har kommit fram till att det finns brister.

- Om arbetsgivaren inte har gjort tillräckligt kan inspektionsberättelsen avslutas med en anvisning eller uppmaning.

Av dessa två kategoriseras uppmaning som ett juridiskt tyngre eller strängare krav och följs upp av myndigheten. En uppmaning kan exempelvis vara att myndigheten ber arbetsgivaren om en utredning för hur man ska gå till väga, vad man kommer att göra och med vilken tidtabell.

Såhär förfar myndigheten rätt ofta.

- Det är nog ganska vanligt att det går till uppmaning.

Fler fall når RFV

Rosita Säisä uppger att arbetsgivarna i den offentliga sektorn idag väl känner till sina skyldigheter. På arbetsplatserna finns anvisningar och planer och det görs arbete som ska förebygga trakasserier.

Ändå ökar antalet fall som hamnar hos Regionförvaltningsverket.

- Antalsmässigt så har ju ärendena blivit fler. Personligen tror jag inte att det beror på att det skulle finnas fler ärenden i samhället, utan det handlar om att myndigheten har informerat bättre och allmänna informationen från fackförbund och andra organisationer är bättre.

Enligt Säisä är människor helt enkelt idag medvetna om att de har möjlighet att göra något och söka hjälp av myndigheter i sådana här frågor. Konflikter och trakasserier förekommer inom alla branscher, påpekar hon.

- Jag brukar säga att finns det fler än en person på arbetsplatsen så finns det risk för trakasserier. Så arbetsgivaren måste alltid bedöma den risken och vidta förebyggande åtgärder.

Rosita Säisä påpekar ändå att allt man kan uppleva som trakasserier inte är det.

- Arbetsgivaren har alltid direktionsrätt på arbetsplatsen och rätt att bestämma när, var och hur man utför jobb.

Regionförvaltningsverket är den statliga myndighet, som ansvarar för den regionala tillsynen och styrningen över arbetarskyddet. Ett centralt mål är att främja och upprätthålla arbetstagarnas arbets- och funkionsförmåga samt att förhindra risker och skador för hälsan orsakade av arbetet. Genom tillsynen säkrar man också att spelreglerna i arbetslivet efterlevs på arbetsplatserna.

Här kan du läsa mer.