Hoppa till huvudinnehåll

#femtioelvafrågor: Hur ser utbildningen i Finland ut i framtiden?

Marknadsföringsstuderande Axel lehtinen vid Arcada i Jakobstad porträttbild med grafik och pratbubbla med texten "Budget för studier och utbildning?"
Axel Lehtinen undrar hur partierna vill satsa på studierna. Marknadsföringsstuderande Axel lehtinen vid Arcada i Jakobstad porträttbild med grafik och pratbubbla med texten "Budget för studier och utbildning?" Bild: Svenska Yle / Sofie Gammals. Grafik: Lasse Grönroos politik,Politik,val

Marknadsföringsstuderande Axel Lehtinen från Jakobstad undrar vad som händer med utbildningen efter valet.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

– Jag skulle vilja veta hur riksdagen och regeringen har tänkt utveckla budgeten för studier och utbildningen i allmänhet. Om den kommer att öka eller dras åt ytterligare.

Axel Lehtinen undrar: Hur vill partierna satsa på utbildningen - så här svarar riksdagspartierna

Blå framtid: Har inte svarat på frågan.

Centern: Vi föreslår en skola för de yngre barnen. Det skulle innebära förskolan och grundskolans första två år. I slutet av andra klassen skulle man granska barnets baskunskaper. Barnet förflyttas naturligt vidare till nästa klass då hen behärskar dessa baskunskaper. Läropliktens bakre gräns höjs till aderton år.
För yrkesutbildningen behövs tusen nya lärare och handledare som stöd för lärande på arbetsplatser. Man bör stärka olika former av omskolningar, fortbildningar och kompletteringar inom de olika utbildningarna.
Lärandet ska vara gränslöst, kontinuerligt och oberoende av plats.
Högskoleutbildning ska vara uppnåeligt för alla. Centern vill att det skall finnas minst en högskola i varje landskap.

De gröna: Vårt mål är att lyfta den finländska utbildningen till världens bästa. Vi skulle förverkliga en avgiftsfri småbarnspedagogik och en tvåårig förskoleundervisning, minska på gruppstorlekarna, öka resurser till skolorna speciellt för de lågpresterande eleverna och för de som är i behov av stöd. Vi skulle förlänga läroplikten till det andra stadiet och återinföra lärare och närundervisning i yrkesutbildningen. Vi skulle göra finansieringen för högskolor och forskning långvarig och oberoende av marknadskrav och vi skulle satsa grundfinansieringen på grundexamen, undervisning och bildning.

Kristdemokraterna: I vår alternativa budget föreslår vi höjda anslag för universitet, högskolor, yrkeshögskolor och för yrkesskolor. Vi föreslår också en höjning av studiebidraget och av tillägget för studerande föräldrar. KD skulle även satsa mer än den nuvarande regeringen på forskning och utveckling. Förutom större resurser behövs det bättre samarbete mellan skolor och näringsliv.

Samlingspartiet: Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är fundamentet för det finländska utbildningssystemet och en garant för jämställdheten. Samlingspartiet vill göra förskoleundervisningen tvåårig och på sikt skall även småbarnspedagogiken vara gratis tjugo timmar i veckan. På så sätt jämnas de olika utgångspunkter som barn med olika bakgrund har ut och de får jämlika möjligheter att klara sig under skolgången. Alla som avslutar grundskolan bör ha grundförutsättningar till fortsatta studier och för att klara sig i livet. Målet är att varje ungdom skall avklara minst det andra stadiets examen och hälften av åldersgruppen även en högskoleexamen. Alla skall ha möjlighet och förmåga att uppdatera sitt eget kunnande och att studera vidare.

Sannfinländarna: Har inte svarat på frågan.

Socialdemokraterna: Vi vill utvidga läroplikten så att den även omfattar andra stadiet, och det ska också vara helt avgiftsfritt. Andra stadiets utbildningar, tiondeklasserna samt olika slags verkstadsverksamhet för unga bildar gemensamt utbildningen av det nya andra stadiet. Innehållet i det andra stadiets utbildningar skall förnyas för att motsvara de förändringar som sker i arbetslivet. Vi lyfter prestationsmålet för en högskoleexamen med 50 procent för de yngre åldersklasserna.
Vi skapar ett handlingsprogram för att förbättra villkoren för att bli intagen till en högre utbildning. Det skall finnas flexibla möjligheter för de studerande att dra nytta av Finlands samtliga högskolors utbildningsutbud.

Svenska folkpartiet: Riksdagsvalet ska vara ett utbildningsval och SFP vill satsa på hela utbildningsstigen, allt från småbarnspedagogik till den fria bildningen. Det behövs medvetna och långsiktiga satsningar på utbildning och forskning. Vi vill bland annat att alla barn som fyllt tre år ska ha rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspeda­gogik per dag, införa en närundervisningsgaranti på andra stadiet, att högskolornas grundfinansiering är långsiktig och förutsägbar och att kontinuerligt lärande främjas.

Vänsterförbundet: Vi är oroade över den ökade ojämlikheten inom utbildningen och därför föreslår vi att den subjektiva rätten till dagvård återinförs, att läroplikten skall sträcka sig ända till det andra stadiet och att läromedlen skall vara avgiftsfria. I småbarnspedagogiken och grundutbildningen skall gruppstorlekarna minskas. Alla skall ha rätt att uppdatera sitt kunnande och att frivilligt studera även som arbetslös. För de som studerar på deltid föreslår vi studiesedlar och en förkortning av arbetstiden för att stöda utbildning vid sidan av arbete. Även utvecklandet av det andra stadiets yrkesinriktade utbildning och examensinriktad fortbildning bör ingå som en del av det fortsatta lärandet. Vänsterförbundet är berett att finansiera utbildning inom alla nivåer. Inom det andra stadiets yrkesutbildning behövs resurserna mest. Indexet för finansiering av högskolor bör återinföras. Vi skulle höja högskolestuderandes studiemedel med 101 euro i månaden.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, partier och andra som kan ge svar.

Läs också

Val

Nyligen publicerat - Val