Hoppa till huvudinnehåll

Bestämt nej till avloppsvatten från Vichtis i vattendragen i Sjundeå

Avlopp
Avloppsvattnet har renats, men Sjundeå poängterar att vattendragen i Sjundeå är mycket känsliga. Avlopp Bild: Mostphotos avlopp,avloppsvatten,Vatten och avlopp,vattenförsörjning,vattenrening,Avlopp

Särskilt Sjundeå å och Björnträsket lider om renat avloppsvatten från Nummela i Vichtis också fortsättningen leds ut i havet via Sjundeå, anser kommunen.

Vattenverket i Vichtis anser däremot att avloppsvattnet är tillräckligt rent för att rinna genom Sjundeå.

Vattenverket Vihdin Vesi vill ändra på det miljötillstånd man beviljades år 2007 för vattenreningsverket i Nummela.

I tillståndet står att man bör sluta avleda avloppsvatten till Sjundeå ås vattendrag så fort som möjligt. Vattnet bör ledas till ett område som är mera lämpligt.

Nu vill vattenverket att den här bestämmelsen ska strykas eftersom man anser vattenreningen vara så effektiv.

Betydande belastning

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå och kommunens miljöchef Anu Hynninen motsätter sig däremot bestämt en ändring av miljötillståndet.

Avloppsvattnet från Nummela leds via Mäyräoja till Risubackaån och därifrån rinner vattnet vidare till Björnträsk och via Sjundeå å till Tjusträsk, Vikträsk och Pickalaviken.

En å där det växer näckrosor. I bakgrunden syns en bro som går över ån.
Sjundeå å. En å där det växer näckrosor. I bakgrunden syns en bro som går över ån. Bild: Yle/Malin Valtonen Sjundeå å,vattendrag,naturen,Sjundeå,Västnyland,näckrosväxter,åar

Risubackaån är det vattenområde i Sjundeå ås avrinningsområde som är i sämsta skick.

Av fosforbelastningen i Risubackaån står Nummela reningsverk för mellan 3 och 11 procent medan det för kvävets del handlar om 32 till 57 procent.

I takt med att vattnet rinner vidare minskar belastningen från avloppsvattnet och står för fosforns del i Björnträsket bara för en procent av den totala belastningen. Däremot är belastningen för kvävets del 21 procent.

Den totala belastningen från Nummela reningsverk beräknas år 2030 uppgå till drygt 28 000 kilogram kväve och 230 kilogram fosfor.

Känsliga vattendrag

Kommunerna vid Sjundeå ås avrinningsområde har förbundit sig till ett sex år långt projekt för att restaurera Sjundeå å och uppnå ett gott ekologiskt tillstånd, påpekar Sjundeå.

Det innebär bland annat att vandringsfiskarna ska kunna röra sig i ån och att områdets rekreationsanvändning ska förbättras.

En viktig åtgärd är att leda bort avloppsvattnet från Vichtis så att det inte längre hamnar i Naturaområdet Sjundeå å.

Algblomning i Houtskär.
Övergödning leder bland annat till algblomning. Algblomning i Houtskär. Bild: Yle/Linus Hoffman cyanobakterier (blågrönalger),algblomning

Näringsämnena leder till att vattendragen blir övergödda.

Det betyder bland annat algblomningar, grumligt vatten, stora mängder vattenväxter, igenvuxna vattendrag, syrebrist under vintern och förändringar i fiskbeståndet.

Utsläppen kan öka

Vichtis planerar på sikt ett nytt centralreningsverk vilket innebär att mängden avfallsvatten som behandlas kommer att öka.

Det kommer inte på fråga att avleda allt rengjort avloppsvatten till Risubackaån, säger nämnden bestämt.

Miljö- och byggnadsnämnden betonar att man måste hitta en annan lösning för avloppsvattnet.

Kommunen hänvisar till beslut från Västra Finlands miljötillståndsverk, Vasa förvaltningsdomstol och Högsta förvaltningsdomstolen.

Dessutom stöder EU:s ramdirektiv om vatten och Finlands lag kommunens åsikt.

Sjundeå påpekar också att kommunen sedan år 2013 har avlett sitt avloppsvatten via ett överföringsavlopp till Kyrkslätts och Esbos reningsverk.

Mera åtgärder krävs

I väntan på att Vichtis hittar en annan plats att släppa ut sitt avloppsvatten på bör man också satsa på mera vattenskyddsåtgärder, anser Sjundeå.

Det borde byggas reningsfält och videsnår som binder näringsämnen och skadliga ämnen längs avloppsvattnets utsläppsrutter.

Områdena bör vara tillräckligt jämna så att vattenavrinningen är tillräckligt långsam och de skadliga ämnena absorberas i jordmånen och i mikrober som lever i jordmånen.

Om avledande av avloppsvatten till Sjundeå å fortsätter så förutsätter miljö- och byggnadsnämnden att man vid reningsverket tar i bruk teknik som avlägsnar kemikalie- och mikroplastrester.