Hoppa till huvudinnehåll

#femtioelvafrågor: "Hur tänker partierna garantera högklassig vård på svenska?" – Frågan om omfattande jour vid Vasa centralsjukhus lever fortfarande

Medicinstuderanden Jakob Vikström som serietidningsbild utomhus med pratbubbla och texten "Vad gör ni för vården?"
Medicinstuderanden Jakob Vikström som serietidningsbild utomhus med pratbubbla och texten "Vad gör ni för vården?" Bild: Svenska Yle / Sofie Gammals. Grafik: Lasse Grönroos riksdagsval,politik,jakob Vikström

Hur tänker partierna garantera svenskspråkig högklassig vård? frågar Jacob Vikström, österbottnisk medicinestuderande inför riksdagsvalet i april.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

Vikström undrar vidare över hur lockande den österbottniska arbetsmarknaden på sikt är för läkare om beslutet att inte ge omfattande jour till Vasa centralsjukhus står kvar.

- Hur ska de se till att det är lockande i fortsättningen för språkkunniga och främst svenskkunniga läkare att jobba i Österbotten när Vasa centralsjukhus inte har omfattande jour?

Partiernas svar visar att frågan om omfattande jour vid Vasa centralsjukhus inte är slutligt avgjord utan kan komma att rivas upp efter valet.

Så här svarar riksdagspartierna

Blå framtid: Har inte svarat på frågan.

Centern: Man bör höja nivån på svenskundervisningen både för dem som studerar till läkare och för dem som studerar till andra vårdyrken. På arbetsplatserna inom vårdsektorn bör de anställda ges möjlighet att delta i språkkurser och utveckla sina språkkunskaper. Vid Vasa centralsjukhus erbjuder man alltjämt jour inom cirka tio specialistområden. Intressanta arbetsuppgifter står därmed säkerligen till buds, även för specialistläkare. Vasa centralsjukhus och dess personal är tvåspråkiga, på sjukhuset finns språken jämbördigt representerade. I Vasa är sysselsättningsgraden liksom den ekonomiska situationen överlag god, vilket ger en god grund för att locka till sig och behålla kvalificerad arbetskraft.

De gröna: Vi understöder tryggandet av starka språkliga rättigheter och försvarar svenska språkets ställning som nationalspråk. Rätten att få samhälleliga bastjänster på sitt eget modersmål är en grundläggande rättighet. Detta gäller särskilt då människans hälsotillstånd försämras. Att inte ge Vasa centralsjukhus omfattande jour är inget som De gröna har understött - tvärtom, vi har förespråkat en modell där Vasa får behålla omfattande jour som ett led i att trygga att de språkliga rättigheterna realiseras. Den vård- och landskapsreform som Sipiläs regering med våld försökt driva igenom ser nu ut att falla och att korrigera detta blir därmed en uppgift för nästa regering och riksdag. Då måste Vasa centralsjukhus ges tillbaka omfattande jour.

Kristdemokraterna: Vi behöver fler utbildningsplatser på svenska för läkare och sjukskötare. KD jobbar för omfattande jour vid Vasa centralsjukhus och arbetar för att beslutet ändras.

Samlingspartiet: På många håll i Finland är det en utmaning att få tag på kvalificerad arbetskraft. Bäst svarar man på utmaningen lokalt, genom att erbjuda goda arbetsförhållanden och förmåner samt genom att höja attraktionsnivån och serviceutbudet på orten. Antalet läkare och deras kunnande påverkar man återigen bäst inom utbildningen. Bland annat är det viktigt att vi också i fortsättningen månar om att man möter kraven på språkkunskaper bland de läkarstuderande. Finska och svenska är landets nationalspråk, och läkare bör ha sådana muntliga och skriftliga språkkunskaper att de klarar sin uppgift.

Sannfinländarna: Vi är övertygade om att det i Österbotten även framöver kommer att finnas sakkunniga läkare och kvalitativ vård, tack vare vårt utbildningssystem och de krav på tjänstemannasvenska som ställs på anställda. Ett större problem väntas snarare bli det att kommunikationen mellan patienter och läkare äventyras då läkare varken kan tillräckligt med svenska eller ens finska.

Socialdemokraterna: Socialdemokraterna är fast beslutna att återinföra omfattande jour i Vasa. Alla ska garanteras kvalitativ vård regionalt och språkligt.

Svenska folkpartiet: Att få vård på svenska är en grundläggande rättighet. Vi kommer alltid att arbeta för att det ska finnas tillgång till högklassig vård också på svenska. Vasa centralsjukhus ska givetvis ha omfattande jour, den sittande regeringens beslut när det gäller både vilka sjukhus som ska få ha omfattande jour, och hur de mindre sjukhusen behandlats överlag är helt vansinnigt. Vi arbetar för att det här rättas till.

Vänsterförbundet: Det stadgas i språklagen om patientens och kundens rättigheter att använda finska eller svenska, bli hörd och få sina journaluppgifter på finska eller svenska, samt rätten till tolkning. Enligt riksdagens grundlagsutskott kan omfattande jour centraliseras till Seinäjoki endast om man där kan garantera vården för de svenskspråkiga. Detta innebär att Seinäjoki måste kunna erbjuda tillräckligt med läkare och sjukskötare som kan svenska. Då man fattade beslut om jourreformen fanns Vänsterförbundet bland dem som gav sitt understöd till att Vasa centralsjukhus skulle ha kommit med på listan över sjukhus med omfattande jour. Tyvärr stödde en majoritet i riksdagen istället regeringens förslag.

För att reda ut hur läkarrekryteringen till Vasa centralsjukhus påverkas av frågan om omfattande jour har Svenska Yle också intervjuat sjukhusets chefsöverläkare Reijo Autio.

Autio medger att det i dagsläget är utmanande att rekrytera specialister till Vasa centralsjukhus.

En reumatolog och en hematolog finns bland de senaste rekryteringarna man lyckats med, på kommande har man också en blodkärlskirurg.

- Det är alltså inte omöjligt att rekrytera, men nog krävande, slår Autio fast.

Orsakerna bakom detta är ändå många, menar Autio. Först och främst är det många aktörer som konkurrerar om rätt få läkare.

- Det finns överhuvudtaget för få specialister inom många områden, så inom de närmaste åren måste man utbilda fler, säger Autio.

Situationen påverkas också av konkurrensen mellan privata aktörer och offentliga sjukhus.

Det här gör att den som vill lyckas med att locka specialister måste man vara synlig och aktiv, så att det går att få tag i de läkare som vill byta arbetsplats och även att fånga upp unga läkare.

Reijo Autio.
Reijo Autio Reijo Autio. Bild: VCS bildbank Vasa centralsjukhus,Reijo Autio

Reijo Autio upplever att det politiska beslutet att inte ge Vasa centralsjukhus omfattande jour har påverkat rekryteringen i någon mån, men att detta ändå bara är en faktor bland de andra.

- Hittills har vi inte fått stryk eller haft det mycket svårare att rekrytera läkare på grund av beslutet om omfattande jour, säger Autio.

Däremot menar han att frågan har varit så flitigt uppe i media att det hela fått felaktiga proportioner och därmed skänkt sjukhuset något av en negativ stämpel.

Tror du ändå att det vore lättare att rekrytera läkare till sjukhuset ifall sjukhuset erbjöd omfattande jour?

- Det tror jag. Det vore en positiv signal, framför allt därför att det skapar en tro på framtiden för sjukhuset. Det är osäkerheten som är allra värst.

Hoppas du alltså att nästa regering ändrar beslutet och ger Vasa centralsjukhus omfattande jour?

- Jo, absolut.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. I slutet av artikeln kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

Läs också

Val

Nyligen publicerat - Val