Hoppa till huvudinnehåll

En av dem blir biskop för Borgå stift - fyra frågor till kandidaterna

Får församlingsanställda kalla homosexuella för avskyvärda? Har manliga präster rätt att vägra samarbeta med kvinnliga präster? Och hur ser du på det att kyrkans medlemsantal nu ligger under 70 procent? Bland annat de här frågorna svarade de fyra kandidaterna på som vill bli den andliga ledaren för Borgå stift.

Finlands biskopar och Borgå stift

En biskop och ett domkapitel leder ett stift. Biskopen är stiftets andliga ledare och domkapitlet sköter förvaltningen och verksamheten i stiftet.
Det finns nio,stift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Biskoparna är tio:

Borgå stifts biskop
Esbo stifts biskop
Helsingfors stifts biskop
Kuopio stifts biskop
Lappo stifts biskop
S:t Michels stifts biskop
Tammerfors stifts biskop
Uleåborgs stifts biskop
Åbo ärkestifts biskop
Ärkebiskopen (placeringort Åbo)

I Borgå stift ingår de församlingar i evangelisk-lutherska kyrkan som har svenskspråkig majoritet. Stiftet har 53 församlingar och medlemmarna är cirka 240 000. Hit hör också Tyska församlingen och Rikssvenska Olaus Petri församling.

Den 19 mars får 704 personer rösta på vem som ska bli ny biskop för Borgå stift efter Björn Vikström. För att vinna valet krävs mer än hälften av rösterna. En eventuell andra valomgång hålls den 10 april.

Hälften av dem som röstar är präster och hälften är lekmän. Lekmännen består av församlingsmedlemmar som är aktiva inom kyrkans organ såsom kyrkofullmäktige, församlingsråden, stiftsfullmäktige eller kyrkomötet.

Vi har träffat kandidaterna för att ge dem ämnen och frågor att resonera kring - här är deras svar.

Det har pågått en debatt inställningen till homosexuella. Får församlingsanställda kalla homosexuella för avskyvärda, hur ska kyrkan reagera som arbetsgivare?

Harry Sanfrid Backström
Den här prästens uttalande är hämtat direkt från bibeln. I grund har han inte sagt något sådant som inte finns där men det är alldeles klart att man också kan fundera på vilka ord man väljer när man skriver. På det sättet är det olyckligt.

Grafikisk bild av Harry S. Backström.
Grafikisk bild av Harry S. Backström. präster,Biskopsvalet i Borgå stift 2019,kandidater,Grafik,harry s backström

Lisa Enckell
Det är väldigt beklagligt och jag blev väldigt ledsen. Det sårar människor otroligt, människor som är guds avbilder som vi alla är, med olika sexualiteter. Hur kan någon sätta gränser här och säga “du hör inte till vårt gäng”?

Bo-Göran Åstrand
Det var ett mycket kraftigt påstående vi kunde läsa om. Då jag läste det så gjorde det ont. Det gör ont för att jag känner människor som de här orden träffade. Sådana här ord går in under huden och träffar personligheten som sexualiteten också är en fin del av. Det här riktar sig rakt in mot människors innersta.
Kyrkan ska tydligt markera att ett sådant här språkbruk kan vi inte använda. Inom ett samfund finns olika åsikter och tankar om samkönade äktenskap. Men det måste man kunna diskutera på ett bra sätt och inte använda sådana uttryck.

Sixten Ekstrand
Sådana diskussioner är intressanta i sig, speciellt då vi har sociala medier som är väldigt snabba och effektiva där folk ofta går över styr. Också kyrkligt anställda ibland. Man blir så engagerad i diskussionen att det blir hetare än det borde bli.

Har homosexuella rätt till kyrklig vigsel?

Harry Sanfrid Backström
Det nuvarande sättet med äktenskapet och kyrklig vigsel är till för en man och en kvinna. Det finns idag en möjlighet för dem av samma kön att få en borgerlig vigsel och det gör också det att den juridiska sidan av det hela kan ordnas.
De har plats i kyrkan men vi kan inte ha en gränslös kyrka. Det betyder att vi utgår från bibeln och det bibeln säger. Jag anser att vi inte ska gå emot Guds vilja i det här ärendet.

Lisa Enckell
Jag säger ja. Jag hoppas biskopsmötet och kyrkomötet så fort som möjligt kan ta ställning positivt och förstås jobba för det.
Det behövs också funderas på äktenskapet. Vigseln fanns före kyrkan blev till, kyrkan har sedan tagit del av den. Så vad är det speciella? Det är en väldigt viktig rit. Kyrkan vill vara med och välsigna något som är ganska svårt. Alla som är gifta vet att det inte är en enkel väg.

Grafisk bild av Lisa Enckell.
Grafisk bild av Lisa Enckell. Biskopsvalet i Borgå stift 2019,Grafik,Lisa Enckell

Bo-Göran Åstrand
Ja, det tycker jag. I mitt jobb möter jag par som säger att de mycket gärna inför Gud och människor skulle vilja lova varandra trohet och kärlek. Den här möjligheten borde kyrkan kunna ge åt dessa människor för att också de kunde få uppleva att deras förhållande och deras kärlek är lika mycket värd.
Man måste hitta en respektfull dialog och också ett bra språkbruk för att förverkliga den här dialogen och samtalet om den här frågan.

Sixten Ekstrand
I den här frågan finns två olika synsätt. De som tycker att kyrkan ska öppna för vigsel av samkönade och de som inte tycker det. Båda har kommit till sina slutsatser utgående från sin egen bibelläsning. Man utgår alltså från samma bibel men har kommit till olika slutsatser. Min personliga åsikt är att vi därför bör få nån form av kompromiss kring detta. De som vill viga ska och kan ges den möjligheten och de som inte vill ska få den möjligheten.

Har manliga präster rätt att vägra samarbeta med kvinnliga präster av så kallade samvetsskäl?

Harry Sanfrid Backström
Jag tror inte att den här frågan någonsin kommer att lösas. Jag skulle säga att vi ska skapa utrymme och möjlighet i stället för att begränsa och tvinga så att endast en part får sin röst hörd.

Ska det då finnas församlingar där det enbart finns manliga präster och kvinnorna är någon annanstans?

Det är egentligen inte så här, det är förenklat. Man hittar lösningar. Det kan finnas utrymme till exempel i en väckelserörelse, i ett arbete, i ett u-landsprojekt eller liknande. Man ska hitta de kreativa lösningarna istället för att se väldigt smalt och trångt på det hela.

Lisa Enckell
Beslutet att öppna prästämbetet för kvinnor gjordes för 33 år sedan. Det är ett beslut som idag borde vara helt naturligt. Det finns ingen skillnad mellan mäns och kvinnors kallelse, båda har rätt att gå in och tjäna i prästuppgiften.
Besvärligt att det fortfarande finns män och kvinnor som vägrar jobba med kvinnor som är prästvigda.

Bo-Göran Åstrand
Nej. Kyrkan är hel när man och kvinna kan stå sida vid sida vid altaret och göra ett gemensamt jobb, dela ut nattvarden tillsammans och finnas bredvid varandra under fältarbetet. Vi är kallade att göra det här av Jesus Kristus själv. Då behöver det också synas att vi på allvar samarbetar överallt.

Den som vägrar, vilka ska påföljderna bli?

Det första är nog att samtala om den här frågan och höja blicken tillsammans, se vem det är som har kallat oss att tjäna. Det är kyrkan och det är Jesus Kristus själv. Då behöver vi kunna ta det här steget att jobba med varandra.

Grafisk bild av Bo-Göran Åstrand.
Grafisk bild av Bo-Göran Åstrand. Bo-göran Åstrand,präster,Biskopsvalet i Borgå stift 2019

Sixten Ekstrand
Det finns fortfarande några som tycker det är svårt att jobba med en kvinnlig kollega, men de är inte många. Jag vill notera att vi inte ska överdramatisera det här. Ser man vilket regelverk vi har i kyrkan i dag så är det klart att för de prästkandidater som kommer till domkapitlet och biskopen för att anhålla om prästvigning är det självklart att man går in i kyrkans ämbete. Vill man bli präst ska man samarbeta med både män och kvinnor oberoende av kön och det gäller både män och kvinnor.

Medlemsantalet fortsätter sjunka och är nu under 70 procent. Hur ser du på det, hur ska man klara av kostnaderna eller förlorar kyrkan makt?

Harry Sanfrid Backström
Vi måste komma tillbaka till grundvärdena. Det grundläggande arbetet med bönen, bibelläsningen, gudstjänstlivet och att ta hand om människor i olika situationer och som är i olika typer av svårigheter. Bland annat inom diakonin görs ett väldigt fint arbete, det här kommer också att förstärkas i framtiden.

Egentligen vill jag svänga på det här. Kyrkan bör vara allt mera med i samhället och diskutera med samhällets olika aktörer. På det sättet kan vi göra det klart att kyrkan har en väldigt viktig roll i samhället. Det har också förekommit diskussioner om att kyrkan inte får uttala sig men jag som biskop kommer att vara med i den diskussionen.
Det är egentligen på flera plan man måste ändra det här.

Centralförvaltningen måste minskas, den centralförvaltning vi har idag är för kostsam. Vi har också många kyrkor och lokaler på olika håll i landet. Det är också en stor kostnadspost som måste ses över kontinuerligt. Församlingarna behöver fundera över varje enskild fastighet separat och överväga vad som är det bästa och som tjänar sitt syfte.

Lisa Enckell
Det här är ett faktum i Norden och i Europa. Men på andra ställen i världen växer kyrkorna. Att religionernas betydelse i västvärlden minskar är ett fenomen vi i västvärlden tror att är allmänt, men så är det ju inte. Religionernas betydelse har vuxit under de senaste åren.

Det är kanske en tidsfråga, just nu är trenden sådan i Europa. Jag tror den håller på att vända. Då är det fråga om en hurudan kyrka och hurudan tro jag vill skriva under. Vad är det för människobild, gudsbild? Kan jag vara den fria människa som jag är inom den här kyrkan?

Trots alla domedagsprofeter och dystra siffror ser jag positivt. Jag tror på människors förmåga att hitta lösningar på problem, jag tror på människors förmåga att se
en framtid och jag tror på hoppet. Vi har alltid hopp.

Bo-Göran Åstrand
Det här är ju en trend som naturligtvis inger en viss oro. Inom kyrkan behöver vi fundera på vad det beror på och vad vi kan göra. Det viktigaste är att vi tar väl hand om de medlemmar vi har nu, ser till att de känner att det är meningsfullt att vara med i den här gemenskapen, att det betyder någonting och att det har relevans i deras vardag.
Uppenbarligen har vi en stor utmaning i att kunna tala om Gud, tron och livet på ett relevant sätt.

Sixten Ekstrand
Det är viktigt att kyrkan vågar vara kyrka. Man är trygg i sin egen identitet, trygg i att vara kyrka. Man är också öppen gentemot samhället och mot de människor vi möter. Det är viktigt att vi visar en välkomnande attityd.

Grafiks bild av Sixten Ekstrand.
Grafiks bild av Sixten Ekstrand. Biskopsvalet i Borgå stift 2019,Grafik,Sixten Ekstrand

Bekanta dig med kandidaterna i Närbild på Yle Fem måndag 4 mars klockan 20, repris tisdag 5 mars klockan 11.

Kandidaterna träffades också för en debatt den 6 februari:

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes