Hoppa till huvudinnehåll

Amnesty-rapport: Många våldtäktsoffer i Finland upplever att de skuldbeläggs och misstros

Kvinna med depression (illustration).
Kvinna med depression (illustration). Bild: Henrietta Hassinen / Yle depression,självmord

I Finland bemöts våldtäktsoffer ofta med misstro och de kan också skuldbeläggas. Det visar människorättsorganisationen Amnestys nya rapport.

I Finland faller ungefär 50 000 kvinnor årligen offer för sexuellt våld - men endast en liten del vänder sig till polisen.

2017 kom 1245 våldtäktsbrott till polisens kännedom, men enbart en tredjedel av alla anmälda brott slutade i rätten. En fällande dom gavs i 209 fall.

- Straffrihet som en följd av sexuellt våld är alltså fortfarande mycket vanligt i Finland, säger Amnestys forskare Otava Piha som utfört undersökningen som presenteras i rapporten Oikeuksien arpapeli: Naisiin kohdistuvat raiskausrikokset ja uhrin oikeuksien toteutuminen Suomessa.

På svenska kan rapporten ungefär översättas till Kampen mot lotteriet: Våldtäktsbrott som riktas mot kvinnor och uppfyllandet av offrens rättigheter i Finland.

Kvinna som håller upp skylt där det står: Skyll på våldtäktsmännen, inte på offren.
Amnesty förespråkar en lagförändring i Finland som skulle basera sig på samtycke. Kvinna som håller upp skylt där det står: Skyll på våldtäktsmännen, inte på offren. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press victim blaming,våldtäkt,sex & sånt

I samband med utredningen analyserade Amnesty över 300 myndighetsbeslut. Tingsrättens domar visar att det i både polisens och åklagarens beslut kom fram att det i många fall var så att offret inte givit sitt samtycke, men enligt nuvarande lagstiftning uppfylls inte kraven för våldtäkt.

Dessutom intervjuade Amnesty sju våldtäktsoffer, alla kvinnor, i Finland.

Flera av de intervjuade uppgav att den utdragna processen och rättegången varit ytterst traumatiska upplevelser.

Kvinnorna uppger också att de upplevt osakligt bemötande och skuldbeläggande av offer i möten med poliser, representanter från hälsovården, advokater och domare.

Misstro och skuldbeläggande

De som fallit offer för sexuellt våld bemöts mycket varierande i vårt land – en del upplever att de skuldbeläggs och att deras upplevelser förminskas medan andra offer haft mer positiva erfarenheter av rättsväsendet och sjukvården, enligt rapporten.

I tingsrätten och hela tiden frågades det bara vad jag gjort för fel, att jag inte stoppade våldtäkten. Hur mycket hade jag druckit, varför bad jag inte om hjälp, varför jag inte steg in i en taxi. Ingen frågade gärningsmannen varför han började följa mig, är det ok att börja leda iväg någon och stoppa någon från att stiga in i taxin. Och i rätten försökte de till stor del stämpla mig som en slags hora och en person med slapp moral.
― Våldtäktsoffer i Amnestys rapport. (fri översättning från finska)

Amnestys forskare Otava Piha kallar det ett lotteri – har du tur bemöts du med respekt.

- Det beror på vem som bemöter ett offer. En del är utbildade och vet exakt hur man ska bemöta ett offer. Andra kan inte alls bemöta offret. Dessvärre finns det många fall där ett offer upplever att hen
skuldbeläggs.

Sessionssal i Egentliga Finlands tingsrätt.
Majoriteten av alla våldtäkter leder inte till fällande domar. Sessionssal i Egentliga Finlands tingsrätt. Bild: Yle/Nora Engström tingsrätt,egentliga finlands tingsrätt

Amnestys rapport visar att slumpen avgör om våldtäktsoffers rättigheter uppfylls i Finland.

De rättigheter som inte uppfylls för offren handlar bland annat om direktiv från EU som säger att offer ska behandlas respektfullt och individuellt.

Också offrets rätt till en rättvis rättegång och olika slags stödtjänster nämner Amnestys forskare Otava Piha som exempel på rättigheter som inte alltid uppfylls i Finland.

- Offer har rätt till diverse stödtjänster som exempelvis psykosocialt stöd som kan vara svårt att få i Finland.

I Finland finns enbart ett specialstödcenter för offer för sexuellt våld, Seri-stödcentret i Helsingfors. Enligt Europarådets rekommendationer borde det i Finland finnas 13 stödcenter.

- Offer har också rätt till gratis rättshjälp och en stödperson, men hur det förverkligas i praktiken varierar. Många offer har svårigheter att skaffa rättshjälp ensam, säger Piha.

Finland följer inte Istanbulkonventionen

Amnesty förespråkar starkt en reform av våldtäktslagen så att den ska bygga på samtycke, alltså att sex alltid ska föregås av ett aktivt samtycke.

I nuläget definierar Finlands lag våldtäkt utgående från våld och hot om våld.

Att samtycke saknas i vår lag bryter mot internationella konventioner, säger Otava Piha.

Några hundra personer demonstrerar på ett torg. I förgrunden kvinna med plakat och kvinna med megafon.
Sverige har nuförtiden samtyckeslag. Några hundra personer demonstrerar på ett torg. I förgrunden kvinna med plakat och kvinna med megafon. Bild: EPA/Johan Nilsson demonstrationer,våldtäkt,Malmö,kvinnor

Till exempel i Europarådets Instanbulkonvention från 2015 som Finland förbundit sig till att följa står det i artikel 36 att det är fråga om våldtäkt om samtycke saknas.

Finland har bundit sig till att ratificera Istanbulkonventionen, men fortfarande lyser samtyckeslagen med sin frånvaro.

- Samtycke är inte nödvändigtvis det främsta kriteriet när en våldtäkt utreds, fastän det borde vara det, säger Piha.

Mer resurser och utbildning

Förutom att Finland bör få en samtyckeslag presentar Amnesty två andra förslag.

Polisen, rättsväsendet och sjukvårdspersonalen borde alla utbildas i hur man bör bemöta våldtäktsoffer. Fortfarande spökar en del myter om våldtäkter i bakgrunden och offrets agerande kan ofta ifrågasättas i utredningsskedet; varför sökte du inte vård genast? Varför sov du bredvid din förövare?

- Hurdant beteende kan man förvänta sig av ett offer? Svaret är inget speciellt, säger Otava Piha.

Dessutom bör polisen och rättsväsendet få mer resurser och personal så att våldtäktsfall kan behandlas noggrant och snabbt – i nuläget upplever många våldtäktsoffer att processen är lång och traumatisk.

I januari meddelade justitieministeriet att en arbetsgrupp tillsätts för att förnya våldtäktslagstiftningen.

Läs också