Hoppa till huvudinnehåll

Yles resultat för 2018 uppvisade som planerat ett underskott

Yles resultatet 2013-2018, graf
Yles resultatet 2013-2018, graf Bild: Yle resultat,ekonomi,Yle

Yles omsättning var 471,6 miljoner euro, vilket var en minskning med 0,1 procent jämfört med året innan. Intäkterna uppgick sammanlagt till 474,3 miljoner euro.

De intäkter som hänför sig till anslag från Yleskatten uppgick till 461,8 miljoner euro, eller 97,3 procent. Eftersom ingen indexjustering gjordes i finansieringen var Yleskattens andel densamma som under de föregående fyra åren. Övriga intäkter bestod huvudsakligen av intäkter från försäljning av program och tjänster.

Räkenskapsperiodens förlust uppgick till 5,5 miljoner euro. Vinsten från föregående år uppgick till 6,9 miljoner euro. Enligt Yles förvaltningsråds riktlinjer ska variationerna i resultatet från år till år ta ut varandra. Variationen uppstår främst vartannat år till följd av regelbundet återkommande stora idrottsevenemang.

”Resultatet för 2018 uppvisade som planerat ett underskott”, säger Maisa Hyrkkänen, ekonomidirektör på Yle.

Största investeringar var att förnya radioenheterna och utveckla den regionala verksamheten

Yles personalstyrka har minskat under flera år. Vid utgången av 2018 hade Yle 2 811 personer i fast anställning med månadslön. Alla anställningar utgjorde i genomsnitt totalt 3 309 årsverken, vilket var 24 färre än året innan.

Kostnader och avskrivningar före finansiella poster uppgick till 481,8 miljoner euro (2017: 467,9 mn euro). Personalkostnaderna uppgick till 225,2 miljoner euro (222,6) och motsvarade 46,7 procent av samtliga kostnader.

Avskrivningar och andra kostnader för visnings- och upphovsrätter uppgick till totalt 89,1 miljoner euro (88,0). I sina olika medier visade Yle inköpta inhemska program till ett värde av 26,5 miljoner euro (30,2). Avskrivningarna på sport och utländska program uppgick till 27,0 miljoner euro. Dessutom betalade Yle upphovsrättsersättningar för musik och radio, upphovsrättshonorar, reprisersättningar och andra ersättningar för rättigheter i program för sammanlagt 35,6 miljoner euro.

Andra betydande poster i övriga rörelsekostnader var externa köptjänster för totalt 71 miljoner euro (63,6). I dessa ingår datatjänster, produktionstjänster, fastighetstjänster, service och underhåll samt övriga tjänster.

År 2018 uppgick Yles investeringar i anläggningstillgångar och därtill hörande investeringskostnader till 34,9 miljoner euro, varav investeringarna utgjorde 17,7 miljoner euro (19,8). Till de största investeringarna hörde renoveringen av Kreativa huset i Böle, projektet Radiostigen för att förnya radioenheterna samt utvecklingen av den regionala nyhetsverksamheten. Dessutom satsade Yle på att utveckla webbtjänsterna.

Yles styrelse godkände bolagets verksamhetsberättelse och bokslut 2018 samt rapporten om förvaltnings- och styrsystemet 2018 på sitt möte den 13 mars 2019. Yles förvaltningsråd behandlar bokslutet den 2 april 2019.

Bolaget