Hoppa till huvudinnehåll

Skatteförvaltningen synar hallförening i Ingå - verksamheten anses inte vara allmännyttig

Aktia arenan i Ingå, interiör.
Arenan i Ingå invigdes år 2011. Idag är den öppen för alla som vill spela boll - också utan tidsbokning om det finns lediga turer. Aktia arenan i Ingå, interiör. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Ingå Kommun,allaktivitetshall ingå

Ingå hallförening fick ett brev på posten. Skatteförvaltningen påpekar att föreningen inte längre anses vara allmännyttig.

- Det känns som om vi blir bestraffade för att vi ställer upp och håller den här hallen i skick, säger hallföreningens ordförande Clas Heerman.

Konsekvenserna av ett sådant här beslut kan bli ödesdigra både för föreningen och inte minst för hobbyfotbollen och andra bollsporter i kommunen.

Juniorer spelar fotboll i allaktivitetshallen i Ingå.
Fotbollsintresset bland juniorer har ökat markant i Ingå sedan Aktia arenan byggdes. Juniorer spelar fotboll i allaktivitetshallen i Ingå. Bild: Arkiv/Jaakko Heikkinen Västnyland,ingå aktia arena

Om föreningen inte klassas som allmännyttig kan den heller inte ansöka om bidrag ur de stiftelser som tidigare understött verksamheten.

Hyresverksamhet är näringsverksamhet

Ingå hallförening hyr ut allaktivitetshallen Aktia arenan och konstgräsplanen utanför till idrottsföreningar och andra aktörer som behöver halltider.

De flesta halltider används av Ingå IF fotboll och dess många lag i olika åldersgrupper.

Skatteförvaltningen anser ändå nu att Ingå hallförening inte kan klassificeras som allmännyttig eftersom föreningens verksamhet går ut på att hyra ut lokaler vilket anses som näringsverksamhet.

Föreningen gör inte vinst

Ingå hallförenings styrelse är förbluffad.

- Vi är inte en vinstgörande förening. Styrelsemedlemmarna får inga arvoden utan alla jobbar på frivillig basis, säger Clas Heerman.

Juniorer spelar fotboll på konstgräsplan i Ingå.
Konstgräsplanen i Ingå är också ett resultat av Ingå hallförenings frivilligarbete. Juniorer spelar fotboll på konstgräsplan i Ingå. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Ingå,fotboll

Brevet från Skatteförvaltningen meddelade att föreningen avvikit från sin skattedeklaration och inte kan anses allmännyttig längre.

- Varför det är så förstår vi inte. Vår verksamhet går ut på att vi hyr ut hallen och konstgräset till barn och unga i olika idrottsföreningar. Vår princip är att vi ska göra det så billigt som möjligt.

Hyror används till underhåll

Verksamheten har varit den samma under alla år. Också därför anser föreningen det märkligt att Skatteförvaltningen nu beslutat att frånta föreningen dess status som allmännyttig.

Föreningen betalar i detta nu redan mervärdesskatt och fastighetsskatt. Alla medel som kommer föreningen till godo investeras i anläggningen. Underhåll i form av reparationer, städning och snöplogning sköts som köptjänster.

- Det känns som att få en våt vante i fejset. Det märks på föreningens medlemmar att intresset för att fortsätta med talkoarbetet falnar, säger Heerman.

Clas Heerman och Cai Welke
Clas Heerman och Cai Welke från Ingå hallförening förundrar sig över hur skattemyndigheterna kan förknippa deras talkoarbete med näringsverksamhet. Clas Heerman och Cai Welke Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Ingå,ingå hallförening

Han får medhåll av styrelsemedlemmen Cai Welke som snabbt räknar ihop att han lagt ner omkring tvåtusen talkotimmar på att först vara med om att bygga hallen och sedan driva verksamheten.

- Med den hyresnivå vi har idag skulle man aldrig kunna täcka kostnaderna för verksamheten, säger Welke och låter förstå att hyrorna måste höjas rejält om Skatteförvaltningens beslut står fast.

Hallföreningen jobbar som bäst med ett få till stånd en ändring i beslutet.

Skatteförvaltningens paragrafer

På Skatteförvaltningen svarar skattesekreterare Heidi Heinonen att hon inte kan ta ställning till enskilda fall men hänvisar till den tjugoandra paragrafen i inkomstskattelagen.

Så här säger inkomstskattelagen

Allmännyttiga samfund (22 §)

Ett samfund är allmännyttigt då

1) det verkar enbart och omedelbart för allmän fördel i materiell, andlig, sedlig eller samhällelig bemärkelse,

2) dess verksamhet inte enbart gäller begränsade personkategorier,

3) det inte genom sin verksamhet bereder dem som är delaktiga i samfundet ekonomisk förmån i form av dividend eller vinstandel eller i form av sådan lön eller annan gottgörelse som är större än skäligt.

Som allmännyttiga samfund kan bland annat betraktas lantbrukscentraler, lantbrukssällskap och lantmannagillen, arbetarföreningar, arbetsmarknadsorganisationer, ungdoms- och idrottsföreningar, med dem jämförbara föreningar som främjar hobby- och fritidsverksamhet baserad på frivilligt medborgararbete, i partiregistret införda partier och deras medlems-, lokal-, parallell- eller understödsföreningar, liksom även andra samfund vars egentliga syfte är att påverka statliga angelägenheter eller att bedriva social verksamhet eller understöda vetenskap eller konst. Som allmännyttiga samfund kan också betraktas ett för stöd till kandidater vid allmänna val förbehållet förmögenhetskomplex.

Skattskyldighet för allmännyttiga samfund (23 §)

De allmännyttiga samfund som avses i 22 § är skyldiga att betala skatt på sina näringsinkomster. De är dessutom skyldiga att betala skatt till kommunen på inkomster av fastighet eller del av fastighet som används för andra än allmänna eller allmännyttiga ändamål, enligt den inkomstskattesats som anges i 124 § 3 mom.

Om befriande av sådana allmännyttiga samfund från inkomstskatt som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet stadgas särskilt.

Som ett allmännyttigt samfunds inkomst av näringsverksamhet anses inte

1) inkomst som samfundet för finansiering av sin verksamhet har fått genom att anordna lotterier, basarer, idrottstävlingar, dans- och andra nöjestillställningar, varuinsamlingar och annan därmed jämförbar verksamhet, inte heller inkomst som erhållits genom serverings-, försäljnings- och annan sådan verksamhet i samband med ovan nämnda tillställningar,

2) inkomst av medlemsblad och andra publikationer som direkt betjänar samfundets verksamhet,

3) inkomst som förvärvats genom insamling av medel i form av försäljning av adresser, märken, kort, vimplar eller annat liknande,

4) inkomst av försäljning av produkter som i terapi-, hobby- eller undervisningssyfte har tillverkats på sjukhus, anstalter för utvecklingsstörda, straff- och arbetsanstalter, åldringshem, invalidvårdsanstalter eller andra dylika vårdanstalter eller inkomst av tjänster som har producerats i sådant syfte,

5) inkomst av bingospelsverksamhet.
Såsom inkomst av fastighet anses även kapitalinkomst av skogsbruk.

Källa: Finlex

- Vi ser i första hand på den för att avgöra om ett samfund kan kategoriseras som allmännyttigt, säger Heinonen.

Hon påpekar att hela verksamheten beaktas och att också stadgarna ska uppfylla kriterierna.

- Rättspraxisen är avgörande när vi tar ställning till sådana saker som inte finns lagstadgade. Då är det högsta förvaltningsdomstolens förhandsavgöranden som det baserar sig på, säger Heinonen.

Privat initiativ i bakgrunden

Ingå hallförening grundades för tio år sedan när ett par driftiga småbarnsföräldrar bestämde sig för att med hjälp av talkokraft och olika understöd bygga en allaktivitetshall i Ingå. Dessutom tog föreningen ett banklån för bygget.

Arenan invigdes år 2011. Allaktivitetshallen och konstgräsplanen som byggdes några år senare har bland annat lett till att fotbollsverksamheten i Ingå har mångdubblats under de senaste tio åren.

Öppen för alla

Ingå hallförening hyr ut hallen och konstgräsplanen till idrottsföreningar i Ingå och grannkommunerna.

Enligt hallföreningens principer är hallen öppen under dagen också då den inte är bokad. Vem som helst kan alltså kostnadsfritt använda den för spel och träning under de tider då den inte är bokad för annan verksamhet.

- Det är en del av vår filosofi som allmännyttig förening att hallen finns till för alla invånare i kommunen, säger Clas Heerman.

Brett utbud

Förutom fotboll spelas där en mängd andra bollspel och det utövas bågskytte och andra idrottsgrenar. Ibland ordnas det fester och olika typer av evenemang i arenan.

Bland annat ordnade Ingå kommun tillsammans med Raseborg en stor självständighetsfest i arenan då Finlands hundraåriga självständighet firades år 2017.