Hoppa till huvudinnehåll

Ekenäs kan få ett nytt äldreboende vid Järnvägsgatan

Ritning över fyra nya byggnader i flera våningar.
Byggnaderna ligger öster om K-supermarket vid Järnvägsgatan. Äldreboendet längst till vänster på bilden öster om Liljedahlsgatan. Ritning över fyra nya byggnader i flera våningar. Bild: Raseborgs stad Västnyland,Ekenäs,Raseborg,stadsplanering,liljedahlsgatan

Det nya äldreboendet i Ekenäs centrum kan byggas öster om Liljedahlsgatan. Äldreboendet har tagits med i den nya detaljplanen för området i korsningen kring Järnvägsgatan och Liljedahlsgatan.

Äldreboendet Hagahemmet i Ekenäs ska tillfälligt flytta till vårdbolaget Esperi Cares lokaler i Gammelboda söder om stadens centrum.

Beslutsfattarna har betonat att flytten är tillfällig och att staden ska satsa på ett nytt äldreboende i centrum.

Planerna för området mellan Järnvägsgatan har utarbetats under hösten och vintern. Redan tidigare har staden utrett möjligheterna till ett serviceboende i kvarteret.

Då stadsplaneringsnämnden på onsdag kväll (27.3) tar ställning till plankartan och planbeskrivningen finns nu ett serviceboende i tre våningar öster om Liljedahlsgatan med i planerna.

Betydligt fler platser än vid Hagahemmet

Den totala byggrätten är 4 000 kvadratmeter våningsyta.

I boendet finns det plats för mellan 70 och 80 invånare. Det kunde ha ungefär liknande funktioner som Villa Anemone i Karis.

I Hagahemmet finns det i dag 49 platser, medan lokalerna i Gammelboda har rum för 55 personer.

Flervåningshus för 85 nya invånare

Förutom ett äldreboende planeras också tre flervåningshus mellan K-supermarket och Liljedahlsgatan.

De skulle ha en total våningsyta på 6 700 kvadratmeter och vara mellan fem och sju våningar höga. De skulle ha plats för 85 invånare.

Det innebär att området skulle få ungefär 160 nya invånare.

I två av bostadshusen ska det finnas plats för att bygga lokaler för offentlig närservice.

Ritning över tre nya byggnader i flera våningar.
Det ena av de tre bostadshusen ska enligt planerna ha de två översta våningarna indragna. Husen ligger öster om K-supermarket. Ritning över tre nya byggnader i flera våningar. Bild: Raseborgs stad Västnyland,Ekenäs,Raseborg,stadsplanering,liljedahlsgatan

På området väster om Liljedahlsgatan har det tidigare funnits en servicestation och markområdet är förorenat. Marken måste därför saneras innan bostadshusen kan byggas.

Det är Raseborgs stad som har tagit initiativ till att planera området med våningshus i centrum av Ekenäs. Avsikten med planändringen är att göra stadsbilden i området tätare.

Området ligger ungefär 400 meter öster om järnvägsstationen i Ekenäs. I närheten finns från tidigare både småhus och flervåningshus samt flera affärsfastigheter.

Planläggningsnämnden tar på onsdag ställning till att godkänna plankartan och planbeskrivningen och lägga fram dem till påseende under 30 dagar.

Nämnden ber också om utlåtanden av flera myndigheter och andra berörda instanser.

De slutliga besluten om detaljplanen fattas av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Raseborg.