Hoppa till huvudinnehåll

Yles etiska regler

Godkända av styrelsen 17.12.2015

Dessa etiska riktlinjer gäller samtliga medarbetare vid Yle oberoende av arbetsuppgift eller typ av anställning. Riktlinjerna gäller även frilansare och samarbetspartner. Inom programverksamheten, innehållsproduktionen och utgivningsverksamheten iakttar vi god journalistisk sed enligt Journalistreglerna och Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion.

Verksamheten på Yle styrs av tre värderingar: trovärdighet, oberoende och respekt för människan. Värderingarna utgör den grund som Yles anställda och Yle som bolag förbinder sig till i all sin verksamhet. De etiska riktlinjerna sammanfattar de principer med vilka vi skapar och bibehåller vår trovärdighet samt agerar med respekt för människan.

Yle i samhället

 • Vi respekterar de mänskliga rättigheterna.
 • Vi främjar yttrandefrihet.
 • Vi agerar på ett rättvist och jämlikt sätt.

Yle som bolag

 • Vi iakttar bolagets enhetliga riktlinjer, verksamhetsprinciper och regler samt ansvarsfullhet till exempel inom ekonomiförvaltning, intern kontroll, dataskydd och datasäkerhet.
 • Vi uppmuntrar medarbetarna att anmäla allt slags missbruk, brister i kontrollen och bokföringen samt eventuella problem, till exempel misstanke om mutor, bedrägeri eller stöld.
 • Vi främjar hållbar utveckling genom vår egen verksamhet.
 • Vi iakttar god förvaltningssed.
 • Vi godkänner inte mutor.

Yles ansvar som arbetsgivare

 • Vi rekryterar, erbjuder möjligheter till individuell utveckling och belönar alla våra medarbetare utifrån prestationer och kompetens oberoende av ålder, kön, sexuell läggning, ras, trosuppfattning, nationalitet, etnisk bakgrund, politiska åsikter och dylikt.
 • Vi värdesätter våra medarbetare och vi satsar på utveckla och upprätthålla en god arbetskultur. Vi tillåter inte diskriminering, trakasserier eller mobbning. Vi ser till att vår personal har en sund och trygg arbetsmiljö.
 • Vi iakttar kollektivavtal och arbetslagstiftningen.

Se också

De Yleanställdas ansvar

 • Vi kommunicerar ärligt och öppet. Vi håller i minnet att vi som representanter för bolaget påverkar bolagets anseende genom vårt agerande. Liksom i andra bolag håller vi våra interna angelägenheter inom bolaget.
 • När vi utnyttjar våra medborgerliga rättigheter, som yttrandefrihet och föreningsfrihet, överväger vi i förväg vilka effekter vårt agerande har på Yles anseende.
 • Vi tar väl hand om Yles materiella och immateriella tillgångar.
 • Vi varken ger eller tar emot gåvor, betalningar eller andra förmåner som kan inverka på mottagarens beslutsfattande. Som tillåtna gåvor som de anställda får ta emot betraktas endast skälig servering och gästfrihet i sådan form som inte äventyrar vår trovärdighet och vårt oberoende.
 • Vi utnyttjar inte bolagets egendom eller information som vi fått i arbetet för personlig vinning. Vi favoriserar inte företag i vilka vi själva eller någon i närståendekretsen är ägare när vi samarbetar i Yles namn. Om en förmån eller ett avtal gäller eller kan komma att gälla närståendekretsen lämnar vi över uppdraget till en annan Yleanställd.

Samarbete och partnerskap

 • Vi agerar ärligt och öppet. Vi samarbetar endast med partner som har etiskt hållbar verksamhet. Vi konkurrerar alltid rättvist och professionellt och vi bemöter våra samarbetspartner jämlikt.
 • Vi respekterar andras immaterialrätter och förväntar oss att andra ska respektera våra rätter. Vi avslöjar inte affärshemligheter eller andra konfidentiella uppgifter för utomstående. Vi skyddar affärsinformation, teknik och innehåll som är konfidentiella.
 • Vi iakttar konkurrenslagstiftningen och andra konkurrensbestämmelser i all vår verksamhet. Våra upphandlingsbeslut grundar sig på objektiva kriterier som pris, kvalitet, leveransförmåga och ansvar.
 • Våra samarbetspartner eller privatpersoner får inte ge mutor på våra vägnar, och alla betalningar som görs på våra vägnar ska antecknas på vederbörligt sätt i vår bokföring. Partnerförbindelsen definierar principerna för Yles partnerskap.

Iakttagande av etiska riktlinjer

 • Yle och Yles personal förbinder sig att iaktta alla lagar, myndighetsanvisningar och föreskrifter som gäller Yles verksamhet i det dagliga arbetet och i all vår verksamhet. Vi förutsätter också att våra samarbetspartner följer våra etiska riktlinjer.
 • I eventuella oklara situationer ska den anställda i första hand vända sig till sin chef. Brott mot de etiska riktlinjerna kan leda till disciplinära åtgärder, som i extrema fall kan leda till att anställningen sägs upp.
 • Anställda och samarbetspartner bör anmäla verksamhet som strider mot de etiska riktlinjerna eller mot andra verksamhetsprinciper eller lagar. Vi tillåter inga typer av motåtgärder mot personer som lämnat en anmälan i god tro.
 • Yles ledning ansvarar för att de anställda är medvetna om dessa riktlinjer och följer dem på samma sätt som andra verksamhetsprinciper och anvisningar som gäller Yle. Riktlinjerna godkänns av styrelsen. Ledningsgruppen kan göra ändringar av teknisk natur i riktlinjerna.
 • Riktlinjerna finns att läsa på finska, svenska, engelska och nordsamiska på bolagets webbplats för intern och extern kommunikation.