Hoppa till huvudinnehåll
Yle som bolag

Yles år 2018

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas senast före utgången av maj. På stämman behandlas de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman samt eventuella andra ärenden som särskilt nämnts i kallelsen.

På bolagsstämman ska bland annat följande ärenden behandlas:

  • framläggande av bokslut och revisionsberättelse samt förvaltningsrådets yttrande om dem
  • beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  • beslut om åtgärder som föranleds av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansomslutningen
  • beslut om att bevilja ansvarsfrihet till medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen samt till verkställande direktören
  • fastställande av arvoden för förvaltningsrådets ordförande, vice ordförande och medlemmar samt revisorerna
  • val av revisorer och deras ersättare för följande räkenskapsperiod.

Yles ordinarie bolagsstämma hölls 8 maj 2018.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om justering av 2 § i bolagsordningen och 6 § i bolagsordningen gällande förvaltningsrådets uppgifter enligt de ändringar som trädde i kraft 15 juli 2017 genom lagen om ändring av lagen om Rundradion Ab (436/2017) samt av 12 § i bolagsordningen gällande revisorer så att de motsvarar bestämmelserna i gällande lag.

Protokollen på finska (pdf)