Hoppa till huvudinnehåll
Yle som bolag

Yles år 2018

Intern och extern kontroll

Intern kontroll

Den interna kontrollen säkerställer verkställandet av bolagets strategiska och operativa mål, tillförlitligheten av informationen om verksamheten, effektiv ledning av bolaget, ekonomisk och effektiv resursanvändning samt iakttagande av lagar, principer och instruktioner.

Yles styrelse sätter målen för den interna kontrollen och svarar för organiseringen av tillräcklig intern kontroll. Verkställande direktören och hela den övriga organisationen svarar för att verkställa och följa upp den interna kontrollen. Den interna kontrollen ingår i Yles dagliga verksamhet och den verkställs av bolagets samtliga medarbetare. Yle utvecklar ständigt den interna kontrollen som en del av bolagets planerings-, lednings- och verksamhetsprocesser.

Graf över intern kontroll. Förklarad i texten.
Graf över intern kontroll. Förklarad i texten. Yle

Compliance

Compliance ska bistå bolagets ledning och organisation i ärenden som gäller efterlevnad av normer och regelverk.

Yle har tagit fram en handlingsmodell för att stöda compliance. Den ska se till att alla på Yle har en enhetlig uppfattning om de normer och handlingsmodeller som är bindande för bolaget, att alla iakttar dessa normer samt att alla handlar i enlighet med bolagets värderingar och enligt principerna för etisk verksamhet. Yles styrelse godkänner de etiska reglerna för bolaget.

Styrelsen har antagit compliance-principerna för säkerställande av att bolaget agerar i enlighet med lagar och myndighetsföreskrifter och interna instruktioner. Styrelsens revisionsutskott behandlar årligen compliance-rapporten och verksamhetsplanen för följande år. Compliance bistås av en etisk grupp som bedömer hur compliance-verksamheten utvecklas och som vid behov drar upp riktlinjer och ger rekommendationer för hela bolaget. Gruppen består av chefen för compliance, direktören med ansvar för HR, chefen för riskhantering och säkerhet, en representant för enheterna och en personalrepresentant.

Styrelsen övervakar att efterlevnaden på kraven i Yles verksamhet säkerställs på lämpligt sätt och hanterar de viktigaste compliance-riskerna. Det finns compliance-risker i praktiskt taget all verksamhet, och de enheter till vilka riskerna hänför sig ansvarar också för riskhanteringen.

Verkställande direktören övervakar att nödvändiga åtgärder utförs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten. Ledningsgruppen fungerar som den verkställande direktörens arbetsgrupp. Compliance-funktionen rapporterar sina mest väsentliga observationer och rekommendationer till verkställande direktören och ledningsgruppen vid behov, minst en gång per år.

Styrelsen utnämner ansvariga redaktörer som leder och övervakar programverksamheten. De ansvariga redaktörerna leder och övervakar det redaktionella arbetet och beslutar om innehållet i program eller nätpublikationer i enlighet med lagen om yttrandefrihet. De ansvariga redaktörerna ansvarar för att kraven för Yles utgivningsverksamhet efterlevs. Compliance-funktionen rapporterar vid behov till de ansvariga redaktörerna om de compliance-risker och -fall som anknyter till ledning och övervakning av det redaktionella arbetet och till utgivningsverksamheten.
Varje medarbetare på Yle ansvarar för att följa av de lagar och interna instruktioner som anknyter till det egna arbetet och de egna uppgifterna.

Compliance-rapportering ingår i bolagets årliga ansvarsrapportering.

Yle har infört en anmälningskanal genom vilken medarbetare kan anmäla uppdagade eller misstänkta fall av oegentligheter. Anmälan kan även lämnas anonymt.

Riskhantering

Riskhantering är en del av god förvaltningssed och Yles interna kontroll. Med riskhantering avses att man oavbrutet arbetar för att identifiera, bedöma och hantera de risker som Yle exponeras för i sin verksamhet. Riskhanteringen omfattar såväl de olika nivåerna i Yles verksamhet som de olika relevanta riskkategorierna.

Målet för riskhanteringen är att identifiera de mest betydande riskfaktorerna för Yles verksamhet och hantera dem på ett optimalt sätt så att bolaget kan uppnå sina strategiska, operativa och ekonomiska mål och minimera händelser som kan skada bolagets anseende. Med hjälp av systematisk riskhantering kan bolaget minska sannolikheten för att negativa risker slår in och minska deras negativa effekter på verksamheten.

Yles styrelse har fastställt principerna för riskhanteringen enligt vilka riskhanteringen verkställs. I principerna definieras ansvarsfördelningen och rollerna med avseende på riskhanteringen samt metoderna för identifiering, bedömning och uppföljning av riskerna.

Yles styrelse svarar för att bolagets riskhanteringsprocess och kontrollsystem är fungerande och heltäckande.

Styrelsens uppgift är att

 • fastställa principerna för riskhanteringen och säkerställa att de hålls uppdaterade
 • regelbundet kontrollera att riskhanteringen är tillräcklig och ändamålsenlig
 • godkänna de risker som hänför sig till valet av strategi när strategin fastställs
 • behandla och fatta beslut om betydande risker som lagts fram för behandling i styrelsen.

De av styrelsens uppgifter som anknyter till riskhantering behandlas först av revisionsutskottet som lämnar förslag och rapporterar till styrelsen.

Verkställande direktören svarar för att bolagets riskhantering sköts enligt de principer som styrelsen har fastställt.

Verkställande direktörens uppgift tillsammans med bolagets ledningsgrupp som sin arbetsgrupp är att

 • tillsammans med ekonomidirektören bereda riktlinjer för utveckling av riskhantering för behandling av styrelsen
 • se till att styrelsen får tillräcklig information om de risker som hänför sig till verksamheten och om hanteringen av dessa risker
 • övervaka att de största riskerna i verksamheten som kan påverka hela bolaget tas upp för granskning och delges styrelsen
 • se till att de strategiska riskerna beaktas vid verksamhetsplaneringen
 • säkerställa att riskhanteringen är organiserad på ändamålsenligt sätt.

Ekonomidirektören ska se till att processerna och procedurerna är förenliga med de principer och mål som styrelsen respektive verkställande direktören har fastställt.

Ekonomidirektörens uppgift är också att

 • svara för tillräcklig och ändamålsenlig riskhantering
 • svara för målinriktad utveckling av riskhanteringen
 • se till att kontrollen av ekonomiska risker ingår i den interna kontrollen
 • godkänna principerna för mätning och värdering av ekonomiska risker samt riskmätningsmetoderna.

Enhetsdirektörerna och stödfunktionernas direktörer svarar för identifiering och hantering av riskerna för sina ansvarsområden.

Direktörernas uppgift är att

 • integrera riskhanteringen i den normala dagliga verksamheten
 • svara för att enheterna och funktionerna följer principerna och processen för riskhantering
 • säkerställa att medarbetarna identifierar riskerna i sin egen verksamhet samt riskhanteringsmetoderna
 • säkerställa att tillräckliga och ändamålsenliga kontroller har definierats och implementerats genomgående i processernas olika skeden
 • i sin verksamhet utöver riskerna på det egna ansvarsområdet också beakta de mest betydande riskerna på bolagsnivå eller de risker som den egna verksamheten orsakar andra enheter
 • rapportera till riskhanteringsfunktionen om sina största riskexponeringar samt om förändringar i riskerna och riskhanteringsåtgärdernas effekter.

Dessutom ska varje anställd på Yle fästa uppmärksamhet vid riskerna i sitt eget arbete och rapportera om uppdagade risker till sin chef.

Styrelsen, revisionsutskottet och verkställande direktören övervakar med hjälp av den interna revisionen att riskhanteringen genomförs i enlighet med principerna och besluten för riskhanteringen.

Intern revision

Intern revision bistår styrelsen vid uppföljningen av att den interna kontrollen är tillräcklig, funktionell och effektiv genom att tillhandahålla objektiv bedömning av och konsultation för den interna kontrollen och riskhanteringen.

Intern revision bistår den operativa ledningen vid uppnående av målen genom att ge rekommendationer för utveckling av rutinerna, processerna och kontrollerna. Intern revision utvärderar systematiskt effektiviteten av den interna kontrollen och riskhanteringen samt av lednings-, styr- och kontrollprocesserna.

Internrevisionen rapporterar till styrelsen. Revisionerna genomförs med både interna och externa resurser.

Extern kontroll

Revision

Bolagets revisorer till och med bolagsstämman 8 maj 2018 var CGR Virpi Halonen och revisionssamfundet KPMG Oy Ab, vars huvudansvariga revisor var CGR Petri Kettunen. Bolagsstämman utsåg till revisorer för Rundradion Ab CGR Virpi Halonen och KPMG Oy Ab med CGR Petri Sammalisto som huvudansvarig revisor.

För räkenskapsperioden 2018 utbetalades 43 818 euro i arvode för den lagstadgade revisionen.

Yle har använt KPMG Oy Ab:s rådgivningstjänster i olika projekt för utveckling av sin verksamhet och betalat sammanlagt 112 567 euro för dessa tjänster.

Transport- och kommunikationsverket

Från och med den 1.1.2019 övervakar Transport- och kommunikationsverket, tidigare Kommunikationsverket, att Rundradions verksamhet sker i enlighet med lagen. Enligt 12 a § i lagen om Rundradion övervakar Kommunikationsverket att Yle avskiljer den kommersiella verksamheten och att underprissättning inte används, samt att förbudet mot reklam och sponsring följs. Kommunikationsverket övervakar inte att Yle uppfyller sitt public service-uppdrag enligt 7 § i lagen om Rundradion, utan detta övervakas av Yles förvaltningsråd och av riksdagen genom förvaltningsrådets berättelse.

Enligt informationssamhällsbalken övervakar Kommunikationsverket bland annat iakttagandet av kravet på europeiskt programutbud och kvoten för oberoende producenter (s.k. indie-kvot) och syn- och hörselskadades tillgång till Yles tv-programutbud samt förbudet mot sponsring i Yles produktioner. Dessutom övervakar Kommunikationsverket, i egenskap av allmän tillsynsmyndighet på kommunikationsområdet, Yles verksamhet bland annat ifråga om användningen av radiofrekvenser.

Transaktioner med närståendekretsen

Yles styrelse har godkänt bolagets instruktioner för transaktioner med närståendekretsen. I instruktionerna definieras närståendekrets, närståendetransaktion och rapportering av eventuella närståendetransaktioner. Yle upprätthåller ett register över personer och sammanslutningar i bolagets närståendekrets, närståenderelationens natur samt transaktioner med närståendekretsen.