Hoppa till huvudinnehåll
Yle som bolag

Yles år 2018

Nyckeltal om personalen

De flesta av oss, 89 procent, arbetar med innehåll. Den vanligaste yrkesbenämningen är redaktör och redaktörerna utgör en tredjedel av den månadsavlönade personalen.

År 2018

(och 2017)

2 811 tillsvidareanställda medarbetare

vid utgången av året (2 786)

48 år

var medelåldern för den tillsvidareanställda personalen (49)

3 309 årsverken

presterades av alla anställningar sammanlagt (3 333 åv)

3 076 årsverken

presterades i månads- och timavlönade anställningar i genomsnitt (3 119)


162 nya tillsvidareanställningar

ingicks under året (69)

69 % av de nya anställda

kom till direkt innehållsrelaterade uppgifter (80)

137 tillsvidareanställningar upphörde

under året (234), inklusive 77 genom pensionering (91)

5 005 personer

betalades frilansarvoden under året (5 043)


86 olycksfall

i arbetet inträffade under året (109)

22 527 dagar

var vi borta från arbetet på grund av sjukdom (21 862)

7,34 dagar/person

sjukdagar i förhållande till antalet anställda (6,9 dagar/person)

11,9 dagar

var den genomsnittliga sjukfrånvarons längd (12,9 dagar)


99 % av den tillsvidareanställda personalen

omfattas av kollektivavtal (98); undantag utgör bolagets ledning som inte hör till kollektivavtalens tillämpningsområde.

98,0 % är kvinnornas medellön

i förhållande till männens medellön på hela Yle (96,2 %)

99,7 % är kvinnornas medellön

i förhållande till männens medellön på programarbetarnas kollektivavtalsområde, som omfattar två tredjedelar av medarbetarna på Yle (99,5 %)

50 % är kvinnor

av de tillsvidareanställda medarbetarna (49 %)


Yles personalutveckling 2009–2018

  1. Tillsvidareanställda, antal
  2. Månads- och timavlönade totalt, årsverken
Tillsvidareanställda, antal Månads- och timavlönade totalt, årsverken
År 2018 2811 3076
År 2017 2786 3119
År 2016 2951 3269
År 2015 3043 3335
År 2014 3163 3459
År 2013 3173 3456
År 2012 3103 3380
År 2011 3092 3242
År 2010 3180 3386
År 2009 3307 3447

Av Yles månadsavlönade personal är fördelningen kvinnor–män jämn i samtliga ålderskategorier. Den största andelen anställda hör till kategorien 35-54 åringar. Av dessa är två tredjedelar månadsavlönade.
Av Yles månadsavlönade personal är fördelningen kvinnor–män jämn i samtliga ålderskategorier. Den största andelen anställda hör till kategorien 35-54 åringar. Av dessa är två tredjedelar månadsavlönade. Yle