Hoppa till huvudinnehåll

Det mesta av arbetet i riksdagen görs i utskotten - men vad händer där? Västnylands riksdagsledamöter förklarar

Två män i slips och kostym ler mot kameran.
Thomas Blomqvist (SFP) sitter fjärde perioden i riksdagen, Johan Kvarnström (SDP) är ny i riksdagen. Två män i slips och kostym ler mot kameran. Bild: Nicole Hjelt / Yle riksdagsledamöter,Tenala,Karis,Svenska folkpartiet i Finland,Finlands Socialdemokratiska Parti,thomas blomqvist

Största delen av riksdagsarbetet sker i utskotten. Det är viktigt att vara närvarande på mötena anser riksdagsledamöterna Johan Kvarnström (SDP) och Thomas Blomqvist (SFP) från Raseborg.

Thomas Blomqvist uppskattar att mellan 70 och 80 procent av riksdagsarbetet sker i utskotten.

- När regeringen avger ett lagförslag kommer det till plenum. Där hålls en remissdiskussion där det bestäms till vilket utskott de går. Varje ärende har ett huvudutskott och utskottet ger ett betänkande till riksdagen.

Behandlingen i ett utskott kan ta tid eftersom utskottet hör många sakkunniga ur ett brett perspektiv, berättar Blomqvist.

- Sedan hålls en förberedande diskussion i utskottet där medlemmarna kan säga hur de tycker att betänkandet borde skrivas.

Samförstånd över partigränser

Då betänkandet behandlas är utskottsmedlemmarna för det mesta eniga. Om inte så får regeringspartiernas medlemmar utforma det slutgiltiga betänkandet, förklarar Blomqvist.

- Det är en bra process att höra sakkunniga och man försöker nå samförstånd över partigränser. Ofta lyckas man, men inte alltid.

På torsdagen (2.5) valde riksdagen medlemmar till de olika utskotten. De här platserna kommer att omfördelas då regeringsbildningen är klar.

Regeringspartierna ska ha majoritet i utskotten. Ministrar och talmannen ska inte sitta i utskotten.

Mycket jobb att fördela platserna

Blomqvist säger att SFP i det här skedet mer eller mindre lottade ut utskottsplatserna och tillsatte dem i alfabetisk ordning.

- Vi är helt inställda på att platserna fördelas om då en ny regering bildas. Vi har inte ens försökt beakta önskemål.

Blomqvist säger att det är en arbetsdryg process att fördela platserna och att det därför räcker med att göra det när det är klart hur regeringen ser ut.

Kvarnström säger att SDP också utgår från att de nuvarande platserna är ett tillfälligt arrangemang för frågor av främst teknisk natur som kommer upp.

De flesta utskotten har inte så mycket jobb innan regeringen har bildats.

Alla utskott är viktiga

Fram till regeringsbildningen fortsätter Blomqvist i försvarsutskottet. Eftersom arbetet som svenska riksdagsgruppens ordförande är krävande räcker det med ett utskott för Blomqvist.

Efter att regeringen har bildats tar svenska riksdagsgruppen ställning till om det är Blomqvist eller någon annan som ska vara ordförande för riksdagsgruppen.

Kvarnström sitter nu i kulturutskottet och i jord- och skogsbruksutskottet. Han är dessutom ersättare i ekonomiutskottet.

- Det finns så många utskott och jag är nöjd med de här två. Också kommunikationsutskottet och arbets- och jämställdhetsutskottet är intressanta. Alla utskott är viktiga.

Riksdagens utskott

Det finns 17 utskott i riksdagen. Utskotten har i regel 17 medlemmar och nio ersättare.

Det finns några undantag: Finansutskottet har 21 medlemmar och 19 ersättare, revisionsutskottet har elva medlemmar och sex ersättare, underrättelsetillsynsutskottet har elva medlemmar och två ersättare, stora utskottet har 25 medlemmar och 13 ersättare.

De flesta riksdagsledamöter är medlemmar i två utskott. Talmannen och ministrarna är inte med i något utskott.

Utskottens sammansättning ska motsvara styrkeförhållandena i riksdagen.
Ett utskott är beslutfört då minst två tredjedelar av medlemmarna är närvarande på ett möte.

Utskotten bereder ärenden inom sitt ansvarsområde och utarbetar betänkanden som tas upp på riksdagens plenum.

Utskotten behandlar propositioner, alltså förslag, från regeringen. De behandlar också frågor som berör statsbudgeten och EU-frågor.

Utskotten tar också ställning till lagmotioner, alltså förslag om lagar, från riksdagsledamöter och till medborgarinitiativ från minst 50 000 medborgare. De tar alltså ställning till berättelser och redogörelser från statsrådet, alltså regeringen.

Grundlagsutskottet tar dessutom ställning till om ett ärende är förenligt med grundlagen och om det uppfyller kraven i internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Revisionsutskottet och framtidsutskottet har också särskilda uppgifter.

För att kunna fatta beslut hör riksdagens utskott sakkunniga inom olika områden. Efter att ha hört sakkunniga utarbetar utskotten ett betänkande eller ett utlåtande som riksdagen sedan tar ställning till. Utskotten kan föreslå att ärenden godkänns, föreslå ändringar eller föreslå att ärenden avslås.

De 17 utskotten är: stora utskottet, grundlagsutskottet, utrikesutskottet, finansutskottet, revisionsutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, ekonomiutskottet, framtidsutskottet, försvarsutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, kommunikationsutskottet, kulturutskottet, lagutskottet, miljöutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och underrättelsetillsynsutskottet.

Källa: Riksdagens webbplats

Blomqvist håller med om att alla 17 utskott är viktiga.

- Jag har suttit i några och alla är intressanta.

Kvarnström är ny i riksdagen och han ser framemot att utskottsarbetet ska börja på allvar.

- I går var det två korta möten. Jag väntar med spänning på det första riktiga mötet.

Man ska vara närvarande annars blir man snabbt utanför

Blomqvist minns sitt första utskottsmöte för tolv år sedan.

- På mitt första möte var det så mycket information att jag trodde att jag aldrig skulle klara av det. Men sedan har man mycket tid och hör många sakkunniga.

Blomqvist ger ett gott råd till Kvarnström inför utskottsarbetet.

- Man ska vara närvarande annars blir man snabbt utanför.

Både Kvarnström och Blomqvist konstaterar att det kanske inte är i utskotten som man kan påverka specifika västnyländska frågor.

- Specifikt västnyländska frågor är trafikfrågor och där kan man påverka genom kontakter och utanför riksdagen, säger Blomqvist.

- I finansutskottet har man mer konkreta möjligheter att påverka, säger Kvarnström.

Veronica Montén intervjuade Johan Kvarnström och Thomas Blomqvist.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland